,   CyberForum.ru

++


 
 
-5 / 0 / 0
: 29.07.2012
: 61
#1

, - "0" - C++

05.02.2013, 18:34. 939. 27
( )

- error.

sfunc.h
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
#ifndef FUNCTION_SNAKE_H
#define FUNCTION_SNAKE_H
 
void initMap(); // è*èöè*ëèç*öèÿ ê*ðòû
void showMap(); // ôó*êöèÿ ðèñóåò ê*ðòó
void control(const char key, snake &s); // óïð*âëå*èå çìåéêîé
 
#endif // FUNCTION_SNAKE_H
snake.h
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
#ifndef SNAKE_H
#define SNAKE_H
 
const int L = 30; // äëè***
const int W = 20; // øèðè**
char map[W][L];
 
class snake{
    private:
        int x, y;
        int length;
    public:
        snake(): x(0), y(0), length(0){}
        snake(int xN, int yN, int lN): x(xN), y(yN), length(lN){}
        
        void operator ++(); // îïåð*òîð ïðå-è*êðåìå*ò* ïîñûë*åò çìåéêó ââåðõ
        void operator ++(int); // îïåð*òîð ïîñ-è*êðåìå*ò* ïîñûë*åò çìåéêó âïð*âî
        void operator --(); // îïåð*òîð ïðå-äåêðåìå*ò* ïîñûë*åò çìåéêó â*èç
        void operator --(int); // îïåð*òîð ïîñ-äåêðåìå*ò* ïîñûë*åò çìåéêó âëåâî
};
 
#endif // SNAKE_H
snake.cpp
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
#include "snake.h"
 
void snake::operator ++(){
    // îïåð*òîð ïðå-è*êðåìå*ò* ïîñûë*åò çìåéêó ââåðõ
    map[y][x] = ' ';
    // ïðîâåðê* âûõîä* ç* ãð**èöû ì*ññèâ*
    (y == 0)? y = (W - 1): --y;
    map[y][x] = '^';
}
 
void snake::operator ++(int){
    // îïåð*òîð ïîñ-è*êðåìå*ò* ïîñûë*åò çìåéêó âïð*âî
    map[y][x] = ' ';
    // ïðîâåðê* âûõîä* ç* ãð**èöû ì*ññèâ*
    (x == (L - 1))? x = 0: ++x;
    map[y][x] = '>';
}
 
void snake::operator --(){
    // îïåð*òîð ïðå-äåêðåìå*ò* ïîñûë*åò çìåéêó â*èç
    map[y][x] = ' ';
    // ïðîâåðê* âûõîä* ç* ãð**èöû ì*ññèâ*
    (y == (W - 1))? y = 0: ++y;
    map[y][x] = 'v';
}
 
void snake::operator --(int){
    // îïåð*òîð ïîñ-äåêðåìå*ò* ïîñûë*åò çìåéêó âëåâî
    map[y][x] = ' ';
    // ïðîâåðê* âûõîä* ç* ãð**èöû ì*ññèâ*
    (x == 0)? x = (L - 1): --x;
    map[y][x] = '<';
}
main.cpp
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <ctime>
#include <windows.h>
#include <cstdlib>
 
#include "snake.h"
#include "sfunc.h"
 
int main(int argc, char *argv[]){
    
    initMap();
    
    const int i = 200;
    char move = 'd';
    
    snake s;
    while(1){
        showMap();
        Sleep(i);
        
        if(kbhit()){
            move = getch();
        }
        control(move, s);
        
        system("cls");
    }
    
    getch();
    return EXIT_SUCCESS;
}
 
void initMap(){
    // è*èöè*ëèç*öèÿ ê*ðòû
    for(int i=0; i<W; i++){
        for(int j=0; j<L; j++){
            map[i][j] = '.';
        }
    }
}
 
void showMap(){
    // ôó*êöèÿ ðèñóåò ê*ðòó
    for(int i=0; i<W; i++){
        for(int j=0; j<L; j++){
            std::cout << map[i][j];
        }
        std::cout << std::endl;
    }
}
 
void control(const char key, snake &s){
    // óïð*âëå*èå çìåéêîé
    switch(key){
        case 'w': ++s; break; // ïðå-è*êðåìå*ò ïîñûë*åò çìåéêó ââåðõ
        case 'a': s--; break; // ïîñ-äåêðåìå*ò ïîñûë*åò çìåéêó âëåâî
        case 's': --s; break; // ïðå-äåêðåìå*ò ïîñûë*åò çìåéêó â*èç
        case 'd': s++; break; // ïîñ-è*êðåìå*ò ïîñûë*åò çìåéêó âïð*âî
        default: break;
    }
}
...
!

3 22
, , !
*. , .
?
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
05.02.2013, 18:34     , - "0"
:

" " - C++
, , 4 . , . ...

" " - C++
bool FillMatrix::fillTrim() { int d,ky,h,m; n++; ky=n*n*n; m = n; while (m!=0) { d=m%10; ...

"syntax error: identifier" - C++
(4 4 ), main. , include &quot;stdafx.&quot;...

" " - C++
! , , #include &lt;iostream&gt; #include&lt;Windows.h&gt; #include &lt;string.h&gt; using...

" " - C++
... class Enemy { public: virtual int Damage() // virtual int Damage(bool* Foo) { int x; ...

" " - C++
: , . : ...

"" () - C++
&quot;&quot; () parse(std::string filename). ...

.
Algiz
160 / 160 / 13
: 23.02.2011
: 347
05.02.2013, 19:09     , - "0" #2
MrGluck
 C ++
7163 / 4329 / 632
: 29.11.2010
: 11,751
05.02.2013, 19:10     , - "0" #3
const int L = 30; //
const int W = 20; //
char map[W][L];
Algiz
160 / 160 / 13
: 23.02.2011
: 347
05.02.2013, 19:11     , - "0" #4
, , sfunc.h
-5 / 0 / 0
: 29.07.2012
: 61
05.02.2013, 19:25  []     , - "0" #5
/
...

2
const int L = 30; //
const int W = 20; //
char map[W][L];

, .
, - .

8
:
multiple definition of `map'
first defined here
ld returned 1 exit status
D:\progs\Dev-Cpp\myscr\myConsole\Makefile.win [Build Error] [Output/MingW/nySnake.exe] Error 1

wxDev-C++
MrGluck
 C ++
7163 / 4329 / 632
: 29.11.2010
: 11,751
05.02.2013, 19:43     , - "0" #6
multiple definition of `map'
, .h , .
.cpp
-5 / 0 / 0
: 29.07.2012
: 61
05.02.2013, 19:51  []     , - "0" #7
*. - ,
0x10
2459 / 1631 / 238
: 24.11.2012
: 4,012
05.02.2013, 19:52     , - "0" #8
, - , . - :
C++
1
extern char map[W][L];
- .
-5 / 0 / 0
: 29.07.2012
: 61
05.02.2013, 19:59  []     , - "0" #9
main.cpp
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <ctime>
#include <windows.h>
#include <cstdlib>
 
const int L = 30; // äëè***
const int W = 20; // øèðè**
char map[W][L];
 
#include "snake.h"
#include "sfunc.h"
snake.h
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
#ifndef SNAKE_H
#define SNAKE_H
 
extern const int L; // äëè***
extern const int W; // øèðè**
extern char map[W][L];
 
class snake{
    private:
        int x, y;
        int length;
    public:
        snake(): x(0), y(0), length(0){}
        snake(int xN, int yN, int lN): x(xN), y(yN), length(lN){}
        
        void operator ++(); // îïåð*òîð ïðå-è*êðåìå*ò* ïîñûë*åò çìåéêó ââåðõ
        void operator ++(int); // îïåð*òîð ïîñ-è*êðåìå*ò* ïîñûë*åò çìåéêó âïð*âî
        void operator --(); // îïåð*òîð ïðå-äåêðåìå*ò* ïîñûë*åò çìåéêó â*èç
        void operator --(int); // îïåð*òîð ïîñ-äåêðåìå*ò* ïîñûë*åò çìåéêó âëåâî
};
 
#endif // SNAKE_H
!!!
MrGluck
 C ++
7163 / 4329 / 632
: 29.11.2010
: 11,751
05.02.2013, 20:00     , - "0" #10
!!!
?

main.cpp main?
-5 / 0 / 0
: 29.07.2012
: 61
05.02.2013, 20:12  []     , - "0" #11
1 D:\progs\Dev-Cpp\myscr\myConsole\snake.cpp In file included from snake.cpp
6 D:\progs\Dev-Cpp\myscr\myConsole\snake.h variable-size type declared outside of any function
6 D:\progs\Dev-Cpp\myscr\myConsole\snake.h variable-size type declared outside of any function
D:\progs\Dev-Cpp\myscr\myConsole\Makefile.win [Build Error] [Objects/MingW/snake.o] Error 1

1
.

9
:

snake.h
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
#ifndef SNAKE_H
#define SNAKE_H
 
extern const int L; // äëè***
extern const int W; // øèðè**
extern char map[W][L];
 
class snake{
    private:
        int x, y;
        int length;
    public:
        snake(): x(0), y(0), length(0){}
        snake(int xN, int yN, int lN): x(xN), y(yN), length(lN){}
        
        void operator ++(); // îïåð*òîð ïðå-è*êðåìå*ò* ïîñûë*åò çìåéêó ââåðõ
        void operator ++(int); // îïåð*òîð ïîñ-è*êðåìå*ò* ïîñûë*åò çìåéêó âïð*âî
        void operator --(); // îïåð*òîð ïðå-äåêðåìå*ò* ïîñûë*åò çìåéêó â*èç
        void operator --(int); // îïåð*òîð ïîñ-äåêðåìå*ò* ïîñûë*åò çìåéêó âëåâî
};
 
#endif // SNAKE_H
snake.cpp
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
#include "snake.h"
 
void snake::operator ++(){
    // îïåð*òîð ïðå-è*êðåìå*ò* ïîñûë*åò çìåéêó ââåðõ
    map[y][x] = ' ';
    // ïðîâåðê* âûõîä* ç* ãð**èöû ì*ññèâ*
    (y == 0)? y = (W - 1): --y;
    map[y][x] = '^';
}
 
void snake::operator ++(int){
    // îïåð*òîð ïîñ-è*êðåìå*ò* ïîñûë*åò çìåéêó âïð*âî
    map[y][x] = ' ';
    // ïðîâåðê* âûõîä* ç* ãð**èöû ì*ññèâ*
    (x == (L - 1))? x = 0: ++x;
    map[y][x] = '>';
}
 
void snake::operator --(){
    // îïåð*òîð ïðå-äåêðåìå*ò* ïîñûë*åò çìåéêó â*èç
    map[y][x] = ' ';
    // ïðîâåðê* âûõîä* ç* ãð**èöû ì*ññèâ*
    (y == (W - 1))? y = 0: ++y;
    map[y][x] = 'v';
}
 
void snake::operator --(int){
    // îïåð*òîð ïîñ-äåêðåìå*ò* ïîñûë*åò çìåéêó âëåâî
    map[y][x] = ' ';
    // ïðîâåðê* âûõîä* ç* ãð**èöû ì*ññèâ*
    (x == 0)? x = (L - 1): --x;
    map[y][x] = '<';
}
sfunc.h
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
#ifndef FUNCTION_SNAKE_H
#define FUNCTION_SNAKE_H
 
void initMap(); // è*èöè*ëèç*öèÿ ê*ðòû
void showMap(); // ôó*êöèÿ ðèñóåò ê*ðòó
void control(const char key, snake &s); // óïð*âëå*èå çìåéêîé
 
#endif // FUNCTION_SNAKE_H
sfunc.cpp
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
#include "sfunc.h"
 
void initMap(){
    // è*èöè*ëèç*öèÿ ê*ðòû
    for(int i=0; i<W; i++){
        for(int j=0; j<L; j++){
            map[i][j] = '.';
        }
    }
}
 
void showMap(){
    // ôó*êöèÿ ðèñóåò ê*ðòó
    for(int i=0; i<W; i++){
        for(int j=0; j<L; j++){
            std::cout << map[i][j];
        }
        std::cout << std::endl;
    }
}
 
void control(const char key, snake &s){
    // óïð*âëå*èå çìåéêîé
    switch(key){
        case 'w': ++s; break; // ïðå-è*êðåìå*ò ïîñûë*åò çìåéêó ââåðõ
        case 'a': s--; break; // ïîñ-äåêðåìå*ò ïîñûë*åò çìåéêó âëåâî
        case 's': --s; break; // ïðå-äåêðåìå*ò ïîñûë*åò çìåéêó â*èç
        case 'd': s++; break; // ïîñ-è*êðåìå*ò ïîñûë*åò çìåéêó âïð*âî
        default: break;
    }
}
main.cpp
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <ctime>
#include <windows.h>
#include <cstdlib>
 
const int L = 30; // äëè***
const int W = 20; // øèðè**
char map[W][L];
 
#include "snake.h"
#include "sfunc.h"
 
int main(int argc, char *argv[]){
    
    initMap();
    
    const int i = 200;
    char move = 'd';
    
    snake s;
    while(1){
        showMap();
        Sleep(i);
        
        if(kbhit()){
            move = getch();
        }
        control(move, s);
        
        system("cls");
    }
    
    getch();
    return EXIT_SUCCESS;
}
?
Van111
++
208 / 187 / 4
: 03.08.2011
: 2,597
: 12
05.02.2013, 20:20     , - "0" #12
, , .
. ( ). cpp .
ValeryS
6551 / 5017 / 463
: 14.02.2011
: 16,732
05.02.2013, 20:23     , - "0" #13
?
-5 / 0 / 0
: 29.07.2012
: 61
05.02.2013, 20:24  []     , - "0" #14
Van111, .
.

58
, .
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
05.02.2013, 21:06     , - "0"
:

" " - C++
. : -&gt; ...

, "" - C++
txt , 1 2 3 1 5 10 10 5 1 5 5 8 14 8 8 3 (...

, "" - C++
, , , , ...

c ".jpg" - C++
! .jpg? ...

! ( "" ) - C++
! , &quot;&quot; , . ...




:
Van111
++
208 / 187 / 4
: 03.08.2011
: 2,597
: 12
05.02.2013, 21:06     , - "0" #15
main
C++
1
2
3
4
5
6
7
#include <iostream>
#include "global.h""
int main()
{
    std::cout << x << " " <<y << std::endl;
    return 0;
}
1
1 -
C++
1
2
3
4
#include "global.h"
#ifndef unit1_h
//.....
#endif
1 -
C++
1
2
#include "unit1.h"
const int x = 5;
2
2 -
C++
1
2
3
4
5
#include "global.h"
#ifndef unit1_h
extern const int y2;
//.......
#endif
2 -
C++
1
2
3
#include "unit2.h"
const int y =8;
const int y2 =8;
-

C++
1
2
3
4
#ifndef global_h
extern const int x;
extern const int y;
#endif
1
, - ,
MVC
Yandex
05.02.2013, 21:06     , - "0"

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru