,   CyberForum.ru

- C++


 
C++ USB http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread187107.html
: WF (Toolbox) . : USB! 1) ...
C++ . , , , ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread187095.html
C++
... : 2 2 ...
C++ .
, " ". : (1 ), 1 (1 ), 2 (1 ), 3 (1 ), ...
C++ , eps http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread187073.html
: , eps . : eps , ...
C++ #include <vcl.h> #pragma hdrstop #include <conio.h> #include <iostream.h> #include <stdio.h> #pragma argsused #include <fstream.h> void main() { FILE*p1;

Artishok
277 / 276 / 32
: 27.12.2009
: 1,767
13.11.2010, 01:55  []
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
#include <iostream.h>
 
#define maxn 100
 
struct spis
{
    char *s;
    struct spis *next;
};
 
typedef struct spis *dict[maxn];
 
//èç ñèìâîë* â êîä
int transform(char c)
{
    return (int) c;
}
 
 
//õåø-ôó*êöèÿ
int hashfunc(char *x)
{
    int sum=0;
    for (int i=0;i<strlen(x);i++)
    sum+=transform(x[i]);
    return sum%maxn;
}
 
//ïðîâåðê* **ëè÷èÿ
bool check(char *x,dict k)
{
    int symb=hashfunc(x);//*îìåð â ò*áëèöå
    spis *elem=k[symb];//ýëåìå*òó òèï* spis ç**÷å*èå ãîëîâû â *îìåðå symb
    while (elem!=0)
    {
        if (elem->s==x)//åñëè **éäå* âåð*óòü true
         return true;
        else
        elem=elem->next;//ïðîäîëæ*òü ïîèñê
    }
    return false;
}
 
void insert(char *x,dict k)//âñò*âëÿåì â ãîëîâó ñïèñê*
{
    if (!check(x,k))
    {
        //k[res] è åñòü ãîëîâ* ñïèñê*
        int res=hashfunc(x);//êóä* âñò*âëÿòü *îâóþ ñòðîêó
        spis *elem=new spis;//ñîçä*åì *îâûé ýëåìå*ò âñò*âëå*èÿ
        elem->s=x;//ç*ïèñûâ*åì â *åãî ä***ûå
        elem->next=k[res];//*îâûé ýëåìå*ò óê*çûâ*åò ** ñò*ðóþ ãîëîâó
        k[res]=elem;//ãîëîâ* *îâûé ýëåìå*ò
    }
}
 
char del(char *x,dict k)//óä*ëå*èå ýëåìå*ò èç ñïèñê*
{
    char ret[8]="no elem";
    char ret1[15]="elemet deleted";
    if (check(x,k))
      return *ret;
      else
      {
        int symb=hashfunc(x);
        if(k[symb]->s==x)//åñëè ýëåìå*ò ëê*ç*ëñÿ ãîëîâîé
         {
            
            spis *cur=k[symb];//ïðèñâîèì ç**÷å*èå ãîëîâû
            k[symb]=k[symb]->next;//ãîëîâ* ñëåäóþùèé ýëåìå*ò
            delete cur;//óä*ëÿåòñÿ âñå ÷òî ñîäåðæ*ë â ñåáå ýëåìå*ò(âêëþ÷*ÿ ä***ûå)
            return *ret1;
         }
         else
          {
            spis *cur=k[symb];//ïðèñâîèì ç**÷å*èå ãîëîâû ÷òîáû * ïîòåðÿòü å¸ èç âèäó
            while (cur->next!=0)//ïîê* *å ýëåìå*ò ñ óê*ç*òåëåì ** 0 è ôë*ã
            {
                if (cur->next->s=x)//åñëè **éäåò ýëåìå*ò ñ óê*ç*òåëåì ** òîò ýëåìå*ò êîòîðûé **äî óä*ëèòü
                {
                     spis *tmp=cur->next;//ç**÷å*èå óä*ëÿåìîãî ýëåìå*ò
                     cur->next=cur->next->next;//ïðîèã*îðèðóåì óä*ëÿåì ýëåìå*ò
                     delete tmp;//óä*ëå*èå âñåãî ÷òî ñâÿç**î ñ ïðåäìåòîì(âêëþ÷*ÿ ä***ûå â *åì)
                     return *ret1;
                }
            }
          }
      }
}
 
void clear(dict k)//èçìå*èë *åì*îãî ôó*êöèþ.òîé ì*å ïîê*ç*ëîñü *åäîñò*òî÷*î
{
    for (int i=0;i<maxn;i++)
    {
        if (k[i]!=0)//åñëè â ç**÷å*èè åñòü õîòü ÷òî-òî
        while (k[i]!=0)//ïîê* *å 0
        {
            spis *temp=k[i];//ïåðåìå***ÿ óä*ëå*èÿ
            k[i]=k[i]->next;//ïåðåìåùå***ÿ
            delete k[i];//âû÷èùå*èå
        }
    }
        
}
. ?
-

10
...
This application has requested the runtime to terminate it in an unsual way.Please contact the application's support team for more information

.cpp
.lib. ? . .o .exe

4
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru