,   CyberForum.ru

++


 
Oleg1993
: n/a
#1

. - C++

24.05.2013, 18:41. 202. 0
( )

: . : 1) ; 2) ; 3) ; 4) .
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
#include <iostream.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <windows.h>
//#include "stdafx.h"
#include <conio.h>
 
using namespace std;
class Comp
{
private:
 char *name;
 int year;
 public:
 Comp(char *n,int y )
 {
 name=new char[256];
 this->name=n;
 name=n;
 year=y;
 }
};
struct node
{
          Comp inf;
          node *next;
          node *prev;
node()
{
 next=NULL;
 prev=NULL;
}
};
 class spisok
 {
          node *first;
                  node *last;
  public:
          spisok();
           void add(char*, int, int);
           void del(char*);
           void out();
           void find(char*);
 
 };
 
void stroka(const char* rus)
{
    char word[255];
    CharToOemA(rus, word);
    cout<<word;
};
 
spisok::spisok()
 {
  first=NULL;
  last=NULL;
 };
 //inf= new Comp;
 void spisok::add(char* el, int n, int year)
 {
   Comp nv=new Comp(el,year);
   node *novyi = new node;
   novyi->inf=nv;
   node *head=first;
   for (int i=0; i<n; i++)
   {
    head=head->next;
   }
   node *temp=head->next;
   head->next=novyi;
   novyi->next=temp;
   head=novyi->prev;
 }
 
 void spisok::del(char * find_el)
 {
   node *novyi = new node;
   novyi->inf=nv;
   node *head=first;
   cout<<"Ââåäèòå èñêîìûé ýåìå*ò: \n\n";
   cin<<find_el;
  while (head->next!=NULL)
  {
   head=head->next;
   if (head==find_el)
      {
       cout<<"Èñêîìûé ýëåìå*ò óä*ë¸*!\n\n"<<find_el;
       char * pred;
       char * sled;
       pred=head->prev;
       sled=head->next;
       pred->next=sled;
       sled->prev=pred;
       delete head;
       head=NULL;
       cout<<"Èñêîìûé ýëåìå*ò óä*ë¸*!\n\n"<<find_el;
      }
 
      else
          {
           cout<<"Èñêîìûé ýëåìå*ò **éäå*!\n\n";
          }
 
 }
}
 
 void spisok::out()
 {
   node *head=first;
   while (head!=0)
   {
    system("CLS");
    cout<<"Í*çâ**èå: \n\n"<<head->inf._name;
    cout<<"Ãîä: \n\n"<<head->inf.year;
    system("PAUSE");
    
    head=head->next;    
 
   }
 }
 
 void spisok::find(char * find_el, Comp nv)
 {
   node *novyi = new node;
   novyi->inf=nv;
   node *head=first;
   char * find_el;
   cout<<"Ââåäèòå èñêîìûé ýåìå*ò: \n\n";
   cin<<find_el;   
  while (head->next!=NULL)
  {  
   head=head->next; 
   if (head->inf._name==find_el)
      {
       cout<<"Èñêîìûé ýëåìå*ò **éäå*!\n\n"<<find_el;
      }
      else 
          {
           cout<<"Èñêîìûé ýëåìå*ò **éäå*!\n\n";
          }
  }
}
 
void main()
{
 int n; int year; char* el;
 system("CLS");
   stroka("Ââåäèòè ïîçèöèþ ýëåìå*ò*: \n");
   cin>>n;
   stroka("Í*çâ**èå: \n");
   cin>>el;
   stroka("Ãîä: ");
   cin>>year;
 
int menu; spisok obj;
   while(menu!=4)
    {
        cout<<stroka("Âûáåðèòå ä*ëü*åéøåå äåéñòâèå ñî ñïèñêîì: \n");
        cout<<stroka("\t1) Äîá*âèòü ýëåìå*ò â ç*ä***óþ ïîçèöèþ \n");
        cout<<stroka("\t2) Óä*ëèòü ýëåìå*ò ñïèñê*\n");
        cout<<stroka("\t3) Âûâîä ** ýêð** âñåãî ñïèñê*\n");
        cout<<stroka("\t4) Ïîèñê ýëåìå*ò* ñïèñê*\n");
        cout<<stroka("Ââåäèòå ñîîòâåòñòâóþùóþ öèôðó \n");
        cin>>menu;
        system("cls");
        switch (menu)
        {
        case 1:
            {
                stroka("Ââåäèòè ïîçèöèþ ýëåìå*ò*: \n");
                cin>>n;
                stroka("Í*çâ**èå: \n");
                cin>>el;
                stroka("Ãîä: ");
                cin>>year;
                obj.add(el, n, year);
                
                break;
            }
 
        case 2: 
                obj.del(find_el);
                
                break;
 
        case 3:
                obj.out();
                
                break;
 
        case 4: 
                obj.find(find_el);
                
                break;
 
        default:
            cout<<("Îøèáê*! Ââåäèòå ñîîòâåòñòâóþùóþ öèôðó îò 1 äî 5!\n");
        }
    }
    
};
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
24.05.2013, 18:41     .
:

.... C++
C++
C++
C++ :
CString int ... !! C++
C++ , , .
C++
C++
C++
C++
( C++
C++:
.

: 13:45. GMT +3.
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru