,  , ++
> > C++ > ++

 
 
Alex163
0 / 0 / 0
: 26.02.2013
: 52
1

06.05.2013, 18:00. 322. 5
( )

, , ?

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <locale>
#include <conio.h>
 
const float PI = 3.141592;
 
/*class Error{
      public:
    Error(int type){
         switch(type){
              case 1:{
                   printf("Wrong input\n");
                   break;
              }    
         }
    };  
    ~Error(){};
};
*/
class Geom{
      public:
      Geom(){};
      ~Geom(){};
      
      virtual bool Print(){};
      virtual bool Scan(){};
      virtual double CalcSquare(){};
      virtual double CalcPerimetr(){};
};
 
class Round:Geom{
      public:
      Round(int elH, int elW){
                a = elW;
                b = elH;
                 };
      ~Round(){};
      double calcPerimetr(){
            if (a > 0 && b>0) return ((4*PI*a*b+pow((a-b),2))/(a+b));
            else{
                 return -1;
            }
      };
      double calcSquare(){
           if (a > 0 && b > 0) return (PI *a *b);
           else{
                return -1;
           }
      };
      
      private:
      int a,b;
};
 
class Rect:Geom{
      public:
      Rect(int kwH){
               a=kwH;
               };
      ~Rect(){};
      double calcSquare(){
           if (a > 0 ) return(a*a);
           else{
               return -1; 
           }
      };
      
      double calcPerimetr(){
          if (a > 0 ) return (a+a+a+a);
          else{
               return -1;
          }
      };
      
      private:
      int a;
      
};
 
 
 
class Triangle:Geom{
      public:
      Triangle(int kwA, int kwB, int kwC, int kwD, int kwH){
                   a=kwA;
                   b=kwB;
                   c=kwC;
                   d=kwD;
                   h=kwH;
                };
      ~Triangle(){};
      float calcSquare(){
             if(a > 0 && b > 0 && h>0){
                 float p = a + b + c + d ; 
                 float s = ((a+b)*h)/2;
             }else{
                  return -1; 
             }
             
      };
      float calcPerimetr(){
             if (a > 0 && b > 0 && c > 0 && d>0) return (a + b + c + d); else{ return -1;}
      };
      
      private:
      int a;
      int b;
      int c;
      int d;
      int h;
};
 
void switcher(){
   std::cout << "Ê*êóþ ôèãóðó õîòèòå ñîçä*òü?...\n" << std::endl << "Í*æìèòå äëÿ âû÷èñëå*èÿ ïëîù*äè è ïåðèìåòð* ó\n 1 - òð*ïåöèè. \n 2 - ýëëèïñ.\n 3 - êâ*äð*ò.\n" << std::endl << "Í*æìèòå Esc äëÿ âûõîä*"  << std::endl;
    
   float tS,tP;
    
    char c = getch();
    while(c != 27){
    switch(c){
           case '1':{
                int a,b,c,d,h;
                std::cout << "Ââåäèòå 'a','b','c','d' è âûñîòó 'h'\n" << std::endl;
                std::cin >> a >> b >> c >> d >> h;
                Triangle tmp(a,b,c,d,h);
                tP = tmp.calcPerimetr();
                tS = tmp.calcSquare();
                if (tP != -1 && tS != -1)
                std::cout << "Ïîëó÷èëè òð*ïåöèþ ñ ïëîù*äüþ " << tS << " è ïåðèìåòðîì " << tP << std::endl;
                else printf("Íåïð*âèëü*ûå âõîä*ûå ä***ûå\n");
                break;
           } 
           case '2':{
                int a,b;
                std::cout << "Ââåäèòå ñòîðî*û ýëëèïñ* 'a' è 'b' \n" << std::endl;
                std::cin >> a >> b;
                Round tRound(a,b);
                tS = tRound.calcSquare();
                tP = tRound.calcPerimetr();
                if (tP != -1 && tS != -1)
                std::cout << "Ïîëó÷èëè ýëëèïñ ñ ïëîù*äüþ " << tS << " è ïåðèìåòðîì " << tP << std::endl;
                else printf("Íåïð*âèëü*ûå âõîä*ûå ä***ûå\n");
                break;
           }
           case '3':{
                int a;
                std::cout << "Ââåäèòå ñòîðî*ó êâ*äð*ò* 'a'\n" << std::endl;
                std::cin >> a ;
                Rect tRect(a);
                tS = tRect.calcSquare();
                tP = tRect.calcPerimetr();
                if (tS != -1 && tP != -1)
                std::cout << "Ïîëó÷èëè êâ*äð*ò ñ ïëîù*äüþ " << tS << " è ïåðèìåòðîì " << tP << std::endl;
                else printf("Íåïð*âèëü*ûå âõîä*ûå ä***ûå\n");
                break;
           }
    }  
    printf("Í*æìèòå ñëåäóþùóþ öèôðó èëè esc äëÿ âûõîä*\n");
    c = getch();
    }
}
 
int main(){
    setlocale(LC_ALL, "");
    Geom tmp();
    
    std::cout << "Í*ïèñ*òü ïðîãð*ììó, â êîòîðîé ðå*ëèçîâ*** èåð*ðõèÿ êë*ññîâ: ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû (òð*ïåöèÿ, ýëëèïñ, êâ*äð*ò). Ðå*ëèçîâ*òü ìåòîäû âû÷èñëå*èÿ ïëîù*ëè è ïåðèìåòð* ôèãóðû. Ïðîäåìî*ñòðèðîâ*òü ð*áîó âñåõ ìåòîäîâ êë*ññîâ, ïðåäîñò*âèâ ïîëüçîâ*òåëþ âûáîð òèï* ôèãóðû äëÿ äåìî*ñòð*öèè \n" ;
    switcher();
    
    system("pause");
}
:
0
    
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
06.05.2013, 18:00
:

( )
#include&lt;iostream&gt; #include&lt;math.h&gt; using namespace std; int main() { ...


. , ....


? #include &lt;iostream.h&gt; #include &lt;math.h&gt; #include &lt;conio.h&gt; ...


. #include &lt;stdio.h&gt; #include &quot;stdafx.h&quot;...


/* **...

5
FreeMan108
121 / 121 / 32
: 04.03.2013
: 370
06.05.2013, 18:15 2
.

C++
1
2
3
4
5
6
7
      float calcSquare(){
             if(a > 0 && b > 0 && h>0){
                 float p = a + b + c + d ; 
                 float s = ((a+b)*h)/2;
             }else{
                  return -1; 
             }
?
1
hofmn
06.05.2013, 18:22
  #3

:

Triangle - .

0
Alex163
0 / 0 / 0
: 26.02.2013
: 52
06.05.2013, 18:25  [] 4
hofmn

:

Triangle - .

. .

..., ?
?
0
hofmn
Helter Skelter
62 / 62 / 19
: 19.09.2012
: 133
06.05.2013, 18:37 5
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
      float calcSquare(){
             if(a > 0 && b > 0 && h>0){
                 float p = a + b + c + d ; 
                 float s = ((a+b)*h)/2;
                 return s;
             }else{
                  return -1; 
             }
1
Alex163
0 / 0 / 0
: 26.02.2013
: 52
06.05.2013, 18:42  [] 6
...! !
0
06.05.2013, 18:42
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
06.05.2013, 18:42


, , - ++ ...


#include&lt;iostream&gt; using namespace std; class samp { int a; public: void...


!!! ... C++ ......
:
6

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru