,   CyberForum.ru

++


 
Lawlliet
2 / 2 / 0
: 25.03.2010
: 145
#1

- C++

12.05.2013, 14:42. 432. 0
( )

!
, .
?

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
#include<stdio.h>
#include<windows.h>
 
#define P 256  // ð*çìåð *ëô*âèò*
 
class Haff{
struct item_st{int p;int count;int p1;int p2;};
protected:
    int tree_root;          //!< êîðå*ü äåðåâ*
    item_st tree[P*2-1];    //!< äåðåâî
    void InitTree();                                //!< è*èöè*ëèç*öèÿ äåðåâ*
    void UpdateTree(int index);                     //!< îá*îâëå*èå äåðåâ*
};
 
class HF_Encoder:Haff{
    BYTE byte,byte_shift; 
    void WriteBit(FILE *file,bool bit);     //!< ç*ïèñü áèò* â ô*éë
    void WriteCode(FILE *file,int index);   //!< ç*ïèñü êîä* â ô*éë
    int SizeOfFile(FILE *file);             //!< óç**òü ð*çìåð ô*éë*
public:
    void Encode(FILE*,FILE*);
    static void _Encode(FILE*,FILE*);
};
 
 
class HF_Decoder:Haff{
    BYTE byte,byte_shift; 
    bool ReadBit(FILE*);        //!< âçÿòü áèò èç ô*éë*
    BYTE ReadCode(FILE*);       //!< ñ÷èò*òü êîä èç ô*éë*
public:
    void Decode(FILE*,FILE*);
    static void _Decode(FILE*,FILE*);
};
 
 
 
void Haff::InitTree()
{
    int i1,i2,c,n,l;
    c=P; i1=0; i2=P; l=-1;
    for(n=0; n<P*2-1; n++) tree[n].count=0,tree[n].p1=tree[n].p2=-1;
    while(c>1) {
        for(n=0; n<c/2; n++) {
            tree[i2].p1=i1; tree[i1++].p=i2;
            tree[i2].p2=i1; tree[i1++].p=i2;
            i2++;
        }
        if(c&1) {
            if(l<0) l=i1++,c++;
            else {
                tree[i2].p2=l ; tree[l   ].p=i2;
                tree[i2].p1=i1; tree[i1++].p=i2;
                l=-1; i2++;
            }
        }
        c=c/2;
    }
    tree_root=i2-1;tree[tree_root].p=-1;
}
 
 
//    [index]
//       |
// [a]---+---[n]
//            |
//       [b]--+---[c]    
void Haff::UpdateTree(int index)
{
    int a,b,c;      // âåòêè ñîîòâåñòâå**î ñõåìå
    int c1,c2,c0;   // ñ÷¸ò÷èêè âåòîê
    int n;          // ïð*â*ÿ âåòê*
    for(;;) {
        tree[index].count++;
        index=tree[index].p;
        if(index<0) return;
        n=tree[index].p2;
        c1=tree[tree[index].p1].count;
        c2=tree[n].count;
        if(c1>c2) {
            n=tree[index].p1;
            tree[index].p1=tree[index].p2;
            tree[index].p2=n;
        }
        a=tree[index].p1;
        b=tree[n].p1;
        c=tree[n].p2;
        if(b<0 || c<0) continue;
        c0=tree[a].count+tree[b].count;
        if(c0<tree[b].count+tree[c].count) {
            tree[a].p=n;
            tree[c].p=index;
            if(tree[a].count<=tree[b].count) tree[n].p1=a,tree[n].p2=b;
            else tree[n].p1=b,tree[n].p2=a;
            tree[n].count=c0;
            if(c0<=tree[c].count) tree[index].p1=n,tree[index].p2=c;
            else tree[index].p1=c,tree[index].p2=n;
        }
    }
}
 
 
void HF_Encoder::WriteBit(FILE *file,bool b)
{
    if(b) byte|=byte_shift;
    byte_shift<<=1;
    if(byte_shift) return;
    fputc(byte,file);
    byte_shift=1; byte=0;
}
 
void HF_Encoder::WriteCode(FILE *file,int index)
{
    if(tree[index].p<0) return;
    WriteCode(file,tree[index].p);
    WriteBit(file,tree[tree[index].p].p1!=index);
}
 
 
int HF_Encoder::SizeOfFile(FILE *file)
{
    int size;
    fseek(file,0,SEEK_END);
    size=ftell(file);
    fseek(file,0,SEEK_SET);
    return size;
}
 
 
void HF_Encoder::_Encode(FILE *input,FILE *output)
{
    HF_Encoder obj;
    obj.Encode(input,output);
}
 
 
void HF_Encoder::Encode(FILE *input,FILE *output)
{
    BYTE sym; int index;
    byte=0; byte_shift=1;
    InitTree();
    index=SizeOfFile(input);
    fwrite(&index,1,sizeof(index),output);
    int n=0;
    while(!feof(input)) {
//      n++; printf(">> %d\n",n);
        sym=fgetc(input);
        WriteCode(output,sym);
        UpdateTree(sym);
    }
    if(byte_shift!=1) fputc(byte,output);   // ç*ïèñü îñò*òê* áèòîâ
}
 
 
bool HF_Decoder::ReadBit(FILE *file)
{
    bool res;
    if(!byte_shift) {
        if(feof(file)) return 0;
        byte=fgetc(file);
        byte_shift=1;       
    }
    res=(byte&byte_shift)!=0;
    byte_shift<<=1;
    return res;
}
 
 
BYTE HF_Decoder::ReadCode(FILE *file)
{
    bool sym;
    int index=tree_root;
    for(;;) {
        if(index<P) break;
        sym=ReadBit(file);
        index=sym?tree[index].p2:tree[index].p1;
        if(index<0) return -1;
    }
    return index;
}
 
void HF_Decoder::_Decode(FILE *input,FILE *output)
{
    HF_Decoder obj;
    obj.Decode(input,output);
}
 
 
 
void HF_Decoder::Decode(FILE *input,FILE *output)
{
    int n,size; BYTE sym;
    byte=0; byte_shift=0;
    InitTree();
    fread(&size,1,sizeof(size),input);
    for(n=0;n<size;n++)
    {
        sym=ReadCode(input);
        fputc(sym,output);
        UpdateTree(sym);
    }
}
 
 
int main(int count,char **list)
{
    FILE *input,*output;
    if(count!=4) {
        printf("%s -e infile outfile\n",list[0]);
        printf("%s -d infile outfile\n",list[0]);
        return 1;
    }
    if(list[1][0]!='-' || list[1][1]!='e' && list[1][1]!='d') {
        printf("Syntax error\n\a");
        return 2;
    }
    input =fopen(list[2],"rb");
    output=fopen(list[3],"wb");
    if(!input || !output) {
        printf("IO error\n\a");
        return 3;
    }
    switch(list[1][1]) {
    case 'e': HF_Encoder::_Encode(input,output); break; // ñæ*òèå
    case 'd': HF_Decoder::_Decode(input,output); break; // ð*ñï*êîâê*
    }
    fclose(input);
    fclose(output);
    system("pause");
    return 0;
}
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
12.05.2013, 14:42    
:

C++
Pascal
++ C++
- . =) Delphi
C++ ,
Delphi LZW
() ? C++:
.

: 06:55. GMT +3.
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru