,  ,

? - C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread180573.html
, (((: . . !
C++ , 1, 2, 3, 4, 5, 6 ( 1). : - , ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread180571.html
C++
1) , . 2) . 3) , 3. 4) ...
"" ++ C++
 f(x) , f(x)=0. . x=g(x), .....
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread180568.html
C++ a b1,...bn . n, b1,...bn n , :

Artishok
280 / 279 / 32
: 27.12.2009
: 1,767

? - C++

24.10.2010, 21:20. 559. 1
( )

120 142 170 178 183 208
( clrscr conio.h)?

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
#include <iostream>
#define maxn 1000
 
typedef struct //äåê ïðåäñò*âëÿåòñÿ ñîáîé ç*ïèñü ñ 2 ìÿ ïîëÿìè
{
    int dt,dh; //óê*ç*òåëè ** ìåñòî êóä* **äî äîá*âèòü ýëåìå*ò òî áèøü ïîçèöèÿ
    int a[maxn]; //ì*ññèâ ýëåìå*òîâ
}deque;
 
void push_back(deque *d,int x)//äîá*âëå*èå â êî*åö
{
    d->a[(d->dt)%maxn]=x; //â ïîçèöèþ êóä* óê*çûâ*åò óê*ç*òåëü ç*ïèñ*òü ýëåìå*ò 
    d->dt++; //ïåðåìåñòèòü óê*ç*òåëü
}
 
int pop_front(deque *d)
{
    int temp=d->dh++; //1:ïîñêîëüêó î* îá*óëå* èç**÷*ëü*î * ïîçèöèè *îëü â ì*ñññèâå *åò òî óâåëè÷èì åãî
    if (d->dh==maxn) //åñëè óê*ç*òåëü ** ãîëîâó óê*çûâ*åò ç* ïðåäåë ì*ññèâ*
       d->dh=0; //ä* áóäåò åìó êîîðäè**ò* **÷*ë* ÷òîáû î* goto 1 ïðè ûâîäå ýëåìå*òîâ ñ **÷*ë* ò.ê. FIFO
    return d->a[(temp)%maxn]; //ôó*êöèÿ âîçâð*ù*åò ýëåìå*ò èç ì*ññèâ*
}
 
void push_front(deque *d,int x)
{
    if (d->dh<1) d->dh+=maxn; //óê*ç*òåëü ** ãîëîâó ïåðâî**÷*ëü*î îá*óëå*
    d->a[(d->dh)%maxn]=x;//âûâîäèì ýëåìå*ò ** êîòîðûé óê*çûâ*åò óê*ç*òåëü
    d->dh--;//óê*ç*òåëü ñìåù*åì âïåðåä ò.ê *îâûé ýëåìå*ò áóäåò âñò*âëÿåòñÿ ïåðåä ýëåìå*òîì ** êîòîðûé áóäåò óê*çûâ*òü óê*ç*òåëü
}
 
int pop_back(deque *d)
{   
    //óê*ç*òåëü óê*çûâ*åò ** ñëåäóþùèé ýëåìå*ò.*î åãî ñåé÷*ñ *åò.ïîýòîìó óê*ç*òåëü âîçâð*ù*åì ** ýëåìå*ò ïðåäûäóùèé.ïðåääåêðåìå*ò êîðî÷å.
    return d->a[(--d->dt)%maxn]; 
}
 
int main()
{
  deque k; //ñîçä*åì òèï ä***ûõ äåê Ê
  k.dh=0; //îá*óëèì óê*ç*òåëè ** ïîçèöèþ
  k.dt=0; // -//-
  //ñ*ì*ÿ ç**óä**ÿ ÷*ñòü.* èìå**î---ìå*þ!!!
  int p=0;//p-ê*îïêè ** ï*ñê*ëå ò*ê **çûâ*þ.è áóêâ* Ê ç**ÿò*
  do
  {
    cout<<"          Wilkommen!            "<<endl;
    cout<<"Insert elements into deque-----1"<<endl;
    cout<<"Print elements of deque--------2"<<endl;
    cout<<"Exit---------------------------3"<<endl;
    do
      cin>>p;
    while(p>0&&p<4); //÷òîáû *å ïåðåñåê*ë* ãð**è *åâîçìîæ*îãî
    switch(p)
    {
      case 1:
             {
              //clrscr
              cout<<"Insert elements in front------1"<<endl;
              cout<<"Insert elements in back-------2"<<endl;
              cout<<"Return------------------------3"<<endl;
              int p1;
              do
              cin>>p1;
              while(p1>0&&p1<4);
              switch(p1)
              {
                case 1:
                        {
                            //clrscr
                            cout<<"Do you like insert one or more than one elements?(1--one,2--more)"<<endl;
                            int p2;
                            do
                            cin>>p2;
                            while(p2>0&&p2<3); //îïÿòü æå â*åø*èå ïðåäåëû
                            switch(p2)
                            {
                                case 1:
                                       {
                                        //clrscr
                                        int el;
                                        cout<<"Insert element"<<endl;
                                        cin>>el;
                                        push_front(&k,el);
                                        //òåïåðü **äî ÷òîáû ïðîã* âîçâð*ù*ë*ñü ê ïåðâî**÷*ëü*îìó îê*ó ãäå wilkommen
                                       }
                               case 2:
                                       {
                                        //clrscr
                                        int el;
                                        cout<<"How many elements you want to insert?"<<endl;
                                        do
                                        cin>>el;
                                        while(el>0&&el<1000);
                                        //clrscr
                                        cout<<"Do you like insert elements by yourself or by generator?(1--yoursef,2--generator)"<<endl;
                                        int el1;
                                        do
                                        cin>>el1;
                                        while(el1>0&&el1<3);                                                
                                        switch(el1)
                                                  {
                                                     case 1:
                                                             {
                                                              //clrscr
                                                              cout<<"Insert elements"<<endl;
                                                              int el2;
                                                              for(int i=0;i<el1;i++)
                                                              {
                                                              cin>>el2;
                                                              push_front(&k,el2);
                                                              }
                                                              //âåð*óòñÿ ê wilcommen
                                                             }
                                                     case 2:
                                                             {
                                                                //clrscr
                                                                cout<<"Elemets are generating"<<endl;
                                                                for(int i=0;i<el1;i++)
                                                                push_front(&k,rand(15));
                                                                //return to ê wilkommen
                                                             }
                                                  }
                                       }
                            }
                 case 2:
                       {
                            //clrscr
                            cout<<"Do you like insert one or more than one elements?(1--one,2--more)"<<endl;
                            int p2;
                            do
                            cin>>p2;
                            while(p2>0&&p2<3); //îïÿòü æå â*åø*èå ïðåäåëû
                            switch(p2)
                            {
                                case 1:
                                       {
                                        //clrscr
                                        int el;
                                        cout<<"Insert element"<<endl;
                                        cin>>el;
                                        push_back(&k,el);
                                        //return to wilkommen
                                       }
                               case 2:
                                       {
                                        //clrscr
                                        int el;
                                        cout<<"How many elements you want to insert?"<<endl;
                                        do
                                        cin>>el;
                                        while(el>0&&el<1000);
                                        //clrscr
                                        cout<<"Do you like insert elements by yourself or by generator?(1--yoursef,2--generator)"<<endl;
                                        int el1;
                                        do
                                        cin>>el1;
                                        while(el1>0&&el1<3);                                                
                                        switch(el1)
                                                  {
                                                     case 1:
                                                             {
                                                              //clrscr
                                                              cout<<"Insert elements"<<endl;
                                                              int el2;
                                                              for(int i=0;i<el1;i++)
                                                              {
                                                              cin>>el2;
                                                              push_back(&k,el2);
                                                              }
                                                              //return to ê wilcommen
                                                             }
                                                     case 2:
                                                             {
                                                                //clrscr
                                                                cout<<"Elemets are generating"<<endl;
                                                                for(int i=0;i<el1;i++)
                                                                push_back(&k,rand(15-3));
                                                                //return to ê wilkommen
                                                             }
                                                  }
                                       }
                            }
                    //case 3: //return to ê wilkommen 
                       }
     case 2:
     {
                       //clrscr;
                       int p1;
                        cout<<"Printing from begin----1"<<endl;
                        cout<<"Printing from behind---2"<<endl;
                        cout<<"Return-----------------3"<<endl;
                        cout<<"Attention!After this all elemnts will be deleted..and you'll need to put them into deque again"<<endl;
                          do
                          cin>>p1;
                          while (p1>0&&p1<4);
                          switch(p1)
                          {
                           case 1:
                                {
                                    while (k->dt!=k->dh)
                                      cout<<pop_front(&k)<<" "<<endl;
                                }
                           case 2:
                                 {
                                    while (k->dt!=k->dh)
                                    cout<<pop_back(&k)<<" "<<endl;
                                 }
                         //case 3: {//return to wilkommen
                         }
      }
     }
    }
    while (p==3);
    return 0;
  }


20 4
"" . .
.

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#define maxn 1000
 
typedef struct //äåê ïðåäñò*âëÿåòñÿ ñîáîé ç*ïèñü ñ 2 ìÿ ïîëÿìè
{
    int dt,dh; //óê*ç*òåëè ** ìåñòî êóä* **äî äîá*âèòü ýëåìå*ò òî áèøü ïîçèöèÿ
    int a[maxn]; //ì*ññèâ ýëåìå*òîâ
}deque;
 
void push_back(deque *d,int x)//äîá*âëå*èå â êî*åö
{
    d->a[(d->dt)%maxn]=x; //â ïîçèöèþ êóä* óê*çûâ*åò óê*ç*òåëü ç*ïèñ*òü ýëåìå*ò 
    d->dt++; //ïåðåìåñòèòü óê*ç*òåëü
}
 
int pop_front(deque *d)
{
    int temp=d->dh++; //1:ïîñêîëüêó î* îá*óëå* èç**÷*ëü*î * ïîçèöèè *îëü â ì*ñññèâå *åò òî óâåëè÷èì åãî
    if (d->dh==maxn) //åñëè óê*ç*òåëü ** ãîëîâó óê*çûâ*åò ç* ïðåäåë ì*ññèâ*
       d->dh=0; //ä* áóäåò åìó êîîðäè**ò* **÷*ë* ÷òîáû î* goto 1 ïðè ûâîäå ýëåìå*òîâ ñ **÷*ë* ò.ê. FIFO
    return d->a[(temp)%maxn]; //ôó*êöèÿ âîçâð*ù*åò ýëåìå*ò èç ì*ññèâ*
}
 
void push_front(deque *d,int x)
{
    if (d->dh<1) d->dh+=maxn; //óê*ç*òåëü ** ãîëîâó ïåðâî**÷*ëü*î îá*óëå*
    d->a[(d->dh)%maxn]=x;//âûâîäèì ýëåìå*ò ** êîòîðûé óê*çûâ*åò óê*ç*òåëü
    d->dh--;//óê*ç*òåëü ñìåù*åì âïåðåä ò.ê *îâûé ýëåìå*ò áóäåò âñò*âëÿåòñÿ ïåðåä ýëåìå*òîì ** êîòîðûé áóäåò óê*çûâ*òü óê*ç*òåëü
}
 
int pop_back(deque *d)
{   
    //óê*ç*òåëü óê*çûâ*åò ** ñëåäóþùèé ýëåìå*ò.*î åãî ñåé÷*ñ *åò.ïîýòîìó óê*ç*òåëü âîçâð*ù*åì ** ýëåìå*ò ïðåäûäóùèé.ïðåääåêðåìå*ò êîðî÷å.
    return d->a[(--d->dt)%maxn]; 
}
 
int main()
{
  deque k; //ñîçä*åì òèï ä***ûõ äåê Ê
  k.dh=0; //îá*óëèì óê*ç*òåëè ** ïîçèöèþ
  k.dt=0; // -//-
  //ñ*ì*ÿ ç**óä**ÿ ÷*ñòü.* èìå**î---ìå*þ!!!
  int p=0;//p-ê*îïêè ** ï*ñê*ëå ò*ê **çûâ*þ.è áóêâ* Ê ç**ÿò*
  do
  {
    cout<<"          Wilkommen!            "<<endl;
    cout<<"Insert elements into deque-----1"<<endl;
    cout<<"Print elements of deque--------2"<<endl;
    cout<<"Exit---------------------------3"<<endl;
    do
      cin>>p;
    while(p>0&&p<4); //÷òîáû *å ïåðåñåê*ë* ãð**è *åâîçìîæ*îãî
    switch(p)
    {
      case 1:
             {
             //clrscr
              cout<<"Insert elements in front------1"<<endl;
              cout<<"Insert elements in back-------2"<<endl;
              cout<<"Return------------------------3"<<endl;
              int p1;
              do
              cin>>p1;
              while(p1>0&&p1<4);
              switch(p1)
              {
                case 1:
                        {
                            //clrscr
                            cout<<"Do you like insert one or more than one elements?(1--one,2--more)"<<endl;
                            int p2;
                            do
                            cin>>p2;
                            while(p2>0&&p2<3); //îïÿòü æå â*åø*èå ïðåäåëû
                            switch(p2)
                            {
                                case 1:
                                       {
                                        //clrscr
                                        int el;
                                        cout<<"Insert element"<<endl;
                                        cin>>el;
                                        push_front(&k,el);
                                       // goto 1;//òåïåðü **äî ÷òîáû ïðîã* âîçâð*ù*ë*ñü ê ïåðâî**÷*ëü*îìó îê*ó ãäå wilkommen
                                       }
                               case 2:
                                       {
                                        //clrscr
                                        int el;
                                        cout<<"How many elements you want to insert?"<<endl;
                                        do
                                        cin>>el;
                                        while(el>0&&el<1000);
                                        //clrscr
                                        cout<<"Do you like insert elements by yourself or by generator?(1--yoursef,2--generator)"<<endl;
                                        int el1;
                                        do
                                        cin>>el1;
                                        while(el1>0&&el1<3);                                                
                                        switch(el1)
                                                  {
                                                     case 1:
                                                             {
                                                              //clrscr
                                                              cout<<"Insert elements"<<endl;
                                                              int el2;
                                                              for(int i=0;i<el1;i++)
                                                              {
                                                              cin>>el2;
                                                              push_front(&k,el2);
                                                              }
                                                              //âåð*óòñÿ ê wilcommen
                                                             }
                                                     case 2:
                                                             {
                                                                //clrscr
                                                                cout<<"Elemets are generating"<<endl;
                                                                for(int i=0;i<el1;i++)
                                                                {int s;
                                                                s=rand(5-1);
                                                                push_front(&k,s);}
                                                              //  goto 1;//return to ê wilkommen
                                                             }
                                                  }
                                       }
                            }
                 case 2:
                       {
                            //clrscr
                            cout<<"Do you like insert one or more than one elements?(1--one,2--more)"<<endl;
                            int p2;
                            do
                            cin>>p2;
                            while(p2>0&&p2<3); //îïÿòü æå â*åø*èå ïðåäåëû
                            switch(p2)
                            {
                                case 1:
                                       {
                                        //clrscr
                                        int el;
                                        cout<<"Insert element"<<endl;
                                        cin>>el;
                                        push_back(&k,el);
                                        //return to wilkommen
                                       }
                               case 2:
                                       {
                                        //clrscr
                                        int el;
                                        cout<<"How many elements you want to insert?"<<endl;
                                        do
                                        cin>>el;
                                        while(el>0&&el<1000);
                                        //clrscr
                                        cout<<"Do you like insert elements by yourself or by generator?(1--yoursef,2--generator)"<<endl;
                                        int el1;
                                        do
                                        cin>>el1;
                                        while(el1>0&&el1<3);                                                
                                        switch(el1)
                                                  {
                                                     case 1:
                                                             {
                                                              //clrscr
                                                              cout<<"Insert elements"<<endl;
                                                              int el2;
                                                              for(int i=0;i<el1;i++)
                                                              {
                                                              cin>>el2;
                                                              push_back(&k,el2);
                                                              }
                                                              //return to ê wilcommen
                                                             }
                                                     case 2:
                                                             {
                                                                //clrscr
                                                                cout<<"Elemets are generating"<<endl;
                                                                for(int i=0;i<el1;i++)
                                                                push_back(&k,rand(15-3));
                                                                //return to ê wilkommen
                                                             }
                                                  }
                                       }
                            }
                    //case 3: goto 1;//return to ê wilkommen 
                    }   
                    }
              }
     case 2:
     {
                       //clrscr;
                       int p1;
                        cout<<"Printing from begin----1"<<endl;
                        cout<<"Printing from behind---2"<<endl;
                        cout<<"Return-----------------3"<<endl;
                        cout<<"Attention!After this all elemnts will be deleted..and you'll need to put them into deque again"<<endl;
                          do
                          cin>>p1;
                          while (p1>0&&p1<4);
                          switch(p1)
                          {
                           case 1:
                                {
                                    while (k.dt!=k.dh)
                                      cout<<pop_front(&k)<<" "<<endl;
                                }
                           case 2:
                                 {
                                    while (k.dt!=k.dh)
                                    cout<<pop_back(&k)<<" "<<endl;
                                 }
                        // case 3:goto 1 //return to wilkommen
                         }
      }
             }
    }
  }
    while (p==3);
}
0
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru