,   CyberForum.ru

++


 
Wroker
0 / 0 / 0
: 13.11.2012
: 34
#1

- C++

08.04.2013, 18:14. 214. 0
( )

: ,. .
: ... ...
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
////×åòâåðò*ÿ ë*á*ð*òîð**ÿ.////
#include <iostream>
#include <string>
#include <fstream>
#include <stdio.h>
#include <cstring>
#include <windows.h>
#include <winuser.h>
 
 
using namespace std;
 
 
 
struct zapis{
       char name[20]; char clich[20]; char poroda[20]; char vozr[15];
       };
       
      
       int main()
       
       {
           char w; 
           zapis zp;
           int ch;
           int skolko;
           
           setlocale(LC_CTYPE, "Russian_Russia.1251");
           SetConsoleCP(1251);
           SetConsoleOutputCP(1251);
           
           do
           { 
           cout << "Ïðîãð*ìì* : È*ôîìð*öèÿ î Âë*äåëüèö*õ è èõ ïèòîìö*õ:"<<endl;
           
           cout << "Ç*ïèñü ä***ûõ â ïðîãð*ììó : Âûáåðèòå 1"<<endl;
           cout << "Ïðîñìîòð È*ôîðì*öèè â ïðîãð*ììå : Âûáåðèòå 2"<<endl;
           cout << "Âûâîä Æèâîò*ûõ ïî ïîðîäå : Âûáåðèòå 3"<<endl;
           cout << "Ïîèñê â ô*éëå: Âûáåðèòå 4"<<endl;
           cout << "Âûõîä : Âûáåðèòå 5"<<endl;
           cin>>ch;
           if(ch==5) break;
            if(ch==1)
           {
                 system("cls");
                 ofstream  dogs;
                 dogs.open("dogs1.txt", ios_base::out);
                 cout << "Ââåäèòå Êîëè÷åñòâî ä***ûõ ñêîëüêî õîòèòå ç*ïèñ*òü :";
                 cin>>skolko;
                 for(int x=0;x<skolko;x++)
                 {
                        
                        
                         system("cls");
                         cout << "Ââåäèòå Ôèî âë*äåëüö* æèâîò*îãî:";
                         cin>>zp.name;
                         cout << "Ââåäèòå êëè÷êó:";
                         cin>>zp.clich;
                         cout << "Ââåäèòå ïîðîäó:";
                         cin>>zp.poroda;
                         cout << "Ââåäèòå âîçð*ñò:";
                         cin>>zp.vozr;
                         cout << "\n";
                         
                         dogs << zp.name << " " << zp.clich << " "
                              << zp.poroda<< " " << zp.vozr << "\n " ;
                 }
                              dogs.close();
           }
           
           
           if(ch==2)
           {
                    int skolko1;
                    cout << "Ñêîëüêî õîòèòå âûâåñòè ?";
                    cin>>skolko1;
                    system("cls");
                    ifstream dogs;
                    dogs.open("dogs1.txt", ios_base::in);
                    
                    cout << "\n";
                    
                    for (int x=0;x<skolko1;x++)
                    {
                        dogs >> zp.name >> zp.clich >> zp.poroda >> zp.vozr;
                        cout << " " << "Ô*ìèëèÿ: " << zp.name<<endl;;
                        cout << " " << "Êëè÷ê* : " << zp.clich<<endl;;
                        cout << " " << "Ïîðîä* : " << zp.poroda<<endl;;
                        cout << " " << "Âîçð*ñò: " << zp.vozr << "\n";
                        }
           }
           
           
           
           /////////////////////////////////////////////////////////
           if(ch==3)
           {
                    int skolko2;
                    cout << "Ñêîëüêî â*ì *óæ*î âûâåñòè?";
                    cin>>skolko2;
                    system("cls");
                    ifstream dogs;
                    dogs.open("dogs1.txt", ios_base::in);
                    cout << "\n";
               {
                    for(int bes=1; bes<=skolko2; bes++)
                    {
                    cout << " " << "Ïîðîä* : " << zp.poroda<<endl;
                    }
                    }
           }
           
           /////////////////////////////////////////////////////////
           if(ch==4)
           {
                    
           char slovo;
           cout << "Ââîäèì ñëîâî"<<endl;
           cin >> slovo;
           ifstream dogs("dogs1.txt");
           ofstream vivod ("vivod.txt");
           while(dogs>>slovo)
           cout << dogs<<slovo;
           dogs.close();
           vivod.close();
           system("pause");
          }
           
          cout << "Âîçâð*ò ê ìå*þ ? (Y/y - N/n)"<<endl;       
          cin>>w;  
          system("cls");
          }
          while(w=='Y' || w=='y');
          
          
          
 
          system("pause");
               return 0;
}
..
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
08.04.2013, 18:14    
:

C++
C++
C++ , txt
C++
C++
C++
C++ ,
C++
C++
C++
C++
C++:
.

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru