, , Pascal ABC

 
 
 4.71/7: : - 7,  - 4.71
skiff2011
0 / 0 / 0
: 23.12.2013
: 1
1

103:

27.12.2013, 02:27. 1381. 2
( )

, . / 103: . . 38 .
Pascal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
procedure obratn(vidnosh:array[1..4,1..4] of integer; name:string; var a2:text;way:string);
 var i,j:integer;
 x:char;
 m:array[1..4,1..4] of integer;
 begin
 clrscr;
 for i:=1 to 4 do
  for j:=1 to 4 do
    m[j,i]:=vidnosh[i,j];
 writeln(' :');
  for i:=1 to 4 do
   begin
    for j:=1 to 4 do
     write(m[i,j]:3);
    writeln;
   end;
   writeln(' ?(Y/N)>');
   read(x);
   if (x='y') or (x='Y') then
     begin
    writeln(' :');
    read(name);
    ChDir(way);
    assign(a2, name);
    rewrite(a2);
    writeln(a2,'R   ',' 1    ','2    ','3    ','4');
  for i:=1 to 4 do
   begin
    write(a2,i);
    for j:=1 to 4 do
     write(a2,'    ',vidnosh[i,j]);
     writeln;
     writeln;
write(a2,'Îáð*ò**ÿ ì*òðèö*:');
  for i:=1 to 4 do
  begin
  for j:=1 to 4 do
     write(a2,m[i,j]:3);
     close(a2);
     end;
     end;
     end;
     end;Pascal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
program lab14;
uses crt,utils;
var a1,a2,a3:text;
   action:char;
   vidnosh: array[1..4,1..4] of integer;
   way:string;
   open:boolean;
   name,output: string;
   
   
procedure interface1(var action:char; open:boolean);
begin
if open=false then
begin
writeln('Âûáåðèòå îïåð*öèþ:');
writeln('"1" - Ñãå*åðèðîâ*òü îò*îøå*èå');
writeln('"0" - Âèõîä èç ïðîãð*ììû');
readln(action);
while not (action in ['1','0']) do
begin
writeln('Íåâåð*ûé êîä îïåð*öèè ïîâòîðèòå ââîä.');
readln(action);
end;
end
else
begin
  writeln('Âûáåðèòå îïåð*öèþ:');
  writeln('"1" - ñãå*åðèðîâ*òü îò*îøå*èå');
  writeln('"2" - Ïðîñìîòð èìå* ô*éëîâ â êîòîðûõ åñòü ç*ïèñ**ûå îò*îøå*èÿ');
  writeln('"3" - Ïðîñìîòð èìå* ô*éëîâ â êîòîðûõ åñòü ç*ïèñ**ûå ðåçóëüò*òû');
  writeln('"4" - Ç*ïèñ*òü îò*îøå*èå â ô*éë');
  writeln('"5" - ïîñ÷èò*òü îáð*ò*îå îò*îøå*èå');
  writeln('"0" - âûõîä èç ïðîãð*ììû');
  read(action);
  while not (action in ['1','2','3','4','5','0']) do
    begin
    writeln('Íåâåð*ûé êîä îïåð*öèè ïîâòîðèòå ââîä.');
    readln(action);
    end;
  end;
 end;
 
 procedure out_put(vidnosh: array[1..4,1..4] of integer);
 var i,j:integer;
 begin
 clrscr;
 writeln('R   ',' 1    ','2    ','3    ','4');
  for i:=1 to 4 do
   begin
    write(i);
    for j:=1 to 4 do
     write('    ',vidnosh[i,j]);
     writeln;
     writeln;
   end;
 end;
 
 procedure generate(var vidnosh: array[1..4,1..4] of integer; var open:boolean);
 var i,j: integer;
 name:string;
 begin
 open:=true;
 clrscr;
 randomize;
 for i:=1 to 4 do
  begin
   for j:=1 to 4 do
   vidnosh[i,j]:=random(2);
  end;
   out_put(vidnosh);
 end;
 
 procedure writing(vidnish: array[1..4,1..4] of integer;name:string;var a1:text;way:string);
 var i,j:byte;
   begin
   clrscr;
    writeln('Ââåäèòå èìÿ ô*éë*:');
    read(name);
    ChDir(way);
    assign(a1, name);
    rewrite(a1);
    writeln(a1,'R   ',' 1    ','2    ','3    ','4');
  for i:=1 to 4 do
   begin
    write(a1,i);
    for j:=1 to 4 do
     write(a1,'    ',vidnosh[i,j]);
     writeln;
     writeln;
     end;
     writeln('Îò*îøå*èå áûëî ñîõð**å*î.');
     close(a1);
 end;
 
 procedure search(way:string;var output:string;var a3:text);
var list: array[1..100] of string;
   num1,num2,i,j:integer;
   sr: SearchRec;
   open:boolean;
   begin
  clrscr;
  num1:=0;
  ChDir(way);
  if FindFirstFile('*.*', sr) then
  begin
    inc(num1);
    writeln('Ô*éëû êîòîðûå áûëè **éäå*û:');
    writeln(' ¹  |     Í*çâ**èå ô*éë*');
    write(num1:3, ' | ', sr.Name);
    writeln;
    list[num1]:=sr.Name;
    while FindNext(sr) do
     begin
      inc(num1);
      write(num1:3, ' | ', sr.Name);
      writeln;
      list[num1]:=sr.Name;
     end;
  end;
  if num1 = 0 then
    writeln('Íè îä*è ô*éë *å áûë **éäå*')
  else
   begin
    FindClose(sr);
    writeln('Âûáåðèòå *îìåð ô*éë* äëÿ îòêðûòèÿ');
    readln(num2);
    while (num2 <= 0) or (num2 > num1)  do
     begin
      writeln('Îøèáê*,ïîïðîáóéòå åùå ð*ç');
      readln(num2);
     end;
    begin
     assign(a3, list[num2]);
     reset(a3);
     open:=true;
     writeln;
     clrscr;
     TextBold;
     writeln('Ô*éë áûë îòêðûò');
     TextNormal;
     while not eof(a3) do
      begin
       readln(a3,  output);
       writeln(output);
      end;
  end;
 end;
end;
 
 procedure obratn(vidnosh:array[1..4,1..4] of integer; name:string; var a2:text;way:string);
 var i,j:integer;
 x:char;
 m:array[1..4,1..4] of integer;
 begin
 clrscr;
 for i:=1 to 4 do
  for j:=1 to 4 do
    m[j,i]:=vidnosh[i,j];
 writeln('Îáð*ò**ÿ ì*òðèö* èìååò âèä:');
  for i:=1 to 4 do
   begin
    for j:=1 to 4 do
     write(m[i,j]:3);
    writeln;
   end;
   writeln('Ç*ïèñ*òü ðåçóëüò*ò â ô*éë?(Y/N)>');
   read(x);
   if (x='y') or (x='Y') then
     begin
    writeln('Ââåäèòå èìÿ ô*éë*:');
    read(name);
    ChDir(way);
    assign(a2, name);
    rewrite(a2);
    writeln(a2,'R   ',' 1    ','2    ','3    ','4');
  for i:=1 to 4 do
   begin
    write(a2,i);
    for j:=1 to 4 do
     write(a2,'    ',vidnosh[i,j]);
     writeln;
     writeln;
 
     write(a2,'Îáð*ò**ÿ ì*òðèö*:');
  for i:=1 to 4 do
  begin
  for j:=1 to 4 do
     write(a2,m[i,j]:3);
     close(a2);
     end;
     end;
     end;
     end;
     
     
  begin
  open:=false;
  repeat
   clrscr;
   interface1(action, open);
   case action of
    '1': generate(vidnosh, open);
 
    '2':
        begin
        way:='E:\vidn';
        search(way,output,a3);
        end;
 
    '3': begin
        way:='E:\result';
        search(way,output,a3);
        end;
 
    '4':
        begin
        way:='E:\vidn';
        writing(vidnosh,name,a1,way);
        end;
 
    '5': begin
        out_put(vidnosh);
        way:='E:\result';
        obratn(vidnosh,name,a2,way);
        end;
   end;
   if action<>'0' then
   begin
   writeln('Í*òèñ*³òü ENTER');
   readln;
   end;
   if (action='2') or (action='3') then
    close(a3);
  until action='0';
end.
0
Similar
41792 / 34177 / 6122
: 12.04.2006
: 57,940
27.12.2013, 02:27
:

/ 104 -
var a:array of integer; n,j,i,k: integer; f:text; begin ...

\ 104, ( 0)
, : &quot; \ 104, ( 0). ...

,
Procedure InpData(Var Group:Groups; Var N:TGroup); Var I:Integer; FF,GG,PP,NN,RR:Text;...

104 ( )
? : var s:string; a,b,c,d:char; f1,f2:text; i:integer;...

/ 2:
program dred9; USES CRT; TYPE rec=record n_rejsa:string; marsh:string; typeplane:string;...

2
El41
For i:=0 to 150 do
204 / 93 / 99
: 05.01.2012
: 260
27.12.2013, 22:59 2
ABC , .
0
Erato
20 / 8 / 7
: 22.10.2012
: 77
27.12.2013, 23:37 3
...
0
  103:     103:     103:   

   
MoreAnswers
37091 / 29110 / 5898
: 17.06.2006
: 43,301
27.12.2013, 23:37

/ 2:
, input.txt output.txt ( ), Pascal...

/ 2:
Program baza; Uses CRT; label rew; type spisok=record fam:string; imya:string; ...

( )
: / 104 uses crt; var f:text; b:string; begin...
:
3

- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru