,  ,

++

> > >

 
 
gigas
7 / 1 / 1
: 30.11.2012
: 91
#1

void c++ - C++

30.05.2013, 13:03. 406. 9
( )

, ! !
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#define CASE
using namespace std;
void arp ();
void ipconfig ();
void getmac ();
void nbtstat ();
void netsh ();
void netstat ();
void net ();
void pathping ();
void nslookup ();
void ping ();
void route ();
void tracert ();
 
void obuchenie ()
{
 int a;
 switch (a);
 {
      case 0 : void arp ();
       break;
      case 1 : ipconfig (); 
      break;
      case 2 : getmac (); 
      break;
      case 3 : nbtstat ();
       break;
      case 4 : netsh (); 
      break;
      case 5 : netstat (); 
      break;
      case 6 : net ();
      break;
      case 7 : pathping (); 
      break;
      case 8 : nslookup (); 
      break;
      case 9 : ping (); 
      break;
      case 10 : route (); 
      break;
      case 11 : tracert (); 
      break
      default : main ();
      
    }?
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
#include <iostream>
#include <stdio.h>
using namespace std;
 
void getmac()
{
    {
printf ("\n åðå."); 
 
printf ("\n Ñè*ò*êñèñ:");
 
printf ("\n GETMAC [/S <ñèñòåì*> [/U <ïîëüçîâ*òåëü> [/P <ï*ðîëü>]]] [/FO <ôîðì*ò>] [/NH]   [/V]");
 
printf ("\n Ï*ð*ìåòðû:"); 
 
printf ("\n /S <ñèñòåì*>  - èìÿ èëè IP-*äðåñ óä*ëå**îãî êîìïüþòåð*.");
 
printf ("\n /U [<äîìå*>\]<ïîëüçîâ*òåëü> Èìÿ ïîëüçîâ*òåëÿ. Åñëè *å ç*ä**î, òî èñïîëüçóåòñÿ   òåêóù*ÿ ó÷åò**ÿ ç*ïèñü. ");
 
printf ("\n /P [<ï*ðîëü>]  - Ï*ðîëü. Åñëè ç*ä** ï*ð*ìåòð /U è *å ç*ä** ï*ðîëü, òî î* áóäåò ç*ïðîøå*.");
 
printf ("\n /FO ï*ð*ìåòð *å ç*ä**, òî èñïîëüçóåòñÿ âûâîä â âèäå ò*áëèöû (TABLE).");
 
printf ("\n /NH  - Óê*çûâ*åò, ÷òî ñòðîê* ç*ãîëîâêîâ ñòîëáöîâ *å äîëæ** îòîáð*æ*òüñÿ â      ðåçóëüòèðóþùåì ô*éëå. ôîðì*òîâ TABLE è CSV.");
 
printf ("\n /V  - î *ä*ïòåð*.");
 
printf ("\n /?  - Âûâîä ñïð*âêè ïî èñïîëüçîâ**èþ êîì**äû.");
printf ("\n_______________________________________________________________________________");
int getmac;
cout << "\n Ââåäèòå êîì**äó â êî*ñîëè getmac \n"<< endl;
cout << ""; 
cin >> getmac ;
cout << "Ôèçè÷åñêèé *äðåñ    Èìÿ òð**ñïîðò*"<< endl;
cout << "=================== =========================================================="<< endl;
cout << "90-2B-34-63-0B-75   \Device\Tcpip_{E271BE7F-3841-4B78-BAE6-DF1414F5D7C1}"<< endl;
cout << "08-00-27-00-EC-6E   \Device\Tcpip_{8477BACB-228F-46FD-871E-6D1A883B27C3}"<< endl;
}
system ("pause");
}
0
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
30.05.2013, 13:03
! void c++ (C++):

, void void - C++
! , void void....

Typedef void (WINAPI *GLEND)(void), ? - C++
GLEND glmethod = (GLEND) GetProcAddress(hModule, &quot;glEnd&quot;); : typedef void...

void(*f)()=(void(*)()func? - C++
void(*f)()=(void(*)())func; , , .

delete new (typeid(void*))(void*) - C++
. . (el) void (body). ( ...

Error C2084: "void mehanizm:print(void)" - C++
, , : &quot;error C2084: &quot;void mehanizm::print(void)&quot; ...

- win32api *cpp* - C++

9
ksandro
31 / 31 / 1
: 15.04.2011
: 81
30.05.2013, 13:15 #2
. , .

4
main ?
0
gigas
7 / 1 / 1
: 30.11.2012
: 91
30.05.2013, 13:18  [] #3
ksandro
. , .
, ! , " " , ! 12 , , ! CASE

1
4
main ?
main !
0
ksandro
31 / 31 / 1
: 15.04.2011
: 81
30.05.2013, 13:26 #4
.

" "? - .
main() ?
(.h )?

3
gigas
main !
?
++
0
gigas
7 / 1 / 1
: 30.11.2012
: 91
30.05.2013, 13:31  [] #5
ksandro
.

" "? - .
main() ?
(.h )?
" " 1- 2-!! ! , !
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
#include <iostream>
using namespace std;
 
 
int main()
{
printf ("\nÓòèëèò* êîì**ä*îé ñòðîêè IPCONFIG ïðèñóòñòâóåò âî âñåõ âåðñèÿõ Windows.Íåêîòîðûå ï*ð*ìåòðû êîì**ä*îé ñòðîêè *å ïîääåðæèâ*þòñÿ â âåðñèÿõ ïðåäøåñòâóþùèõ Windows  Vista/Windows 7");
 
printf ("\n Êîì**ä*  IPCONFIG  èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îòîáð*æå*èÿ òåêóùèõ **ñòðîåê ïðîòîêîë* TCP/IP è äëÿ îá*îâëå*èÿ *åêîòîðûõ ï*ð*ìåòðîâ, ç*ä*â*åìûõ ïðè *âòîì*òè÷åñêîì         êî*ôèãóðèðîâ**èè ñåòåâûõ è*òåðôåéñîâ ïðè èñïîëüçîâ**èè ïðîòîêîë* Dynamic Host   Configuration Protocol (DHCP)."); 
 
printf ("\n Ñè*ò*êñèñ:");
 
printf ("\n ipconfig [/allcompartments] [/all] [/renew[Adapter]] [/release[Adapter]]       [/renew6[Adapter]] [/release6[Adapter]] [/flushdns] [/displaydns] [/registerdns] [/showclassidAdapter] [/setclassidAdapter [ClassID]]");
 
printf ("\n Ï*ð*ìåòðû:");
 
printf ("\n /?  - îòîáð*çèòü ñïð*âêó ïî èñïîëüçîâ**èþ IPCONFIG");
 
printf ("\n /all- îòîáð*çèòü ïîë*óþ êî*ôèãóð*öèþ **ñòðîåê TCP/IP äëÿ âñåõ ñåòåâûõ *ä*ïòåðîâ. Îòîáð*æå*èå âûïîë*ÿåòñÿ ê*ê äëÿ ôèçè÷åñêèõ è*òåðôåéñîâ, ò*ê è äëÿ ëîãè÷åñêèõ, ê*ê **ïðèìåð, dialup èëè VPN ïîäêëþ÷å*èÿ.");
 
printf ("\n /allcompartments  - âûâåñòè ïîë*óþ è*ôîðì*öèþ î êî*ôèãóð*öèè TCP/IP äëÿ âñåõ   ñåêöèé. Ïðèìå*èìî äëÿ Windows Vista/Windows 7 .");
 
printf ("\n /displaydns  - îòîáð*çèòü ñîäåðæèìîå êýø ñëóæáû DNS - êëèå*ò."); 
 
printf ("\n /flushdns  - ñáðîñèòü ñîäåðæèìîå êýø ñëóæáû DNS - êëèå*ò. ");
 
printf ("\n /registerdns - è*èöèèðîâ*òü ðåãèñòð*öèþ ç*ïèñåé ðåñóðñîâ DNS äëÿ âñåõ *ä*ïòåðîâ ä***îãî êîìïüþòåð*. Ýòîò ï*ð*ìåòð èñïîëüçóåòñÿ äëÿ èçìå*å*èÿ **ñòðîåê DNS      ñåòåâûõ ïîäêëþ÷å*èé áåç ïåðåç*ãðóçêè êîìïüþòåð*."); 
 
printf ("\n /release[Adapter]  - èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îòìå*û *âòîì*òè÷åñêèõ **ñòðîåê ñåòåâîãî  *ä*ïòåð*, ïîëó÷å**ûõ îò ñåðâåð* DHCP. Åñëè èìÿ *ä*ïòåð* *å óê*ç**î, òî îòìå**   **ñòðîåê âûïîë*ÿåòñÿ äëÿ âñåõ *ä*ïòåðîâ."); 
 
printf ("\n /release6[Adapter]  - îòìå** *âòîì*òè÷åñêèõ **ñòðîåê äëÿ ïðîòîêîë* IPv6 ");
 
printf ("\n /renew[Adapter]  - îá*îâèòü êî*ôèãóð*öèþ äëÿ ñåòåâîãî *ä*ïòåð* **ñòðîå**îãî ** ïîëó÷å*èå **ñòðîåê îò ñåðâåð* DHCP. Åñëè èìÿ *ä*ïòåð* *å óê*ç**î, òî îá*îâëå*èå âûïîë*ÿåòñÿ äëÿ âñåõ *ä*ïòåðîâ."); 
 
printf ("\n /renew6[Adapter]  - ê*ê è â ïðåäûäóùåì ñëó÷*å, *î äëÿ ïðîòîêîë* IPv6 ");
 
printf ("\n /showclassid Adapter  è  /setclassid Adapter[ ClassID]- ýòè ï*ð*ìåòðû ïðèìå*èìû äëÿ Windows Vista / Windows 7 è èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïðîñìîòð* èëè èçìå*å*èÿ       èäå*òèôèê*òîð* Class ID, åñëè î* ïîëó÷å* îò DHCP - ñåðâåð* ïðè êî*ôèãóðèðîâ**èè   ñåòåâûõ **ñòðîåê. ");
 
printf ("\n Èçìå*å*èå ñåòåâûõ **ñòðîåê ñ ïîìîùüþ êîì**äû IPCONFIG, â îñ*îâ*îì, ïðèìå*èìî ê òåì ñåòåâûì *ä*ïòåð*ì, êîòîðûå **ñòðîå*û ** *âòîì*òè÷åñêîå êî*ôèãóðèðîâ**èå ñ   èñïîëüçîâ**èåì ñëóæáû äè**ìè÷åñêîé **ñòðîéêè îñ*îâ*ûõ ï*ð*ìåòðîâ ** ñåòåâîì     óðîâ*å DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) èëè ñëóæáû *âòîì*òè÷åñêîé     **ñòðîéêè ïðèâ*ò*ûõ IP - *äðåñîâ APIPA (Automatic Private IP Addressing)."); 
 
printf ("\nÅñëè â ï*ð*ìåòð*õ êîì**ä*îé ñòðîêè IPCONFIG èñïîëüçóåòñÿ èìÿ *ä*ïòåð*,ñîäåðæ*ùåå ïðîáåëû, òî î*î äîëæ*î ç*êëþ÷*òüñÿ â äâîé*ûå ê*âû÷êè. Åñëè èìÿ ñîäåðæèò ñèìâîëû ðóññêîãî *ëô*âèò*, òî î*î äîëæ*î áûòü ïðåäñò*âëå*î â DOS-êîäèðîâêå."); 
 
printf ("\n Äëÿ èìå* *ä*ïòåðîâ ïðèìå*èìî èñïîëüçîâ**èå ñèìâîë*  *  â ê*÷åñòâå ø*áëî**:");
 
printf ("\n *  - ëþáîå èìÿ ");
printf ("\n Ëîê*ëü**  - èìÿ *ä*ïòåð* **÷è**åòñÿ ñ  Ëîê*ëü*  ");
printf ("\n * ñåòè *  - èìÿ *ä*ïòåð* ñîäåðæèò ñòðîêó  ñåòè  ");   
printf ("\n_______________________________________________________________________________");        
          int ipconfig;
cout << "\n Ââåäèòå êîì**äó â êî*ñîëè ipconfig \n"<< endl;
cout << ""; 
cin >> ipconfig ;
cout << " Í*ñòðîéê* ïðîòîêîë* IP äëÿ Windows "<<endl;
 
 
cout << "Ethernet adapter Ïîäêëþ÷å*èÿ ïî ë*ê*ëü*îé ñåòè:"<<endl;
 
cout << "   DNS-ñóôôèêñ ïîäêëþ÷å*èÿ . . . . . :"<<endl;
cout << "   Ëîê*ëü*ûé IPv6-*äðåñ ê***ë* . . . : fe80::3cfb:5c08:ae23:21cd%1"<<endl;
cout << "   IPv4-*äðåñ. . . . . . . . . . . . : 10.26.32.113"<<endl;
cout << "   Ì*ñê* ïîäñåòè . . . . . . . . . . : 255.255.252.0"<<endl;
cout << "   Îñ*îâ*îé øëþç. . . . . . . . . : 10.26.32.100"<<endl;
 
cout << "Ethernet adapter VirtualBox Host-Only Network:"<<endl;
 
cout << "   DNS-ñóôôèêñ ïîäêëþ÷å*èÿ . . . . . :"<<endl;
cout << "   Ëîê*ëü*ûé IPv6-*äðåñ ê***ë* . . . : fe80::6e:61d4:e63e:884%15"<<endl;
cout << "   IPv4-*äðåñ. . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1"<<endl;
cout << "   Ì*ñê* ïîäñåòè . . . . . . . . . . : 255.255.255.0"<<endl;
cout << "   Îñ*îâ*îé øëþç. . . . . . . . . :"<<endl;
 
cout << " Òó**åëü*ûé *ä*ïòåð isatap.{E271BE7F-3841-4B78-BAE6-DF1414F5D7C1}:v"<<endl;
 
cout << "   Ñîñòîÿ*èå ñðåäû. . . . . . . . : Ñðåä* ïåðåä*÷è *åäîñòóï**."<<endl;
cout << "   DNS-ñóôôèêñ ïîäêëþ÷å*èÿ . . . . . :"<<endl;
 
cout << " Òó**åëü*ûé *ä*ïòåð Teredo Tunneling Pseudo-Interface:"<<endl;
 
cout << "   Ñîñòîÿ*èå ñåðäû. . . . . . . . : Ñðåä* ïåðåä*÷è *åäîñòóï**."<<endl;
cout << "   DNS-ñóôôèêñ ïîäêëþ÷å*èÿ . . . . . :"<<endl;
 
cout << " Òó**åëü*ûé *ä*ïòåð isatap.{8477BACB-228F-46FD-871E-6D1A883B27C3}:"<<endl;
 
cout << "  Ñîñòîÿ*èå ñðåäû. . . . . . . . : Ñðåä* ïåðåä*÷è *åäîñòóï**."<<endl;
cout << "   DNS-ñóôôèêñ ïîäêëþ÷å*èÿ . . . . . :"<<endl;
 
system ("pause");
}
! 12

2
?
++

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
#include <iostream>
using namespace std;
 
 
int main()
{
printf("\n                        _____________________________");
printf("\n                       |       Îáó÷*þù*ÿ ñèñòåì*     |");
printf("\n                       | ð*áîòû ñ ñåòåâûìè óòèëèò*ìè |");
printf("\n                       |      â êîì**ä*îé ñòðîêå     |");
printf("\n                       |           Windows           |");
printf("\n                       |_____________________________|");
    int rang;
cout<<"\n                         Âûáåðåòå ïó*êò ïðîãð*ììû: \n";
cout<<"                           1 - Îáó÷*þù*ÿ ñèñòåì* \n";
cout<<"                           2 - Èòîãîâîå òåñòèðîâ**èå \n";
cout<<"                           >"; cin>>rang;
switch (rang)
{
 case 2: cout<<"\t Ñêîëüêî ïð*âèëü*ûõ îòâåòîâ =";
break;
default: cout<<"\t Ïðîéäèòå îáó÷å*èå!\n";      
}
system ("pause");
}
! ++, ! !
0
ksandro
31 / 31 / 1
: 15.04.2011
: 81
30.05.2013, 13:53 #6
... main() ++ . , main() .

, main() ?

?

16
, . ?
1
MikeSoft
 ++
3802 / 1778 / 85
: 21.11.2009
: 2,540
30.05.2013, 15:18 #7
:
gigas
case 0 : void arp ();
void?
0
gigas
7 / 1 / 1
: 30.11.2012
: 91
30.05.2013, 16:07  [] #8
MikeSoft
:

void?
!

1
ksandro
, . ?
, ! ,
0
ksandro
31 / 31 / 1
: 15.04.2011
: 81
30.05.2013, 17:21 #9
( ) . . .
0
gigas
7 / 1 / 1
: 30.11.2012
: 91
30.05.2013, 23:10  [] #10
ksandro
( ) . . .
) )
0
30.05.2013, 23:10
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
30.05.2013, 23:10
! :

LNK2019: "void __cdecl run(void)" (?run@@YAXXZ) _wmain - C++
#include &quot;stdafx.h&quot; #include &quot;iostream&quot; #include &quot;cmath&quot; using namespace std; class A { private : double *x; double...

"void Vvod" "void CalculatingEstimates" - C++
#include &lt;iostream&gt; #include &lt;conio.h&gt; using namespace std; void CalculatingEstimates(int Pp,Stydent mas); void Vvod(); struct...

void f(int &n) void f(int &&n) - C++
:help:

void - C++
void ... 1...
:
10

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru