, ,

++

> > >

 
 
STyDeNTuK
30 / 12 / 3
: 22.09.2009
: 157
#1

- C++

04.01.2010, 10:03. 373. 1
( )

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
#include <iostream.h>
#include <windows.h>
#include <stdlib.h>
 
void Zapolnenie (int* A,int N)
 {// 
  for (int i=0; i<N; i++) cin>>A[i];
 };
 
void Sortirovka (int* A,int N)
 {
  int k, x;
  // 
  for (int i=1; i<N; i++)
   {
    x=A[i];
    for (k=i;A[k-1]>x && k>0;k--) A[k]=A[k-1];
    A[k]=x;
   }
 };
 
void Vivod (int* A,int N)
 {
  // - 
  for(int i=0;i<N;i++) cout<<A[i]<<" ";
  cout << endl;
 };
 
int poisk(int* A, int N, int a)
 {
  int x, l, p, centr;
  // 
 
  l=0;
  p=N;
  do {
      centr=(l+p)/2;
      if (a<=A[centr]) p=centr;
      if (a>A[centr]) l=centr+1;
     }
  while (l!=p);
  if (A[p]==a) return p;
    else return -1;
 };
 
int main(void)
 {
  SetConsoleOutputCP(1251);
   int N;
    cout<<" - - --->";
     cin>>N;
   int* A=new int [N];
    cout<<"  :"<<endl;
 Zapolnenie  (A,N);
 Sortirovka (A,N);
 Vivod (A,N);
    cout<<"  "<<endl;
   int a;
     cin >> a;
   int ix = poisk (A,N,a);
 if (ix==-1) cout << " "<<endl;
   else cout<<" "<<ix<<endl;
delete [] A;
        system ("pause");
        return 0;
}
,

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
// .  
 
#include <iostream.h>
#include <windows.h>
#include <math.h>
 
void Zapolnenie (int**A, int n){
SetConsoleOutputCP(1251);
for (int i=0; i<n; i++)
  for(int j=0; j<n; j++)
   cin>>A[i][j];
 return;}
 
 
void Vivod (int**A, int n){
for (int i=0; i<n; i++)
{ for( int j=0; j<n; j++)
 cout << A[i][j] << " ";
 cout << endl; }
 return;}
 
double Proizvedenie(int**A, int n){
double Prob=1;
for (int i=0; i<n; i++)
{int Pr=1;
for (int j=0; j<n; j++)
Pr=Pr*A[i][j];
if (Pr!=0) Prob=Prob*Pr;}
return Prob;}
 
 
int main () {
 
SetConsoleOutputCP(1251);
int n;
cout << "  ,  " << endl;
cin >> n;
if (n>0)
 {int**A;
  A=new int*[n];
  for (int i=0; i<n; i++)
   A[i]=new int [n];
 
 cout<<"  :"<<endl;
  Zapolnenie ( A,  n);
  Vivod ( A,  n);
  double c;
  c=Proizvedenie(A, n);
  cout <<c<< endl;
 
 
 for (int i=0; i<n; i++)
   delete []A[i];
  delete []A;
 
  }
 
 else cout << " " << endl;
 
    system ("pause");
    return 0;}
,


C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
//     
// 
 
#include <iostream.h>
#include <windows.h>
#include <math.h>
 
void Zapolnenie (int**A, int n)
 {
  SetConsoleOutputCP(1251);
  for (int i=0; i<n; i++)
   for(int j=0; j<n; j++)
    A[i][j]=rand () %89+10;
  return;
 }
 
void Vivod (int**A, int n)
 {
  for (int i=0; i<n; i++)
   { for( int j=0; j<n; j++)
    cout << A[i][j] << " ";
    cout << endl; }
    return;
   }
 
void Sdvig (int**A, int n)
 {  //
  int buf,i,j,nk;
    for ( nk=0; nk<n/2; nk++)
     {
        buf=A[nk][nk];
      for (j=nk; j<n-nk-1; j++)
        A[nk][j]=A[nk][j+1];
      for (i=nk; i<n-nk-1; i++)
        A[i][n-nk-1]=A[i+1][n-nk-1];
      for (j=n-nk; j>nk; j--)
        A[n-nk-1][j]=A[n-nk-1][j-1];
      for (i=n-nk-1; i>nk; i--)
        A[i][nk]=A[i-1][nk];  A[nk+1][nk]=buf;
      }
      return;}
 
 
int main ()
 {
 SetConsoleOutputCP(1251);
  int n;
   cout << "    100" << endl;
    cin >> n;
  if (n>0)
   {int**A;
     A=new int*[n];
    for (int i=0; i<n; i++)
     A[i]=new int [n];
 
     Zapolnenie ( A,  n);
     Vivod ( A,  n);
     Sdvig(A, n);
     cout << endl;
     Vivod ( A, n);
 
     for (int i=0; i<n; i++)
      delete []A[i];
      delete []A;
 
   }
 
   else cout << " " << endl;
 
    system ("pause");
    return 0;}
1
12:30,
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
04.01.2010, 10:03
! (C++):

- C++
#include &lt;stdio.h&gt; int mul(int a, int b); void printm(int a, int b) { printf(&quot;%3d&quot;,mul(a,b)); } int...

- - C++
2 .. - ...

, ) , - C++
. #include &lt;string.h&gt; #include &lt;stdio.h&gt; #include &lt;conio.h&gt; #include &lt;locale.h&gt; #include &lt;iostream.h&gt; ...

while? - C++
#include &lt;algorithm&gt; #include &lt;iostream&gt; #include &lt;vector&gt; using namespace std; int main(void) { int A={1,2,3,4,49,100,49};...

- C++
! - ? !!! http://xmages.net/upload/b7b40688.png

! - C++
: ++ Code Bloks, , ++ , ...

1
valeriikozlov
 ++
4680 / 2506 / 322
: 18.08.2009
: 4,550
04.01.2010, 10:57 #2
2.
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
#include <iostream.h>
#include <windows.h>
#include <math.h>
 
void Zapolnenie (int**A, int n){
//SetConsoleOutputCP(1251);// âîò ýò* ñòðî÷ê* çäåñü ëèø*ÿÿ
for (int i=0; i<n; i++)// ýò* ñòðî÷ê* è äâå *èæå: èäåò ç*ïîë*å*èå ì*ññèâ* ç**÷å*èÿìè
  for(int j=0; j<n; j++)
   cin>>A[i][j];
 //return;// ýò* ñòðî÷ê* òîæå ëèø*ÿÿ
}
 
 
void Vivod (int**A, int n){
for (int i=0; i<n; i++)// ç**÷å*èÿ ýëåìå*òîâ ì*ññèâ* âûâîäÿòñÿ ** ýêð**
{ for( int j=0; j<n; j++)
 cout << A[i][j] << " ";
 cout << endl; }
 //return; // ýò* ñòðî÷ê* òîæå ëèø*ÿÿ
}
 
double Proizvedenie(int**A, int n){// ýò* ôó*öêöèÿ âîçâð*ù*åò ïðîèçâåäå*èå âñåõ ñòðîê â êîòîðûõ *åò ýëåìå*òîâ ð*â*ûõ 0
double Prob=1;
for (int i=0; i<n; i++)
{int Pr=1;
for (int j=0; j<n; j++)
Pr=Pr*A[i][j];
if (Pr!=0) Prob=Prob*Pr;}
return Prob;}
 
 
int main () {// ãë*â**ÿ ôó*êöèÿ â ïðîãð*ììå
 
SetConsoleOutputCP(1251);// äëÿ êîððåêò*îãî ðóññêîãî øðèôò* ** ýêð**å
int n;
cout << "Ââåäèòå êîëè÷åñòâî ñòðîê è ñòîëáöîâ, *å áîëåå ñò*" << endl;
cin >> n;
if (n>0)// åñëè n>0, òî ÷åòûðìÿ ñòðî÷ê*ìè *èæå ñîçä*åì äâóìåð*ûé ì*ññèâ ð*çìåð*îñòüþ n
 {int**A;
  A=new int*[n];
  for (int i=0; i<n; i++)
   A[i]=new int [n];
 
 cout<<"Ââåäèòå ýëåìå*òû ì*ññèâ* :"<<endl;
  Zapolnenie ( A,  n);// ñ ïîìîùüþ ýòîé ôó*êöèè ç*ïîë*ÿåòñÿ ì*ññèâ ç**÷å*èÿìè
  Vivod ( A,  n);// ýò* ôó*êöèÿ âûâîäèò ** ýêð** ç**÷å*èÿ ýëåìå*òîâ ì*ññèâ* A
  double c;
  c=Proizvedenie(A, n);// ç**÷å*èå ïðîèçâåäå*èÿ ýëåìå*òîâ âñåõ ñòðîê ãäå *åò 0 âîçâð*ù*åòñÿ ôó*êöèåé Proizvedenie() è ïðèñâ*èâ*åòñÿ ïåðåìå**îé c
  cout <<c<< endl;// âûâîä ç**÷å*èÿ c ** ýêð**
 
 
 for (int i=0; i<n; i++)//çäåñü èäåò îñâîáîæäå*èå äè**ìè÷åñêè âûäåëå**îé ï*ìÿòè äëÿ ñîçä***èÿ ì*ññèâ* A[][]
   delete []A[i];
  delete []A;
 
  }
 
 else cout << "Íåêîððåêò*ûå ä***ûå" << endl; // âûâåäåòñÿ ** ýêð** ýò* **äïèñü, åñëè n ââåëè <=0
 
    system ("pause");
    return 0;}
1
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
04.01.2010, 10:57
! :

- C++
&quot;++ &quot; . &quot; main()&quot;. ,...

- C++
, microsoft visual c++. , ...

. - C++
, . . #include...

c++ - C++
1. . ? 2. ...
:
2

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru