,  ,

- C++

> > >

 
C++ USB http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread187107.html
: WF (Toolbox) . : USB! 1) ...
C++ . , , , ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread187095.html
C++
... : 2 2 ...
C++ .
, " ". : (1 ), 1 (1 ), 2 (1 ), 3 (1 ), ...
C++ , eps http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread187073.html
: , eps . : eps , ...
C++ #include <vcl.h> #pragma hdrstop #include <conio.h> #include <iostream.h> #include <stdio.h> #pragma argsused #include <fstream.h> void main() { FILE*p1;

Artishok
280 / 279 / 32
: 27.12.2009
: 1,767
16.11.2010, 09:39  []
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
#include <iostream>
 
#define maxn 10
 
 struct spis //ýëåìå*ò õåø-ò*áëèöû óçåë ñïèñê*
 {
    char *val;
    struct spis *next;
};
 
typedef struct spis *dictionary[maxn];//ê*æäîå dictionary[i]-ðåçóëüò*ò õåø-ôó*êöèè
 
 
int ord(char o)//ïåðåâîä ñèìâîë* â êîä
{
    return (unsigned char) o;
}
 
int hash (char *x)//õåø-ôó*êöèÿ
{
 int i,sum=0;
 for(i=0;i<strlen(x);i++)
    sum+=ord(x[i]);//ñóììèðóåì êîäû ñèìâîëîâ
  return sum%maxn; 
}
 
void makenull(dictionary k)//îá*óëå*èå õåø-ò*áëèöû
{
    for(int i=0;i<maxn;i++)
    k[i]=0;
}
 
bool member(char *x,dictionary k)//ïðîâåðê* ** **ëè÷èå
{
    spis *cur;
    cur=k[hash(x)];//**÷*ëü*îå ç**÷å*èå ð*â*î ç*ãîëîâêó ñåãìå*ò* êîòîðîìó ïðè**äëåæèò x
    while (cur!=0)//ïîê* *å äîéäåò äî êî*ö* 
    {
        if (cur->val==x)//åñëè åñòü
         return true;//ç**÷èò åñòü
        else //è**÷å
         cur=cur->next;//ïåðåìåù*òüñÿ
    }
    return false;
}
 
void insert(char *x,dictionary k)//âò*âê*
{
    
    int symb;//*îìåð ñåãìå*ò*
    spis *oldhead;//äëÿ áûâøåé ãîëîâû
    if (!member(x,k)) //åñëè *åò òî
    {
        char *x1=new char[strlen(x)+1];//äëÿ õð**å*èÿ ïî óê*ç*òåëþ
        strcpy(x1,x);
        symb=hash(x1);//ñîçä*åì êîä äëÿ ñòðîêè
        oldhead=k[symb]; //ñò*ðîé ãîëîâå ïðèñâîèòü ç**÷å*èå k-õåøåâñêîãî
        k[symb]=new spis; //*îâûé ýëåìå*ò òèï* spis c êîäîì symb
        k[symb]->val=x1; //ç*ïèñ*òü ç**÷å*èå
        k[symb]->next=oldhead; //óê*ç*òåëü ** ñëåäóþùèé ýëåìå*ò ñäåë*òü ** ñò*ðóþ ãîëîâó
    }
}
 
void del(char *x,dictionary k) //óä*ëå*èå
{
 
    int symb;//äëÿ õð**å*èÿ êîä* 
    spis *cur;//óê*ç*òåëü ** ýëåìå*ò* òèï* spis
    symb=hash(x);//ïîëó÷*åì êîä äëÿ òîãî ÷òî õîòèì óä*ëèòü
    bool f=true;
    if (k[symb]!=0)//åñëè òî ÷òî ïîëó÷å*î *å *îëü
    {
        if (k[symb]->val==x)
         { //åñëè ñëó÷èëîñü ÷òî ýëåìå*ò óä*ëÿåìûé ãîëîâ*
          spis *chuck=k[symb];//äîïîë*èòåëü*îé ïåðåìå**îé ç**÷å*èå õåø
          k[symb]=k[symb]->next; //ãîëîâîé ñò*ë áûâøèé next
          delete chuck;//óä*ëåÿì èç ï*ìÿòè
          delete [] chuck->val;//õð**èòñÿ ïî óê*ç*òåëþ ïîýòîìó ïîñëå âûäåëå*èÿ èçâëå÷åì
         }
          else //è**÷å
          {
            cur=k[symb];//ïðèñâîèì ç**÷å*èå ýëåìå*ò* ñ êîäîì symb
            while((cur->next!=0)&&(f))//ïîê* ïî ýòîìó êîäó ïî ñïèñêó *å äîéäåò ïîñëåä*åãî èëè *å **éäåò
             if (cur->next->val==x)//åñëè ýëåìå*ò ñëåäóþùèé èìååò ýòî ç**÷å*èå òî
             {
                spis *chuck=cur->next;//ïðèñâ*èâ*åì ïåðåìå**îé ç**÷å*èÿ òîãî êîãî õîòèì óä*ëèòü
                cur->next=cur->next->next;//ýëåìå*ò ïðåä óê*çûâ*åò óæå *å ** *åãî ** ç* ñëåäóþùèé ç* *èì
                delete [] chuck->val;//óä*ëå*èå ñòðîêè
                delete chuck;//óä*ëå*èå ýëåìå*ò*
                f=false;//öèêë ç*âåðøå*
             }
             else
             cur=cur->next;//Ïåðåìåù*åìñÿ ïî ñïèñêó
          }
    }
}
 
void show(dictionary k)//ïðîñìîòð ò*áëèöû
{
    spis *cur;//äëÿ ñîõð**å*èÿ ãîëîâû
     int i=0;
     while (i<maxn)
     {
          if (k[i]==0)
           {
            cout<<i<<" ";
            i++;
           }
           else
            {
             cur=k[i];
             cout<<i<<" ";
             while (cur->next!=0)//ïîê* *å äîéäåò äî ïîñëåä*åãî ýëåìå*ò*
             {
              cout<<cur->val<<" ";//ïîëå ä***ûõ âûâîäèòü
              cur=cur->next;
             }
             i++;
            }
          cur=0;
          cout<<endl;//ïåõîä ** ñëåäóþùóþ ñòðîêó*/
       }
}
 
int main()
{
   dictionary d;
   char s1[10];
   cin>>s1; 
   for(int i=0;i<maxn;i++)
   d[i]=new spis;//ò*ê ê*ê ì*ññèâ óê*ç*òåëåé
   insert(s1,d);
  // strcpy(s1,"wet");
  // del(s1,d);
  // show(d);
  // makenull(d);
  return 0;
}
. .

2
accept
, , , ?

:

.. . . . . . 20

0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru