,  ,

- - C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread189598.html
: , ( . : , ! ? - ; ) , .
C++ , : 20 ( , ). , ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread189596.html
C++
. 1234 1243 . . . . . 4321 .
C++
:) ! : . abcdefgh. ab. . ...
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread189547.html
n, 1....n. , 1....n .
C++ . . . - . . ...

Artishok
279 / 278 / 32
: 27.12.2009
: 1,767
13.11.2010, 17:15  []
.
. .

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#define maxn 100
 
typedef struct 
{
        int a[maxn];//ì*ññèâ ç**÷å*èé
        int dt,dh; //óê*ç*òåëè ** ãîëîâó è ** õâîñò
}deque;
 
int kt=0; //äëÿ *åèçâëå÷å*èÿ
int kh=0; //äëÿ *åèçâëå÷å*èÿ
int chep=0;
int ch=0;
 
void push_front(int x,deque *d)
{
     d->a[(d->dh--)%maxn]=x;//ç*ïèøåì ** ýòî ìåñòî ýëåìå*ò
     //*î òåïåðü ýëåìå*ò óê*çûâ*åò ** ïîçèöèþ ãäå *åò ýëåìå*ò*
}
 
void push_back(int x,deque *d)
{
     d->a[(d->dt++)%maxn]=x; //ç*ïèøåì ** ýòî ìåñòî ýëåìå*ò
         //òåïåðü ** ñëåäóþùèé *å ñóùåñòâóþùèé ýëåìå*ò
}
 
void show_back(deque *d)
{
        kt=d->dt;//÷òîáû õâîñò *å ñìåù*ëñÿ
        kt--;  //óìå*üøå*èå èç ç* òîãî ÷òî ** ýëåìå*ò *å óê*çûâ*åò
        int ch=d->dh;
        while (kt !=ch)
        {
           if (kt<0) kt=(maxn-1);//*å maxn ò.ê. *îìåð*öèÿ ñ 0
           printf("%d ",d->a[(kt)%maxn]);
           kt--;//óìå*üøå*èå ïîçèöèé
        }
}
 
void show_front(deque *d)
{                
        kh=d->dh;//÷òîáû ãîëîâ* *å èçìå*ÿë*ñü
        if(kh)  kh++;  //åñëè 0 òî óâåëè÷èì ò.ê. ýëåìå*ò* ** ïîçèöèè *åò
        int chep=d->dt--;
        while(kh !=chep )
        {       
            if (kh==maxn) kh=0;//åñëè ñò*ë* maxn(* ýòîãî ýëåìå*ò* *åò) òî ** ïîçèöèþ 0
            printf("%d ",d->a[(kh)%maxn]);
            kh++;
        } 
}
 
int main()
{
        deque k;
        k.dt=0;
        k.dh=maxn-1;//áóäåì óì*üø*òü
        memset( k.a, 0, sizeof(k.a));
 
       for(int i=0;i<10;i++)
      if (i%2==0)
         push_front(i,&k);
         else
         push_back(i,&k);
 
   push_back(100,&k);
   show_back(&k);
 
   printf("\n");
   // push_back(100,&k);        //ç*ã**ëè 100 ** ïîñëåä*åå ìåñòî
   show_front(&k);
        //cout<<endl;
  //show_back(&k); //óâèäåëè ñîòêó ** ïîñëåä*åì ìåñòå
  //printf("\n");
        //show_front(&k);//     óâèäåëè 0  ** ïåðâîì ìåñòå
 
 //  system("pause");
 
  return 0;
}
-

29
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.