,   CyberForum.ru

++


 
Alex163
0 / 0 / 0
: 26.02.2013
: 52
#1

- C++

09.05.2013, 16:46. 388. 0
( )

. :

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
#include <iostream>
#include <cmath>
#include <locale>
#include <conio.h>
 
const float PI = 3.141592;
 
/*class Error{
      public:
    Error(int type){
         switch(type){
              case 1:{
                   printf("Wrong input\n");
                   break;
              }    
         }
    };  
    ~Error(){};
};
*/
class Geom{
      public:
      Geom(){};
      ~Geom(){};
      public:
      double virtual calcSquare() = 0;
      double virtual calcPerimetr() = 0;
};
 
 
class Round:public Geom{
      public:
      Round(int elH, int elW){
                a = elW;
                b = elH;
                 }; 
      ~Round(){};
      double virtual calcPerimetr(){
            if (a > 0 && b>0) return ((4*PI*a*b+pow((a-b),2))/(a+b));
            else{
                 return -1;
            }
      };
      double virtual calcSquare(){
           if (a > 0 && b > 0) return (PI *a *b);
           else{
                return -1;
           }
      };
      
      private:
      int a,b;
};
 
class Rect:public Geom{
      public:
      Rect(int kwH){
               a=kwH;
               };
      ~Rect(){};
      double virtual calcSquare(){
           if (a > 0 ) return(a*a);
           else{
               return -1; 
           }
      };
      
      double virtual calcPerimetr(){
          if (a > 0 ) return (a+a+a+a);
          else{
               return -1;
          }
      };
      
      private:
      int a;
      
};
 
 
 
class Triangle:public Geom{
      public:
      Triangle(int kwA, int kwB, int kwC, int kwD, int kwH){
                   a=kwA;
                   b=kwB;
                   c=kwC;
                   d=kwD;
                   h=kwH;
                };
      ~Triangle(){};
      double virtual calcSquare(){
             if(a > 0 && b > 0 && h>0){
                 float p = a + b + c + d ; 
                 float s = ((a+b)*h)/2;
                 return s;
             }else{
                  return -1; 
             }
             
      };
      double virtual calcPerimetr(){
             if (a > 0 && b > 0 && c > 0 && d>0) return (a + b + c + d); else{ return -1;}
      };
      
      private:
      int a;
      int b;
      int c;
      int d;
      int h;
};
 
void switcher(){
   std::cout << "Ê*êóþ ôèãóðó õîòèòå ñîçä*òü?...\n" << std::endl << "Í*æìèòå äëÿ âû÷èñëå*èÿ ïëîù*äè è ïåðèìåòð* ó\n 1 - òð*ïåöèè. \n 2 - ýëëèïñ.\n 3 - êâ*äð*ò.\n" << std::endl << "Í*æìèòå Esc äëÿ âûõîä*"  << std::endl;
    
   float tS,tP;
    Geom * tmp = NULL;
    char c = getch();
    while(c != 27){
    switch(c){
           case '1':{
                int a,b,c,d,h;
                std::cout << "Ââåäèòå 'a','b','c','d' è âûñîòó 'h'\n" << std::endl;
                std::cin >> a >> b >> c >> d >> h;
                tmp = new Triangle(a,b,c,d,h);
                tP = tmp->calcPerimetr();
                tS = tmp->calcSquare();
                if (tP != -1 && tS != -1)
                std::cout << "Ïîëó÷èëè òð*ïåöèþ ñ ïëîù*äüþ " << tS << " è ïåðèìåòðîì " << tP << std::endl;
                else printf("Íåïð*âèëü*ûå âõîä*ûå ä***ûå\n");
                break;
           } 
           case '2':{
                int a,b;
                std::cout << "Ââåäèòå ñòîðî*û ýëëèïñ* 'a' è 'b' \n" << std::endl;
                std::cin >> a >> b;
                tmp = new Round(a,b);
                tS = tmp->calcSquare();
                tP = tmp->calcPerimetr();
                if (tP != -1 && tS != -1)
                std::cout << "Ïîëó÷èëè ýëëèïñ ñ ïëîù*äüþ " << tS << " è ïåðèìåòðîì " << tP << std::endl;
                else printf("Íåïð*âèëü*ûå âõîä*ûå ä***ûå\n");
                break;
           }
           case '3':{
                int a;
                std::cout << "Ââåäèòå ñòîðî*ó êâ*äð*ò* 'a'\n" << std::endl;
                std::cin >> a ;
                tmp = new Rect(a);
                tS = tmp->calcSquare();
                tP = tmp->calcPerimetr();
                if (tS != -1 && tP != -1)
                std::cout << "Ïîëó÷èëè êâ*äð*ò ñ ïëîù*äüþ " << tS << " è ïåðèìåòðîì " << tP << std::endl;
                else printf("Íåïð*âèëü*ûå âõîä*ûå ä***ûå\n");
                break;
           }
    }  
    printf("Í*æìèòå ñëåäóþùóþ öèôðó èëè esc äëÿ âûõîä*\n");
    c = getch();
    }
}
 
int main(){
    setlocale(LC_ALL, "");
        
    std::cout << "Í*ïèñ*òü ïðîãð*ììó, â êîòîðîé ðå*ëèçîâ*** èåð*ðõèÿ êë*ññîâ: ãåîìåòðè÷åñêèå ôèãóðû (òð*ïåöèÿ, ýëëèïñ, êâ*äð*ò). Ðå*ëèçîâ*òü ìåòîäû âû÷èñëå*èÿ ïëîù*ëè è ïåðèìåòð* ôèãóðû. Ïðîäåìî*ñòðèðîâ*òü ð*áîó âñåõ ìåòîäîâ êë*ññîâ, ïðåäîñò*âèâ ïîëüçîâ*òåëþ âûáîð òèï* ôèãóðû äëÿ äåìî*ñòð*öèè \n" ;
    switcher();
    
    system("pause");
}
, :
" , '[]'. "
: , , , . .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
09.05.2013, 16:46    
:
- ? C++
, , C++
C++
C++
C++
C++
C++ , .
. C++
C++
vector. , value C++
C++
C++:
.

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru