,  ,

- C++

> > >

 
C++ USB http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread187107.html
: WF (Toolbox) . : USB! 1) ...
C++ . , , , ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread187095.html
C++
... : 2 2 ...
C++ .
, " ". : (1 ), 1 (1 ), 2 (1 ), 3 (1 ), ...
C++ , eps http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread187073.html
: , eps . : eps , ...
C++ #include <vcl.h> #pragma hdrstop #include <conio.h> #include <iostream.h> #include <stdio.h> #pragma argsused #include <fstream.h> void main() { FILE*p1;

Artishok
280 / 279 / 32
: 27.12.2009
: 1,767
12.11.2010, 01:43  []


C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
#include <iostream>
 
 struct spis //ýëåìå*ò õåø-ò*áëèöû óçåë ñïèñê*
 {
    char *val;
    struct spis *next;
};
 
typedef struct spis *dictionary[10];//ê*æäîå dictionary[i]-ðåçóëüò*ò õåø-ôó*êöèè
 
 
int ord(char o)//ïåðåâîä ñèìâîë* â êîä
{
 return (unsigned char) o;
}
 
int hash (char *x)//õåø-ôó*êöèÿ
{
 int i,sum=0;
 for(i=0;i<10;i++)
    sum+=ord(x[i]);//ñóììèðóåì êîäû ñèìâîëîâ
  return sum%10; 
}
 
void makenull(dictionary k)//îá*óëå*èå õåø-ò*áëèöû
{
    for(int i=0;i<10;i++)
    k[i]=0;
}
 
bool member(char *x,dictionary k)//ïðîâåðê* ** **ëè÷èå
{
    spis *cur;
    cur=k[hash(x)];//**÷*ëü*îå ç**÷å*èå ð*â*î ç*ãîëîâêó ñåãìå*ò* êîòîðîìó ïðè**äëåæèò x
    while (cur!=0)//ïîê* *å äîéäåò äî êî*ö* 
    {
        if (cur->val==x)//åñëè åñòü
         return true;//ç**÷èò åñòü
        else //è**÷å
         cur=cur->next;//ïåðåìåù*òüñÿ
    }
    return false;
}
 
void insert(char *x,dictionary k)//âò*âê*
{
    
    int symb;//*îìåð ñåãìå*ò*
    spis *oldhead;
    char *x1=new char[strlen(x)+1];
    strcpy(x1,x);
    if (!member(x1,k)) //åñëè *åò òî
    {
        symb=hash(x1);//ñîçä*åì êîä äëÿ ñòðîêè
        oldhead=k[symb]; //ñò*ðîé ãîëîâå ïðèñâîèòü ç**÷å*èå k-õåøåâñêîãî
        k[symb]=new spis; //*îâûé ýëåìå*ò òèï* spis c êîäîì symb
        k[symb]->val=x1; //ç*ïèñ*òü ç**÷å*èå
        k[symb]->next=oldhead; //óê*ç*òåëü ** ñëåäóþùèé ýëåìå*ò ñäåë*òü ** ñò*ðóþ ãîëîâó
    }
}
 
void del(char *x,dictionary k) //óä*ëå*èå
{
    int symb;//äëÿ õð**å*èÿ êîä* 
    spis *cur;//óê*ç*òåëü ** ýëåìå*ò* òèï* spis
    symb=hash(x);//ïîëó÷*åì êîä äëÿ òîãî ÷òî õîòèì óä*ëèòü
    bool f=true;
    if (k[symb]!=0)//åñëè òî ÷òî ïîëó÷å*î *å *îëü
    {
        if (k[symb]->val==x) //åñëè ñëó÷èëîñü ÷òî ýëåìå*ò óä*ëÿåìûé ãîëîâ*
          k[symb]=k[symb]->next; //ãîëîâîé ñò*ë áûâøèé next
          else //è**÷å
          {
            cur=k[symb];//ïðèñâîèì ç**÷å*èå ýëåìå*ò* ñ êîäîì symb
            while((cur->next!=0)&&(f))//ïîê* ïî ýòîìó êîäó ïî ñïèñêó *å äîéäåò ïîñëåä*åãî èëè *å **éäåò
             if (cur->next->val==x)//åñëè ýëåìå*ò ñëåäóþùèé èìååò ýòî ç**÷å*èå òî
             {
                cur->next=cur->next->next;//ýëåìå*ò ïðåä óê*çûâ*åò óæå *å ** *åãî ** ç* ñëåäóþùèé ç* *èì
                f=false;//öèêë ç*âåðøå*
             }
             else
             cur=cur->next;//Ïåðåìåù*åìñÿ ïî ñïèñêó
          }
    }
}
 
int main()
{
   dictionary d;
   char *s;
   cin>>s;
   insert(s,d);
   makenull(d);
}
6
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
void del(char *x,dictionary k) //óä*ëå*èå
{
    int symb;//äëÿ õð**å*èÿ êîä* 
    spis *cur;//óê*ç*òåëü ** ýëåìå*ò* òèï* spis
    symb=hash(x);//ïîëó÷*åì êîä äëÿ òîãî ÷òî õîòèì óä*ëèòü
    bool f=true;
    if (k[symb]!=0)//åñëè òî ÷òî ïîëó÷å*î *å *îëü
    {
        if (k[symb]->val==x)
         { //åñëè ñëó÷èëîñü ÷òî ýëåìå*ò óä*ëÿåìûé ãîëîâ*
          spis *chuck=k[symb];//äîïîë*èòåëü*îé ïåðåìå**îé ç**÷å*èå "á*ø*è"
          k[symb]=k[symb]->next; //ãîëîâîé ñò*ë áûâøèé next
          delete chuck;//óä*ëåÿì èç ï*ìÿòè
         }
          else //è**÷å
          {
            cur=k[symb];//ïðèñâîèì ç**÷å*èå ýëåìå*ò* ñ êîäîì symb
            while((cur->next!=0)&&(f))//ïîê* ïî ýòîìó êîäó ïî ñïèñêó *å äîéäåò ïîñëåä*åãî èëè *å **éäåò
             if (cur->next->val==x)//åñëè ýëåìå*ò ñëåäóþùèé èìååò ýòî ç**÷å*èå òî
             {
                spis *chuck=cur->next;//ïðèñâ*èâ*åì ïåðåìå**îé ç**÷å*èÿ òîãî êîãî õîòèì óä*ëèòü
                cur->next=cur->next->next;//ýëåìå*ò ïðåä óê*çûâ*åò óæå *å ** *åãî ** ç* ñëåäóþùèé ç* *èì
                delete chuck;
                f=false;//öèêë ç*âåðøå*
             }
             else
             cur=cur->next;//Ïåðåìåù*åìñÿ ïî ñïèñêó
          }
    }
}
delete

- .
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru