,   CyberForum.ru

++


 
Drusha
6 / 6 / 0
: 16.07.2013
: 74
#1

( - ) - C++

06.11.2013, 11:20. 245. 0
( )

( , 3 , 2010). , . , . f = cout.flags() f showflags, . , ?

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
#include<iostream>
using namespace std;
 
void showflags(ios::fmtflags f);
 
int main()
{
    ios::fmtflags f;          // ïåðå÷èñëå*èå ñî ç**÷å*èÿìè äëÿ óñò**îâêè èëè
                            // î÷èñòêè ôë*ãîâ ôîðì*òèðîâ**èå. 
    f = cout.flags();        // *å ì*îãî *å ïî*èì*þ ÷òî ïðîèñõîäèò òóò
    
    showflags(f);
    cout.setf(ios::showpos); //îòîáð*æå*èå âåäóùåãî ç**ê* 
                             //"ïëþñ" ïåðåä ïîëîæèòåëü*ûìè ç**÷å*èÿìè.
                             
    cout.setf(ios::scientific); //÷èñëîâûå ç**÷å*èÿ ñ ïë*â*þùåé òî÷êîé
                                // îòîáð*æ*þòñÿ â ýêñïî*å*öè*ëü*îì 
                                // ïðåäñò*âëå*èè
    
    f = cout.flags();           // *å ì*îãî *å ïî*èì*þ ÷òî ïðîèñõîäèò òóò
    showflags(f);
    
    cout.unsetf(ios::scientific); //÷èñëîâûå ç**÷å*èÿ ñ ïë*â*þùåé òî÷êîé
                                // îòîáð*æ*þòñÿ *îðì*ëü*î
    
    f = cout.flags();           // *å ì*îãî *å ïî*èì*þ ÷òî ïðîèñõîäèò òóò
    showflags(f);
    
    return 0;
}
 
void showflags(ios::fmtflags f) 
{
    long i;
    
    for(i=0x4000; i; i = i >> 1)  //ýòî ê*ê  for(i=128; i>0; i=i/2) 
                                 //òîëüêî  â ýêñïî*å*öè*ëü*îì 
                                // ïðåäñò*âëå*èè *î ýòó ñòðîêó
                                //i = i >> 1 *å ì*îãî *å äîïî*èì*þ
                                
        if (i & f) cout << "1 ";
        else cout << "0 ";
        
    cout << '\n';
}
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
06.11.2013, 11:20     ( - )
:

- C++
C++ / C++
C++ \
C++
/ C++
C++ -
C++ . . ?
- C++
/ / C++
++. C++
/ C++
C++ C++, Xcode:
.

: 01:29. GMT +3.
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru