, ,

++

> > >

 
 
Nika12
0 / 0 / 0
: 14.05.2012
: 67
#1

. ( , ) - C++

27.02.2013, 14:21. 1041. 1
( )

- , .

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
using namespace std;
//  -       
struct Person //
{ 
char name[30]; //
int tel; //
int birthday; // 
   Person *next;};
 
//  
void vvod (Person *tek)
{
cout<<"\n : ";
cout<<"\n : ";
cin>>tek->name;
cout<<"\n : ";
cin>> tek->tel;
cout<<"\n : ";
cin >> tek->birthday;  }
 
int main()
{
Person *nach, *kon, *tek, *old, *new_n; //  , ,
                    // , , 
char otvet='';     //   "" - ,
                            // "" - 
nach=0;
kon=0;
setlocale(LC_ALL,"Russian");
do          //   
 {
 new_n=new Person;  //   ,
            //   new_n
 vvod (new_n);      //  
 new_n->next=0;     //  0  
 if (nach)          //  ,  
                //  
   {
   kon->next=new_n;
   kon=new_n;
    }
       else         //  ,   
            //   
       {
       nach=new_n;
       kon=new_n;
       }
   cout <<"\t  ? (=1)";
   cin>> otvet;
 }
 while (otvet=='1');
 
cout <<"\n  \t";
 tek=nach;
 while (tek)            //  ,  
                //   
  {
      cout<<"\n\n : ";
      cout<<"\n: "<<tek->name;
      cout<<"\n: "<<tek->tel;
      cout<<"\n : "<<tek->birthday; 
old=tek;
   tek=tek->next;           //   
   delete old;          // ,  
   cout << "\n\t  ";
  }
system("Pause");
getch();
}
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
27.02.2013, 14:21
. ( , ) (C++):

, , - C++
25- : , , , , . , ...

, , , , - C++
, , , , . ...

( ) - C++
: , , , . . , ...

- C++
.. .. , . :...

, , , - C++
( char), : , , , . ...

N . , " 7-" - C++
.

1
Mysterion777
-74 / 48 / 2
: 11.01.2013
: 199
27.02.2013, 14:43 #2
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
#include <iostream>
 #include <conio.h>
 #include <stdio.h>
 using namespace std;
 // Îïèñ**èå ñòðóêòóðû - äè**ìè÷åñêîãî ýëåìå*ò* 
 struct Person //ñòðóêòóð*
 { 
 char name[30]; //èìÿ
 int tel; //òåëåôî*
 int birthday; //ãîä ðîæäå*èÿ
 Person *next;};
 
 // Ââîä ïîëåé ñòðóêòóðû 
 void vvod (Person *tek)
 {
 cout<<"\nÈ*ôîðì*öèÿ î ÷åëîâåêå: ";
 cout<<"\nÂâåäèòå ô*ìèëèþ: ";
 cin>>tek->name;
 cout<<"\nÂâåäèòå *îìåð òåëåôî**: ";
 cin>> tek->tel;
 cout<<"\nÂâåäèòå ãîä ðîæäå*èÿ: ";
 cin >> tek->birthday; }
 
 void vivod (Person *nach,Person *tek,int a){
      tek=nach;int k=0;
      while (tek) // Ïîê* î÷åðåäü *å ïóñò*, âûâîäèì ýëåìå*òû ** ýêð**
 // è óä*ëÿåì èõ èç î÷åðåäè
 {
 
 if(tek->tel==a){
 cout<<"\nÔ*ìèëèÿ c ò*êèì *îìåðîì òåëåôî** **éäå**: "<<tek->name;
 k=1;}
 tek=tek->next; // Ïåðåõîäèì ê ñëåäóþùåìó ýëåìå*òó î÷åðåäè
 
 }
  if(k==0)  cout<<"\nÔ*ìèëèÿ c ò*êèì *îìåðîì òåëåôî** *å **éäå**"; 
      }
 int main()
 {
 Person *nach, *kon, *tek, *old, *new_n; // Óê*ç*òåëè ** **÷*ëî î÷åðåäè, êî*åö î÷åðåäè,
 // òåêóùèé ýëåìå*ò, ñò*ðûé ýëåìå*ò, *îâûé ýëåìå*ò
 char otvet='ä'; // Ïðèç**ê ïðîäîëæå*èÿ ââîä* ä***ûõ "ä" - ïðîäîëæèòü ââîä,
 // "*" - îêî*÷èòü ââîä
 nach=0;
 kon=0;
 setlocale(LC_ALL,"Russian");
 do // Ñîçä*åòñÿ î÷åðåäü èç äè**ìè÷åñêèõ ýëåìå*òîâ
 {
 new_n=new Person; // Âûäåëÿåòñÿ ï*ìÿòü ïîä *îâûé äè**ìè÷åñêèé ýëåìå*ò,
 // *äðåñ âûäåëå**îé ï*ìÿòè ç*ïèñûâ*åòñÿ â new_n
 vvod (new_n); // Ââîäèòñÿ î÷åðåä*îé äè**ìè÷åñêèé ýëåìå*ò
 new_n->next=0; // Ïðèñâ*èâ*åòñÿ ç**÷å*èå 0 óê*ç*òåëþ *îâîãî ýëåìå*ò*
 if (nach) // Åñëè î÷åðåäü *å ïóñò*, î÷åðåä*îé ýëåìå*ò äîá*âëÿåòñÿ
 // â êî*åö î÷åðåäè
 {
 kon->next=new_n;
 kon=new_n;
 }
 else // Åñëè î÷åðåäü ïóñò*, **÷*ëî è êî*åö î÷åðåäè áóäóò óê*çûâ*òü
 // ** îäè* è òîò æå ýëåìå*ò
 {
 nach=new_n;
 kon=new_n;
 }
 cout <<"\tÁóäåòå ââîäèòü ä***ûå? (ä*=1)";
 cin>> otvet;
 }
 while (otvet=='1');
 
 cout <<"\n Îáð*áîòê* î÷åðåäè \t";
 tek=nach;
 while (tek) // Ïîê* î÷åðåäü *å ïóñò*, âûâîäèì ýëåìå*òû ** ýêð**
 // è óä*ëÿåì èõ èç î÷åðåäè
 {
 cout<<"\n\nÈ*ôîðì*öèÿ î÷åëîâåêå: ";
 cout<<"\nÔ*ìèëèÿ: "<<tek->name;
 cout<<"\nÒåëåôî*: "<<tek->tel;
 cout<<"\nÃîä ðîæäå*èÿ: "<<tek->birthday; 
 //old=tek;
 tek=tek->next; // Ïåðåõîäèì ê ñëåäóþùåìó ýëåìå*òó î÷åðåäè
 //delete old; // Î÷èù*åì ï*ìÿòü, êîòîðóþ ç**èì*ë òåêóùèé ýëåìå*ò
 //cout << "\n\t Îáð*áîò** è óä*ëå*";
 }
 
{
  cout <<"\nÕîòèòå âåñòè ïîèñê ïî *îìåðó òåëåôî**? (ä*=1)";
  cin>> otvet;
              if(otvet=='1'){
             cout <<"\nÂâåäèòå *îìåð òåëåôî**";
             int a;
             cin >> a;
             vivod(nach,tek,a);}
            } while(otvet=='1');
 system("Pause");
 getch();
 }
1
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
27.02.2013, 14:43
! :

() , . - C++
() , ...

, . ... - C++
, : . , . ... ...

, , - C++
- , , ; - ...

, . - C++
10 , . , ...
:
2

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru