, ,

++

> > >

 
 
farik777
0 / 0 / 0
: 15.04.2013
: 1
#1

++ . printf|scanf cout |cin - C++

18.04.2013, 20:21. 740. 1
( )

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
#include <QtCore/QCoreApplication>
#include <iostream>
#include <stdio.h>
 
int main ()
{
 
  int n=0,i;
  float x[1000];
  float y[1000];
  float y1[1000];
  float x_opr,PolN,P;
 
  bool isEnd1=false;
  char str1;
 //   
 while (!isEnd1)
 {
  printf(" : ");
  scanf ("%d", &n);
 //  
  for (i=0;i<n;i++)
  {
      printf("x[%d]=",i);
      scanf("%f",&(x[i]));
      if (i!=0)
      {
        while (x[i]<=x[i-1])
        {
            printf("!  x[%d]=",i);
            scanf("%f",&(x[i]));
        }
      }
      printf("y[%d]=",i);
      scanf("%f",&(y1[i]));
  }
 
 
  bool isEnd=false;
  char str;
  //   
    while (!isEnd)
    {
        for (i=0;i<n;i++)   // 
        {                   // 
            y[i]=y1[i];
        }
        printf(" X -  ( %f %f ):", x[0],x[n-1]);
        scanf("%f",&x_opr);
 
        while ((x_opr<x[0])||(x_opr>x[n-1]))
        {
         printf("  /n");
         printf(" X -  ( %f %f ):", x[0],x[n-1]);
        }
 
      PolN=y[0];
      P=1;
      for (int k=1;k<n;k++)   //-   1 (- -1)
      {
         P=P*(x_opr-x[k-1]);  // =1 P=(x-x0)
                              // =2 P=(x-x0)(x-x1)
                              // =3 P=(x-x0)(x-x1)(x-x2) ..
          for (i=0;i<(n-k);i++)
          {
              y[i]=(y[i+1]-y[i])/(x[i+k]-x[i]);  // 
          }                                      // - 
          PolN=PolN+P*y[0];
      }
 
      printf(" : %f \n",PolN);
      printf("   X? (-Y, -N)");
      scanf("%s",&str);
      if (str!='y' && str!='Y') isEnd=true;
  }
 printf(" ? (-Y, -N)");
 scanf("%s",&str1);
 if (str1!='y' && str1!='Y') isEnd1=true;
}
 return 0;
 
}
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
18.04.2013, 20:21
++ . printf|scanf cout |cin (C++):

cout/cin printf/scanf - C++
,, cout/cin printf/scanf. #include &lt;iostream&gt; #include &lt;cmath&gt; #include &lt;Windows.h&gt; ...

cin cout printf scanf - C++
#include &lt;iostream&gt; using namespace std; int fact(int n) { int s=1; for(int i=1; i&lt;=n; i++) s*=i; ...

cout cin printf scanf. - C++
cout cin printf scanf: #include &lt;stdio.h&gt;; #include &lt;math.h&gt;; #include &lt;iostream&gt;; #include...

cout printf cin scanf - C++
#include &lt;iostream&gt; using namespace std; int main() { int **A,*B,N,M,i,j; cout&lt;&lt;&quot;N=&quot;; // ...

cout cin printf scanf. - C++
cout cin printf scanf: #include &lt;stdio.h&gt;; #include &lt;conio.h&gt;; #include &lt;math.h&gt;; #include...

cout printf cin scanf - C++
#include &lt;iostream&gt; using namespace std; int main() { setlocale(LC_CTYPE,&quot;Russian&quot;); int b=0; //-- ...

1
BumerangSP
4287 / 1409 / 121
: 16.12.2010
: 2,941
: 3
19.04.2013, 00:21 #2
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
#include <QtCore/QCoreApplication>
#include <iostream>
 
 
int main ()
{
 
  int n=0,i;
  float x[1000];
  float y[1000];
  float y1[1000];
  float x_opr,PolN,P;
 
  bool isEnd1=false;
  char str1;
 //äëÿ èñïîëüçîâ**èÿ *åñêîëüêèõ ôó*êöèé áåç ïåðåç*ïóñê* ïðîãð*ììû
 while (!isEnd1)
 {
  std::cout<< "ââåñòè êîëè÷åñòâî óçëîâ: ";
  std::cin>>n;
 //ââîä ò*áëè÷*ûõ ç**÷å*èé ôó*êöèè
  for (i=0;i<n;i++)
  {
        std::cout<<"x["<<i<<"]=";
    //  printf("x[%d]=",i);
    std::cin>>x[i];
   //   scanf("%f",&(x[i]));
      if (i!=0)
      {
        while (x[i]<=x[i-1])
        {
            std::cout<<"ÎØÈÁÊÀ! ââåñòè *îâûå ç**÷å*èÿ x["<<i<<"]=";
            std::cin>>x[i];
          //  scanf("%f",&(x[i]));
        }
      }
      std::cout<<"y["<<i<<"]=";
     // printf("y[%d]=",i);
     std::cin>>y[i];
     // scanf("%f",&(y1[i]));
  }
 
 
  bool isEnd=false;
  char str;
  //äëÿ **õîæäå*èÿ ç**÷å*èÿ ôó*êöèé â ð*ç*ûõ òî÷åê
    while (!isEnd)
    {
        for (i=0;i<n;i++)   //âîññò**îâëå*èå ç**÷å*èé ôó*êöèè
        {                   //äëÿ ïîâòîð*îãî èñïîëüçîâ**èÿ
            y[i]=y1[i];
        }
        std::cout<<"Ââåñòè X - òî÷êó îïðåäåëå*èÿ ôó*êöèè(îò "<<x[0]<<" äî "<<x[n-1]<<" ):";
        std::cin>>x_opr;
          //scanf("%f",&x_opr);
 
        while ((x_opr<x[0])||(x_opr>x[n-1]))
        {
         std::cout<<"Íå ïð*âèëü*î ââåäå*î ç**÷å*èå\n";
         std::cout<<"Ââåñòè X - òî÷êó îïðåäåëå*èÿ ôó*êöèè(îò "<<x[0]<<" äî "<<x[n-1]<<" ):";
        }
 
      PolN=y[0];
      P=1;
      for (int k=1;k<n;k++)   //ê- ïîðÿäîê ð*çäåëå**îé ð*ç*îñòè îò 1 äî (êîë-âî óçëîâ-1)
      {
         P=P*(x_opr-x[k-1]);  // ïðè ê=1 P=(x-x0)
                              // ïðè ê=2 P=(x-x0)(x-x1)
                              // ïðè ê=3 P=(x-x0)(x-x1)(x-x2) è ò.ä.
          for (i=0;i<(n-k);i++)
          {
              y[i]=(y[i+1]-y[i])/(x[i+k]-x[i]);  //ôîðìèðîâ**èå ì*ññèâ* ð*çäåëå**ûõ
          }                                      //ð*ç*îñòåé ê-ãî ïîðÿäê*
          PolN=PolN+P*y[0];
      }
 
     std::cout<<"Ç**÷å*èå ôó*êöèè: "<<PolN<< "\n";
      std::cout<<"Í*éòè ç**÷å*èå ôó*êöèè äëÿ äðóãîãî X? (ÄÀ-Y, ÍÅÒ-N)";
      std::cin>>str;
      if (str!='y' && str!='Y') isEnd=true;
  }
 std::cout<<"Ââåñòè *îâóþ ôó*êöèþ? (ÄÀ-Y, ÍÅÒ-N)";
std::cin>>str1;
 if (str1!='y' && str1!='Y') isEnd1=true;
}
 return 0;
}
1
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
19.04.2013, 00:21
! :

cout cin printf scanf. - C++
cout cin printf scanf ( ): #include &lt;stdio.h&gt;; #include &lt;math.h&gt;; ...

scanf, printf cin, cout - C++
scanf, printf cin, cout. FILE * f = fopen ifstream in(&quot;INPUT.TXT&quot;); ofstream...

scanf printf cin cout - C++
#include &quot;stdio.h&quot; #include &quot;math.h&quot; int main() { float S=0; int n=3; printf(&quot;For\n&quot;); for (n=3; n &lt;= 9;...

cout printf cin scanf - C++
#include &lt;iostream&gt; #include &lt;cmath&gt; using namespace std; int main() { int N, M, p; cout &lt;&lt; &quot; ...
:
2

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru