,  , C++ Builder

 
 
Pavel Strizhov
0 / 0 / 0
: 18.12.2014
: 2
1

StringGrid int

18.12.2014, 19:49. 433. 1
( )

, , . , .
StringGrid

.
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
//---------------------------------------------------------------------------
 
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include <math.h>
 
#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
#include <stack>  //ïîäêëþ÷*åì ñòåê
#include <queue>  //ïîäêëþ÷*åì î÷åðåäü
using namespace std;
TForm1 *Form1;
 
const int V=10;
TPoint koortoch[V];   //ì*ññèâ òî÷åê
int n; //ñ÷åò÷èê òåêóùåé âåðøè*û
int versh=-1; //ïî**äîáèòüñÿ **ì äëÿ îáð*áîòêè ð*çëè÷*ûõ ñèòó*öèé ïðè **æ*òèè ìûøè
 
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
        : TForm(Owner)
{
        Form1->Width = 872;
        Form1->Height = 645;
}
//---------------------------------------------------------------------------
void DrawLine(TCanvas* Canvas, double x0, double y0, double x1, double y1, double ArrowAngle, int ArrowLen){
 
       // ðèñóåì ñ*ìó ëè*èþ
       Canvas->MoveTo(x0,y0);
       Canvas->LineTo(x1,y1);
 
       ArrowAngle = ArrowAngle*M_PI/180;
 
       //Äëè** îñ*îâ*îé ëè*èè
       int Len = sqrt((x0-x1)*(x0-x1) + (y0-y1)*(y0-y1));
 
       //Óãîë **êëî** îñ*îâ*îé ëè*èè
       double Angle;
       if(x0==x1 && y0<y1){
               Angle = M_PI/2;
       }
       else if(x0==x1 && y0>y1){
               Angle = 3*M_PI/2;
       }
       else if(x0>x1 && y0==y1){
               Angle = 0;
       }
       else if(x0<x1 && y0==y1){
               Angle = M_PI;
       }
 
 
       else if(x0>x1 && y0<y1){
               Angle = asin((y1-y0)/Len);
       }
       else if(x0<x1 && y0<y1){
 
               Angle = M_PI - asin( (y1-y0)/Len);
       }
       else if(x0<x1 && y0>y1){
               Angle = M_PI-asin((y1-y0)/Len);
       }
       else if(x0>x1 && y0>y1){
 
               Angle = 2*M_PI+asin( (y1-y0)/Len);
       }
 
 
       int x2 = x1 + ArrowLen * cos(Angle+ArrowAngle);  // êî*åö ïåðâîãî ëåïåñòê* ïî X
       int y2 = y1 - ArrowLen * sin(Angle+ArrowAngle);  // êî*åö ïåðâîãî ëåïåñòê* ïî Y
 
       int x3 = x1 + ArrowLen * cos(Angle-ArrowAngle);  // êî*åö âòîðîãî ëåïåñòê* ïî X
       int y3 = y1 - ArrowLen * sin(Angle-ArrowAngle);  // êî*åö êî*åö âòîðîãî ëåïåñòê* ïî Y
 
 
       //Ðèñóåì ëåïåñòêè
       TPoint points[3];
       points[0] = Point(x1,y1);
       points[1] = Point(x2,y2);
       points[2] = Point(x3,y3);
       Canvas->Polygon(points, 2);
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Image1MouseDown(TObject *Sender,
      TMouseButton Button, TShiftState Shift, int X, int Y)  //ìûøü
{
    if (Button==0)//åñëè **æ*ò* ëåâ*ÿ ê*îïê* ìûøè
    {
        Image1->Canvas->Pen->Width = 10;//ð*äèóñ **øèõ ø*ðèêîâ
        Image1->Canvas->TextOut(X+15,Y,IntToStr(n+1)); //âûâîäèòñÿ ñîçä***ûé ïî ñ÷åòó ø*ðèê
        koortoch[n]=Point(X,Y);    //ì*ññèâ òî÷åê
        n++; //óâåëè÷èâ*åì *îìåð âåðøè*û
        Form1->StringGrid1->ColCount=n+1;//êîëè÷åñòâî ñòîëáöîâ ì*òð. ñìåæ*îñòè óâåëè÷èâ*åòñÿ
        Form1->StringGrid1->RowCount=n+1; //êîëè÷åñòâî ñòðîê ì*òð. ñìåæ*îñòè óâåëè÷èâ*åòñÿ
 
        for(int i=0;i<=n;i++)//â öèêëå ïðîñò*âëÿåì *îìåð* ñòîëáöîâ è ñòðîê
        {
            Form1->StringGrid1->Cells[0][i]=i;
            Form1->StringGrid1->Cells[i][0]=i;
        }
 
        Image1->Canvas->Pen->Color = clBlue;//óñò***âëèâ*åì öâåò âåðøè*
        Image1->Canvas->Ellipse(X,Y,X+10,Y+10); //ðèñóåì ýëëèïñ
    }
 
    if (Button==1)//åñëè **æ*ò* ïð*â*ÿ ê*îïê* ìûøè
    {
        if (versh==-1)//åñëè ïîê* *å ç*ïîì*èëè *è îä*ó èç âåðøè*
        {
            for(int i=0;i<n;i++) //ïðîâåðÿåì ïîï*ë ëè ùåë÷îê ìûøè ** ê*êóþ-òî èç âåðøè*
            if (X<koortoch[i].x+10&&X>koortoch[i].x-10&&Y<koortoch[i].y+10&&Y>koortoch[i].y-10)
            {
                versh=i;//åñëè ïîï*ëè, òî ç*ïîìè**åì âåðøè*ó ïî êîòîðîé ùåëê*óëè
                break;
            }
        }
        else //åñëè ïî îä*îé èç âåðøè* óæå ð***åå ùåëê*óëè(ç*ïîì*èëè), òî
        {
            int toversh=-1;
            for(int i=0;i<n;i++)//ïðîâåðÿåì *å ïîï*ë ëè ùåë÷îê ** îä*ó èç âåðøè*
            if (X<koortoch[i].x+10&&X>koortoch[i].x-10&&Y<koortoch[i].y+10&&Y>koortoch[i].y-10)
            {
                toversh=i;//åñëè ïîï*ë, òî ñîåäè*ÿåì âåðøè*û
                break;
            }
            if ((toversh!=-1)&&(versh!=toversh))//åñëè ùåëê*óëè ñ**÷*ë* ïî îä*îé, * ïîòîì ïî äðóãîé âåðøè*å
            {
                //ïî *îìåðó âåðøè*û óç**åì åå êî*êðåò*ûå êîîðäè**òû x è y
                //Image1->Canvas->MoveTo(koortoch[versh].x,koortoch[versh].y);
                Image1->Canvas->Pen->Width = 1;//øèðè** ëè*èè , êîòîðîé ñîåäè*ÿåì âåðøè*û
                //ðèñóåì ëè*èþ ìåæäó âåðøè**ìè ïî êîòîðûì ùåëê*óëè ìûøêîé
                //Image1->Canvas->LineTo(koortoch[toversh].x,koortoch[toversh].y);
                                int x0=koortoch[versh].x+20;
                                int y0=koortoch[versh].y+20;
                                int x1=koortoch[toversh].x+20;
                                int y1=koortoch[toversh].y+20;
                                DrawLine(Canvas, x0, y0, x1, y1, 30, 15);
 
                //ç*ïîë*ÿåì ì*òðèöó ñìåæ*îñòè:
 
                Form1->StringGrid1->Cells[toversh+1][versh+1]=1;
                versh=-1;
            }
        }
    }
 
}
 
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::FormActivate(TObject *Sender)
{
        //*åîáõîäèìî äëÿ è*èöè*ëèç*öèè êîìïî*å*ò* Image ïðè *êòèâ*öèè ôîðìû
        Image1->Picture=NULL;
        Image1->Canvas->Rectangle(0,0,Width,Height);
}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)   //ê*îïê* îòìå*û
{
        Image1->Picture=NULL;
        Image1->Canvas->Rectangle(0,0,Width,Height);
        for(int i=0;i<n+1;i++)
        {
                for(int j=0;j<n+1;j++)
                {
                        StringGrid1->Cells[j][i]=""; //â öèêëå î÷èù*åì ì*òðèöó ñìåæ*îñòè
                }
        }
        n=0;//îá*óëÿåì ñ÷åò÷èê âåðøè*
 
}
 
//---------------------------------------------------------------------------
 
 
void __fastcall TForm1::ExitClick(TObject *Sender)
{
        //MessageBox(0,"Ç*âåðøèòü ð*áîòó?","È*ôîðì*öèÿ",MB_YESNO);
        if (MessageBox(0,"Ç*âåðøèòü ð*áîòó ïðîãð*ììû?","",MB_ICONQUESTION) == IDOK)
        {
                Form1->Close();
        }
}
//---------------------------------------------------------------------------
 
void __fastcall TForm1::Button4Click(TObject *Sender) //ÏÎÈÑÊ ÊÐÈÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÓÒÈ
{
        int distance[V], count, index, i, u;
        bool visited[V];
        int table[V][V];
        for(int k=0;k<n+1;k++)
        {
                for(int j=0;j<n+1;j++)
                {
                        table[j][k]=StrToInt(StringGrid1->Cells[j+1][k+1]);
                }
        }
        for (i=0; i<V; i++)
        {
                distance[i]=INT_MAX; visited[i]=false;
        }
        distance[1]=0;
        for (count=0; count<V-1; count++)
        {
                int min=INT_MAX;
                for (i=0; i<V; i++)
                if (!visited[i] && distance[i]<=min)
                {
                        min=distance[i]; index=i;
                }
                u=index;
                visited[u]=true;
 
                for (i=0; i<V; i++)
                {
                        if (!visited[i] && Form1->StringGrid1->Cells[u][i]!=NULL && distance[u]!=INT_MAX && distance[u]+StrToInt(StringGrid1->Cells[u][i])<distance[i])
                        {
                                int pavel = StrToInt(Form1->StringGrid1->Cells[u][i]);
 
                                distance[i]=distance[u]+table[u][i];
                        }
                }
        }
 
        //for (i=0; i<V; i++)
                if (distance[V]!=INT_MAX)
                {
                        Label3->Caption= "Ïóòü îò **÷*ëü*îé âåðøè*û äî êî*å÷*îé:";
                        Edit1->Text=distance[V];
                }
                else
                        Label3->Caption= "Ì*ðøðóò *åäîñòóïå*";
 
}
 
//---------------------------------------------------------------------------
0
  StringGrid  int     StringGrid  int  
? .
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
18.12.2014, 19:49
:

float
++ Builder6 ...

AnsiString int
Edit , &quot;9987&quot;. . : ...

void _fastcall TForm1::Vector(int x0, int y0, int a, int l);
//--------------------------------------------------------------------------- #include...

[C++ Error] Unit1.cpp(50): E2316 '_fastcall TForm1::Vector(int,int,int,int)' is not a member of 'TForm1'
Unit.cpp, : Unit1.cpp(50): E2316...

int
: 1) memo3 2) ...

1
BRcr
4017 / 2307 / 291
: 03.02.2011
: 5,064
: 10
18.12.2014, 21:09 2
.
C++
1
int pavel = StrToIntDef( Form1->StringGrid1->Cells[ u ][ i ], 0 );
...
0
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
18.12.2014, 21:09

TCHAR int
TCHAR tmp; , ...

c_str() int
c_str() char. int

StringGrid double
, StringGrid double **a (a).
:
2

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru