, , Delphi

 
 
 4.67/6: : - 6,  - 4.67
Skyes
0 / 0 / 1
: 08.10.2011
: 39
1

.

09.05.2012, 23:09. 1103. 13
( )

, .
, - , . , - ...
Delphi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
program str129n24e11;
{    ,  (
 ),  , ,  
 .  ,  
:
e) ,    ,  ;}
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  Windows,
  SysUtils;
 
const
  n = 3; { }
  maxn = 10;  { -  }
 
Type Tocenka = array [1..maxn] of integer; {   }
     student = record
      name: string;             {}
      surname: string;         {}
      god: integer;              { ,  }
      klass: char;               { }
      chetvert: Tocenka;         {  }
      end;
 
Var x: array [1..n] of student;
    i: integer;
    god8: integer;              {  8- }
    god10: integer;             {  10- }
 
begin
setconsolecp(1251);
setconsoleoutputcp(1251);      { }
for i:= 1 to n do              {  }
    with x[i] do
    begin
         writeln(' : ');
          readln(name);
         writeln(' : ');
          readln(surname);
         writeln(' : ');
          readln(god);
         writeln(' : ');
          readln(klass);
         writeln (' : ');
          readln (chetvert[i]);
    end;
writeln(' ');
For i:= 1 to n do         {   }
    with x[i] do
    begin
writeln(': ',name:8,' : ',surname:10,' : ',god:2,' : ',klass:1,'  : ',chetvert[i]:8);
    end;
For i:= 1 to n do
    begin
         if x[i].god=8      {  8- }
         then inc(god8);
 
         if x[i].god=10
         then inc(god10);   {  10- }
    end;
if god8>god10
  then writeln(' ',god8-god10);
if god8<god10
  then writeln(' ',god10-god8);
if god8=god10
  then writeln(' ');
readln;
end.
0
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
09.05.2012, 23:09
:

, . f,
, . ...

, , ,
http://www.delphiplus.org/praktikum-po-delphi/prakticheskaya-rabota-34-igra.html


...


(...

. ,
(...

13
sokos
4 / 2 / 3
: 09.05.2012
: 11
10.05.2012, 00:25 2
- .
:

:
Delphi
1
2
3
4
5
6
for i:= 1 to n do              {  }
    with x[i] do
    begin
    .........
    readln (chetvert[i]);
    end;
- i- \ i- .
- , ..


1)
Delphi
1
 var j:integer;
2) : .
:
Delphi
1
2
         writeln (' : ');
          for j:=1 to maxn do readln (chetvert[i]);
- 10 , Enter
0
Skyes
0 / 0 / 1
: 08.10.2011
: 39
10.05.2012, 00:50  [] 3
sokos
- .
:

:
Delphi
1
2
3
4
5
6
for i:= 1 to n do              {  }
    with x[i] do
    begin
    .........
    readln (chetvert[i]);
    end;
- i- \ i- .
- , ..


1)
Delphi
1
 var j:integer;
2) : .
:
Delphi
1
2
         writeln (' : ');
          for j:=1 to maxn do readln (chetvert[i]);
- 10 , Enter
1 , ...

, , .
" , - , . , - ..."
"maxn = 10", ...
0
3933 / 1858 / 337
: 16.03.2012
: 3,869
10.05.2012, 04:15 4
, 47 :
Delphi
1
  For j:=1 to maxn do readln (chetvert[j]);
53 :
Delphi
1
2
3
  write(': ',name:8,' : ',surname:10,' : ',god:2,' : ',klass:1,'  :');
  For j:=1 to maxn do Write(' ',chetvert[j]);
  WriteLn;
, , j.
1
Skyes
0 / 0 / 1
: 08.10.2011
: 39
10.05.2012, 17:24  [] 5
, 47 :
Delphi
1
  For j:=1 to maxn do readln (chetvert[j]);
53 :
Delphi
1
2
3
  write(': ',name:8,' : ',surname:10,' : ',god:2,' : ',klass:1,'  :');
  For j:=1 to maxn do Write(' ',chetvert[j]);
  WriteLn;
, , j.
, - .

Delphi
1
for j:=1 to maxn do writeln(' ',chetvert[j]);
writeln, ...
0
3933 / 1858 / 337
: 16.03.2012
: 3,869
10.05.2012, 17:41 6
:
Delphi
1
For j:=1 to maxn do readln (x[i].chetvert[j]);

Delphi
1
For j:=1 to maxn do Write(' ',x[i].chetvert[j]);
- , .
1
Skyes
0 / 0 / 1
: 08.10.2011
: 39
10.05.2012, 19:16  [] 7
:
Delphi
1
For j:=1 to maxn do readln (x[i].chetvert[j]);

Delphi
1
For j:=1 to maxn do Write(' ',x[i].chetvert[j]);
- , .
! .
, - .
Delphi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
program str129n24e11;
{Ñâåäå*èÿ îá ó÷å*èêå ñîñòîÿò èç åãî èìå*è è ô*ìèëèè, **çâ**èÿ êë*ññ* (ãîä*
îáó÷å*èÿ è áóêâû), â êîòîðîì î* ó÷èòñÿ, îöå*îê, ïîëó÷å**ûõ ó÷å*èêîì ç*
ïîñëåä*þþ ÷åòâåðòü. Ïóñòü ä** ì*ññèâ, ñîäåðæ*ùèé ñâåäå*èÿ îá ó÷å*èê*õ
øêîëû:
e) âûÿñ*èòå, ** ñêîëüêî ÷åëîâåê â âîñüìûõ êë*ññ*õ áîëüøå, ÷åì â äåñÿòûõ;}
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 Windows,
 SysUtils;
 
const
 n = 3; {Êîëè÷åñòâî ó÷å*èêîâ}
 maxn = 10;  {Ì*êñ êîë-âî îöå*îê îä*îãî ó÷å*èê*}
 
Type Tocenka = array [1..maxn] of integer; { òèï ì*ññèâ îöå*îê îä*îãî ó÷å*èê*}
     student = record
      name: string;             {Èìÿ}
      surname: string;         {Ô*ìèëèÿ}
      god: integer;              {Ãîä îáó÷å*èÿ, òî åñòü *û*åø*èé êë*ññ}
      klass: char;               {Ëèòåð* êë*ññ*}
      chetvert: Tocenka;         {Îöå*êè ç* ïîñëåä*þþ ÷åòâåðòü}
      end;
 
Var x: array [1..n] of student;
    i,j: integer;
    god8: integer;              {Êîëè÷åñâî ó÷*ùèõñÿ â 8-ûõ êë*ññ*õ}
    god10: integer;             {Êîëè÷åñâî ó÷*ùèõñÿ â 10-ûõ êë*ññ*õ}
 
begin
setconsolecp(1251);
setconsoleoutputcp(1251);      {Âêëþ÷*åì ðóññêèé ÿçûê}
for i:= 1 to n do              {Ââîäèì ä***ûå îá ó÷å*èê*õ}
    with x[i] do
    begin
         writeln('Ââåäèòå èìÿ: ');
          readln(name);
         writeln('Ââåäèòå ô*ìèëèþ: ');
          readln(surname);
         writeln('Ââåäèòå ãîä îáó÷å*èÿ: ');
          readln(god);
         writeln('Ââåäèòå êë*ññ: ');
          readln(klass);
         writeln ('Îöå*êè ç* ÷åòâåðòü: ');
              for j:=1 to maxn do readln (x[i].chetvert[j]);
    end;
writeln(' ');
 
for i:= 1 to n do         {Äëÿ **ãëÿä*îñòè âûâîäèì ä***ûå ** ýêð**}
    with x[i] do
    begin
     writeln('Èìÿ: ',name:8,' Ô*ìèëèÿ: ',surname:10,' Ãîä: ',god:2,' Êë*ññ: ',klass:1,'  Îöå*êè: ');
     for j:=1 to maxn do writeln(' ',x[i].chetvert[j]);
    end;
for i:= 1 to n do
    begin
         if x[i].god=8      {Ïîäñ÷èòûâ*åì êîëè÷åñòâî ó÷*ùèõñÿ â 8-ûõ êë*ññ*õ}
          then inc(god8);
 
         if x[i].god=10
          then inc(god10);   {Ïîäñ÷èòûâ*åì êîëè÷åñòâî ó÷*ùèõñÿ â 10-ûõ êë*ññ*õ}
    end;
if god8>god10
  then writeln('Áîëüøå ** ',god8-god10);
if god8<god10
  then writeln('Ìå*üøå ** ',god10-god8);
if god8=god10
  then writeln('Îäè**êîâîå êîëè÷åñòâî ó÷å*èêîâ');
readln;
end.
0
Skyes
0 / 0 / 1
: 08.10.2011
: 39
28.05.2012, 18:38  [] 8
.
, , , .
Delphi
1
x: array [1..n] of student;
n(.. - .)
, , . . ...
...

Delphi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
program str129n24e11;
{    ,  (
 ),  , ,  
 .  ,  
:
e) ,    ,  ;}
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 Windows,
 SysUtils;
 
const
 maxn = 5;  { -  }
 
Type Tocenka = array [1..maxn] of integer; {  }
     student = record
      name: string;             {}
      surname: string;         {}
      god: integer;             { ,  }
      klass: char;               { }
      chetvert: Tocenka;       {  }
      end;
 
 
Var i,j,n: integer;
    b:Tocenka;
    d:student;
    x: array [1..n] of student;
    god8: integer;              {  8- }
    god10: integer;             {  10- }
 
procedure write_ocenki(var a:Tocenka);
var i,rus,math,geo,info,fizra:integer;
begin
 for i:= 1 to n do              {  }
    with x[i] do
    begin
         writeln('Ðóññêèé ÿçûê: ');
          readln(rus);
         writeln('Ì*òåì*òèê*: ');
          readln(math);
         writeln('Ãåîìåòðèÿ: ');
          readln(geo);
         writeln('È*ôîðì*òèê*: ');
          readln(info);
         writeln('Ôèçêóëüòóð*: ');
              readln(fizra);
    end;
end;
 
procedure print_data(var a:Tocenka; var c:student);
var i,rus,math,geo,info,fizra:integer;
begin
 for i:= 1 to n do         {Äëÿ **ãëÿä*îñòè âûâîäèì ä***ûå ** ýêð**}
    with x[i] do
    begin
     writeln('Èìÿ: ',name:8,' Ô*ìèëèÿ: ',surname:10,' Ãîä: ',god:2,' Êë*ññ: ',klass:1);
     writeln('Ðóññêèé ÿçûê: ', rus);
     writeln('Ì*òåì*òèê*: ', math);
     writeln('Ãåîìåòðèÿ: ', geo);
     writeln('È*ôîðì*òèê*: ', info);
     writeln('Ôèçêóëüòóð*: ', fizra);
    end;
end;
 
begin
 setconsolecp(1251);
 setconsoleoutputcp(1251);      {Âêëþ÷*åì ðóññêèé ÿçûê}
 writeln('Ââåäèòå êîëè÷åñòâî ó÷å*èêîâ');
  readln(n);
 
 for i:= 1 to n do              {Ââîäèì ä***ûå îá ó÷å*èê*õ}
    with x[i] do
    begin
         writeln('Ââåäèòå èìÿ: ');
          readln(name);
         writeln('Ââåäèòå ô*ìèëèþ: ');
          readln(surname);
         writeln('Ââåäèòå ãîä îáó÷å*èÿ: ');
          readln(god);
         writeln('Ââåäèòå êë*ññ: ');
          readln(klass);
    end;
 writeln ('Îöå*êè ç* ÷åòâåðòü: ');
 for j:=1 to n do write_ocenki(b);
 writeln(' ');
 
print_data(b,d);
 
 for i:= 1 to n do
    begin
         if x[i].god=8      {Ïîäñ÷èòûâ*åì êîëè÷åñòâî ó÷*ùèõñÿ â 8-ûõ êë*ññ*õ}
          then inc(god8);
 
         if x[i].god=10
          then inc(god10);   {Ïîäñ÷èòûâ*åì êîëè÷åñòâî ó÷*ùèõñÿ â 10-ûõ êë*ññ*õ}
    end;
  if god8>god10
     then writeln('Áîëüøå ** ',god8-god10);
  if god8<god10
     then writeln('Ìå*üøå ** ',god10-god8);
  if god8=god10
     then writeln('Îäè**êîâîå êîëè÷åñòâî ó÷å*èêîâ');
 readln;
end.
0
3933 / 1858 / 337
: 16.03.2012
: 3,869
28.05.2012, 18:53 9
30 :
Delphi
1
    x: array of student;
74 :
Delphi
1
2
3
4
  If n<1 Then Exit;
  SetLength(x,n);
 
  For i:=0 To n-1 Do
- , 1 n - 0 n-1.

:
Delphi
1
  Finalize(x);
0
Skyes
0 / 0 / 1
: 08.10.2011
: 39
28.05.2012, 19:08  [] 10
30 :
Delphi
1
    x: array of student;
74 :
Delphi
1
2
3
4
  If n<1 Then Exit;
  SetLength(x,n);
 
  For i:=0 To n-1 Do
- , 1 n - 0 n-1.

:
Delphi
1
  Finalize(x);
:
, :
- , ... - ...
Delphi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
program str129n24e11;
{Ñâåäå*èÿ îá ó÷å*èêå ñîñòîÿò èç åãî èìå*è è ô*ìèëèè, **çâ**èÿ êë*ññ* (ãîä*
îáó÷å*èÿ è áóêâû), â êîòîðîì î* ó÷èòñÿ, îöå*îê, ïîëó÷å**ûõ ó÷å*èêîì ç*
ïîñëåä*þþ ÷åòâåðòü. Ïóñòü ä** ì*ññèâ, ñîäåðæ*ùèé ñâåäå*èÿ îá ó÷å*èê*õ
øêîëû:
e) âûÿñ*èòå, ** ñêîëüêî ÷åëîâåê â âîñüìûõ êë*ññ*õ áîëüøå, ÷åì â äåñÿòûõ;}
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 Windows,
 SysUtils;
 
const
 maxn = 5;  {Ì*êñ êîë-âî îöå*îê îä*îãî ó÷å*èê*}
 
Type Tocenka = array [1..maxn] of integer; { òèï ì*ññèâ îöå*îê îä*îãî ó÷å*èê*}
     student = record
      name: string;             {Èìÿ}
      surname: string;          {Ô*ìèëèÿ}
      god: integer;             {Ãîä îáó÷å*èÿ, òî åñòü *û*åø*èé êë*ññ}
      klass: char;               {Ëèòåð* êë*ññ*}
      chetvert: Tocenka;         {Îöå*êè ç* ïîñëåä*þþ ÷åòâåðòü}
      end;
 
 
Var i,j,n: integer;
    b:Tocenka;
    d:student;
    x: array of student;
    god8: integer;              {Êîëè÷åñâî ó÷*ùèõñÿ â 8-ûõ êë*ññ*õ}
    god10: integer;             {Êîëè÷åñâî ó÷*ùèõñÿ â 10-ûõ êë*ññ*õ}
 
procedure write_ocenki(var a:Tocenka);
var i,rus,math,geo,info,fizra:integer;
begin
 for i:=0 to n-1 do              {Ââîäèì ä***ûå îá îöå*ê*õ ó÷å*èê*}
    with x[i] do
    begin
         writeln('Ðóññêèé ÿçûê: ');
          readln(rus);
         writeln('Ì*òåì*òèê*: ');
          readln(math);
         writeln('Ãåîìåòðèÿ: ');
          readln(geo);
         writeln('È*ôîðì*òèê*: ');
          readln(info);
         writeln('Ôèçêóëüòóð*: ');
              readln(fizra);
    end;
end;
 
procedure print_data(var a:Tocenka; var c:student);
var i,rus,math,geo,info,fizra:integer;
begin
 for i:=0 to n-1 do         {Äëÿ **ãëÿä*îñòè âûâîäèì ä***ûå ** ýêð**}
    with x[i] do
    begin
     writeln('Èìÿ: ',name:8,' Ô*ìèëèÿ: ',surname:10,' Ãîä: ',god:2,' Êë*ññ: ',klass:1);
     writeln('Ðóññêèé ÿçûê: ', rus);
     writeln('Ì*òåì*òèê*: ', math);
     writeln('Ãåîìåòðèÿ: ', geo);
     writeln('È*ôîðì*òèê*: ', info);
     writeln('Ôèçêóëüòóð*: ', fizra);
    end;
end;
 
begin
 setconsolecp(1251);
 setconsoleoutputcp(1251);      {Âêëþ÷*åì ðóññêèé ÿçûê}
 writeln('Ââåäèòå êîëè÷åñòâî ó÷å*èêîâ');
  readln(n);
 
 If n<1 Then Exit;              {Ââîäèì ä***ûå îá ó÷å*èê*õ}
 SetLength(x,n);
 for i:=0 to n-1 do
    with x[i] do
    begin
         writeln('Ââåäèòå èìÿ: ');
          readln(name);
         writeln('Ââåäèòå ô*ìèëèþ: ');
          readln(surname);
         writeln('Ââåäèòå ãîä îáó÷å*èÿ: ');
          readln(god);
         writeln('Ââåäèòå êë*ññ: ');
          readln(klass);
    end;
 writeln ('Îöå*êè ç* ÷åòâåðòü: ');
 for j:=0 to n-1 do write_ocenki(b);
 writeln(' ');
 
print_data(b,d);
 
 for i:=0 to n-1 do
    begin
         if x[i].god=8      {Ïîäñ÷èòûâ*åì êîëè÷åñòâî ó÷*ùèõñÿ â 8-ûõ êë*ññ*õ}
          then inc(god8);
 
         if x[i].god=10
          then inc(god10);   {Ïîäñ÷èòûâ*åì êîëè÷åñòâî ó÷*ùèõñÿ â 10-ûõ êë*ññ*õ}
    end;
  if god8>god10
     then writeln('Áîëüøå ** ',god8-god10);
  if god8<god10
     then writeln('Ìå*üøå ** ',god10-god8);
  if god8=god10
     then writeln('Îäè**êîâîå êîëè÷åñòâî ó÷å*èêîâ');
 readln;
 Finalize(x);
end.
0
3933 / 1858 / 337
: 16.03.2012
: 3,869
28.05.2012, 21:54 11
? . - . .

2 6
Delphi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
program Project2;
//program str129n24e11;
{    ,  (
 ),  , ,  
 .  ,  
:
e) ,    ,  ;}
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  Windows,
  SysUtils;
 
const
 maxn = 5;  { -  }
 
Type
     student = record
      name: string;             {}
      surname: string;          {}
      god: integer;             { ,  }
      klass: char;               { }
      // 
      rus : integer;  // 
      math : integer; //
      geo : integer; //
      info : integer; //
      fizra : integer; //
     end;
 
 
Var i,n: integer;
    x: array of student;
    god8: integer;              {  8- }
    god10: integer;             {  10- }
 
Procedure Read_Ocenka(Mess:String;Var x:Integer);
begin
  write(Mess);
  Repeat
    readln(x);
    If (x In [1..5]) Then Break;
    writeLn;
    writeLn('  1  !!!');
    writeLn;
    write(Mess);
  Until (x In [1..5]);
End;
 
Procedure Read_Ocenki(Var x:student);
begin
  {  }
  Read_Ocenka(' : ',x.rus);
  Read_Ocenka(': ',x.math);
  Read_Ocenka(': ',x.geo);
  Read_Ocenka(': ',x.info);
  Read_Ocenka(': ',x.fizra);
end;
 
procedure print_data;
var i:integer;
begin
  writeln;
  writeln;
  for i:=0 to n-1 do         {   }
  with x[i] do
  begin
    writeln(': ',name:8,' : ',surname:10,' : ',god:2,' : ',klass:1);
    writeln(' : ', rus);
    writeln(': ', math);
    writeln(': ', geo);
    writeln(': ', info);
    writeln(': ', fizra);
    writeln;
  end;
end;
 
begin
  setconsolecp(1251);
  setconsoleoutputcp(1251);      { }
  writeln(' ');
  readln(n);
 
  If n<1 Then Exit;              {  }
  SetLength(x,n);
  for i:=0 to n-1 do
  with x[i] do
  begin
    writeln;
    write(' : '); readln(name);
    write(' : '); readln(surname);
    write(' : '); readln(god);
    write(' : '); readln(klass);
    write(' : ');
    writeln;
    Read_ocenki(x[i]);
  end;
  writeln;
 
  print_data;
 
  god8:=0; god10:=0;
 
  for i:=0 to n-1 do
  begin
    if x[i].god=8      {  8- }
    then inc(god8);
 
    if x[i].god=10
    then inc(god10);   {  10- }
  end;
  if god8>god10
     then writeln('   ',god8-god10);
  if god8<god10
     then writeln('   ',god10-god8);
  if god8=god10
     then writeln('   ');
 readln;
 Finalize(x);
end.
1
Skyes
0 / 0 / 1
: 08.10.2011
: 39
29.05.2012, 01:15  [] 12
? . - . .

2 6
Delphi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
program Project2;
//program str129n24e11;
{    ,  (
 ),  , ,  
 .  ,  
:
e) ,    ,  ;}
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  Windows,
  SysUtils;
 
const
 maxn = 5;  { -  }
 
Type
     student = record
      name: string;             {}
      surname: string;          {}
      god: integer;             { ,  }
      klass: char;               { }
      // 
      rus : integer;  // 
      math : integer; //
      geo : integer; //
      info : integer; //
      fizra : integer; //
     end;
 
 
Var i,n: integer;
    x: array of student;
    god8: integer;              {  8- }
    god10: integer;             {  10- }
 
Procedure Read_Ocenka(Mess:String;Var x:Integer);
begin
  write(Mess);
  Repeat
    readln(x);
    If (x In [1..5]) Then Break;
    writeLn;
    writeLn('  1  !!!');
    writeLn;
    write(Mess);
  Until (x In [1..5]);
End;
 
Procedure Read_Ocenki(Var x:student);
begin
  {  }
  Read_Ocenka(' : ',x.rus);
  Read_Ocenka(': ',x.math);
  Read_Ocenka(': ',x.geo);
  Read_Ocenka(': ',x.info);
  Read_Ocenka(': ',x.fizra);
end;
 
procedure print_data;
var i:integer;
begin
  writeln;
  writeln;
  for i:=0 to n-1 do         {   }
  with x[i] do
  begin
    writeln(': ',name:8,' : ',surname:10,' : ',god:2,' : ',klass:1);
    writeln(' : ', rus);
    writeln(': ', math);
    writeln(': ', geo);
    writeln(': ', info);
    writeln(': ', fizra);
    writeln;
  end;
end;
 
begin
  setconsolecp(1251);
  setconsoleoutputcp(1251);      { }
  writeln(' ');
  readln(n);
 
  If n<1 Then Exit;              {  }
  SetLength(x,n);
  for i:=0 to n-1 do
  with x[i] do
  begin
    writeln;
    write(' : '); readln(name);
    write(' : '); readln(surname);
    write(' : '); readln(god);
    write(' : '); readln(klass);
    write(' : ');
    writeln;
    Read_ocenki(x[i]);
  end;
  writeln;
 
  print_data;
 
  god8:=0; god10:=0;
 
  for i:=0 to n-1 do
  begin
    if x[i].god=8      {  8- }
    then inc(god8);
 
    if x[i].god=10
    then inc(god10);   {  10- }
  end;
  if god8>god10
     then writeln('   ',god8-god10);
  if god8<god10
     then writeln('   ',god10-god8);
  if god8=god10
     then writeln('   ');
 readln;
 Finalize(x);
end.
43 Break? ...
0
3933 / 1858 / 337
: 16.03.2012
: 3,869
29.05.2012, 02:21 13
:
Delphi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Procedure Read_Ocenka(Mess:String;Var x:Integer);
begin
  write(Mess);
  Repeat
    readln(x);
    If (x In [1..5]) Then Continue;
    writeLn;
    writeLn('  1  !!!');
    writeLn;
    write(Mess);
  Until (x In [1..5]);
End;
Continue - ?
:
Delphi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Procedure Read_Ocenka(Mess:String;Var x:Integer);
begin
  write(Mess);
  readln(x);
  While Not (x In [1..5]) Do
  Begin
    writeLn;
    writeLn('  1  !!!');
    writeLn;
    write(Mess);
    readln(x);
  End;
End;
:
Delphi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Procedure Read_Ocenka(Mess:String;Var x:Integer);
begin
  write(Mess);
  Repeat
    readln(x);
    If Not (x In [1..5]) Then
    Begin
      writeLn;
      writeLn('  1  !!!');
      writeLn;
      write(Mess);
    End;
  Until (x In [1..5]);
End;
1
3933 / 1858 / 337
: 16.03.2012
: 3,869
31.05.2012, 17:19 14
Delphi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
program str129n24e11;
{    ,  (
 ),  , ,  
 .  ,  
:
e) ,    ,  ;}
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  Windows,
  SysUtils;
 
const
 maxn = 5;  { -  }
 
Type
     TSubject = (rus, math, geo, info, fizra); //  
     TMark = array [TSubject] of integer;
 
     TStudent = record
      name: string;             {}
      surname: string;          {}
      god: integer;             { ,  }
      klass: char;              { }
      marks : TMark            { }
     end;
 
     TStudents = array of TStudent;
 
const
  NameSubject : array [TSubject] of string =
  (' ', '', '', '', '');
 
Var n: integer;
    x: TStudents;
    god8: integer;              {  8- }
    god10: integer;             {  10- }
 
Procedure Read_Ocenka(Mess:String;Var x:Integer);
begin
  write(Mess:12,': ');
  readln(x);
  While Not (x In [1..5]) Do
  Begin
    writeLn;
    writeLn('  1  !!!');
    writeLn;
    write(Mess:12,': ');
    readln(x);
  End;
End;
 
Procedure Read_Ocenki(Var x:TMark);
Var
  i : TSubject;
begin
  {  }
  For i:=Low(i) To High(i) Do
  Read_Ocenka(NameSubject[i],x[i]);
end;
 
procedure PrintStudent(s : TStudent);
Var
  i : TSubject;
begin
  with s do
  begin
    writeln(': ',name:8,' : ',surname:10,' : ',god:2,' : ',klass:1);
    For i:=Low(i) To High(i) Do writeln(NameSubject[i]:12,': ',marks[i]);
    writeln;
  end;
end;
 
procedure print_data(Var x : TStudents);
var i:integer;
begin
  writeln;
  for i:=Low(x) to High(x) do {   }
  PrintStudent(x[i]);
end;
 
procedure ReadStudent(Var x : TStudent);
Begin
  with x do
  begin
    writeln;
    write(' : '); readln(name);
    write(' : '); readln(surname);
    write(' : '); readln(god);
    write(' : '); readln(klass);
    write(' : ');
    writeln;
    Read_ocenki(marks);
  end;
End;
 
procedure read_data (var x : TStudents);
var i:integer;
begin
  writeln;
  writeln;
  for i:=0 to n-1 do         {   }
  ReadStudent(x[i]);
end;
 
procedure Calculate (Var x : TStudents; var god8, god10 : integer);
var i : integer;
begin
  god8:=0; god10:=0;
 
  for i:=Low(x) to High(x) do
  if x[i].god=8      {  8- }
  then inc(god8) Else
  if x[i].god=10
  then inc(god10);   {  10- }
end;
 
begin
  { }
  setconsolecp(1251);
  setconsoleoutputcp(1251);      { }
 
  repeat
    write(' : ');  {  }
    readln(n);
  until n>1;
  SetLength(x,n);
  Read_data(x);
 
  { }
  print_data(x);
 
  {}
  Calculate(x, god8, god10);
 
  if god8>god10
     then writeln('   ',god8-god10);
  if god8<god10
     then writeln('   ',god10-god8);
  if god8=god10
     then writeln('   ');
  readln;
  Finalize(x);
end.
1
31.05.2012, 17:19
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
31.05.2012, 17:19

record: , ,
, !!! , ...


. , ....


l = 1 . 1 = 10...
:
14

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru