,  ,

- C++

> > >

 
C++ USB http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread187107.html
: WF (Toolbox) . : USB! 1) ...
C++ . , , , ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread187095.html
C++
... : 2 2 ...
C++ .
, " ". : (1 ), 1 (1 ), 2 (1 ), 3 (1 ), ...
C++ , eps http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread187073.html
: , eps . : eps , ...
C++ #include <vcl.h> #pragma hdrstop #include <conio.h> #include <iostream.h> #include <stdio.h> #pragma argsused #include <fstream.h> void main() { FILE*p1;

Artishok
280 / 279 / 32
: 27.12.2009
: 1,767
17.11.2010, 01:57  []

:


. :, ..
. .
. showfront kt kh .
..
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
void showback(deque *d)//ïðîñìîòð ñ êî*ö*
{
  if ((d->dt==0) && (d->dh==maxn-1))//åñëè ê*ê áûëè ó ð*çáòîãî êîðûò* ò*ê è ñîò*ëèñü
  {
     cout<<"It's free"<<endl;
     break;
  }
  else if ((d->dt!=0) && (d->dh==maxn-1))//åñëè ÷òî-òî äåë*ëè ñ õâîñòîì
  {
    if (d->a[d->dt%maxn]) //åñëè *å 0
    {
      kt=d->dt;//ïî îïðåäåëå*èþ õâîñò ìå*üøå ãîëîâû *î äîá*âëÿåòñÿ ñ +
      kh=d->dh;
      while (kt!=kh)
      {
        if (kt<0) kt=maxn-1;
        cout<<d->a[kt%maxn]<<" ";
        kt--;
      }
    }//õâîñò ** ýëåìå*òå è ãîëîâ* *å èçìå*å**^^
    else
    {
        kt=d->dt--;//ò*ê ê*ê ð*ñòåò âñåãä* òî óê*çûâ*åò ** 0 åñëè åãî óâåëèëè÷èëè
        kh=d->dh;
        while(kt!=kh)
        {
            if (kt<0) kt=maxn-1;
            cout<<d->a[kt%maxn]<<endl;
            kt--;
        }
    }//õâîñò *å ** ýëåìå*òå è ãîëîâ* *å èçìå*å**^^
  }//õâîñò *å **÷*ëü*ûé * ãîëîâ* **÷*ëü**ÿ^^
  else if ((d->dt==0) && (d->dh!=maxn-1))//÷òî-òî ñäåë*ëè ñ ãîëîâîé
  {
    if (d->a[d->dh%maxn]) //åñëè *å 0
    {
        kh=d->dh;
        kt=d->dt;
        while(kh!=kt)
        {
            if (kt<0) kt=maxn-1;
            cout<<d->a[kt%maxn]<<" ";
            kt--;
        }
    }//ãîëîâ* ** ýëåìå*òå * õâîñò **÷*ëü*ûé
    else
    {
        kh=d->dh++;//ç**÷èò ãîëîâó óìå*üøèëè
        kt=d->dt;
        while(kt!=kk)
        {
            if (kh<0) kt=maxn-1;
            cout<<d->a[kt%maxn]<<" ";
            kt--;
        }
    }//õâîñò **÷*ëü*ûé ãîëîâ* *å ** ýëåìå*òå^^
  }
  else
  //îá* *å ð*â*û ïåðâî**÷*ëü*ûì ç**÷å*èÿì
  //âîçìîæ*û 4 ñëó÷*ÿ õâîñò ** ýëåìå*òå è ãîëîâ* ** ýëåìå*ò èëè ãîëîâ* *å ** ýëåìå*òå
  //è õâîñò *å ** ýëåìå*òå * ãîëîâ* ** ýëåìå*òå èëè ãîëîâ* *å ** ýëåìå*òå\/
  {
    if (d->a[d->dt%maxn])/**å 0*/
    {
        kt=d->dt;
        if (d->a[d->dh%maxn])/**å 0*///ò.å *å ïóñòîò*
        {
            kh=d->dh;
            while(kt!=kh)
            {
                if (kt<0) kt=maxn-1;
                cout<<d->a[kt%maxn]<<" ";
                kt--;
            }
        }//õâîñò ** ýëåìå*òå è ãîëîâ* ** ýëåìå*òå^^
        else
        {
            kh=d->dh++;
            while(kt!=kh)
            {
                if (kt<0) kt=maxn-1;
                cout<<d->a[kt%maxn]<<" ";
                kt--;
            }
        }
    }//õâîñò ** ýëåìå*òå ãîëîâ* *å ** ýëåìå*òå^^
    else
    //åñëè âñå æå ** ïóñòîòó d->dt óê*çûâ*åò
    {
        kt=d->dt--;//ç**÷èò óâåëè÷èëè å¸ êîãä* òî
        if (d->a[d->dh%maxn])/**å 0*///ò.å *å ïóñòîò*
        {
            kh=d->dh;
            while(kt!=kh)
            {
                if (kt<0) kt=maxn-1;
                cout<<d->a[kt%maxn]<<" ";
                kt--;
            }
        }//õâîñò *å ** ýëåìå*òå ãîëîâ* ** ýëåìå*òå^^
        else
        {
            kh=d->dh++;
            while(kt!=kh)
            {
                if (kt<0) kt=maxn-1;
                cout<<d->a[kt%maxn]<<" ";
                kt--;
            }
        }//õâîñò *å ** ýëåìå*òå è ãîëîâ* *å ** ýëåìå*òå^^
    }//õâîñò *å ** ýëåìå*òå ç*âåðøå*
  }
}
32
?

5
! .

15
.

52
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
void push_back(deque *d,int x)
{
    //ç*ïèñ*òü ýëåìå*ò òóä* óê*çûâ*åò óê*ç*òåëü    
    d->a[(d->dt)%maxn]=x;//ç*ïèñ*òü ýëåìå*ò
    d->dt++;//ïåðåìåñòèòü óê*ç*òåëü ** *îâóþ ïîçèöèþ
    nowt=d->dt;//óê*çâ*åò ëè ** ýëåìå*ò èëè ** ïóñòîòó
}
 
void push_front(deque *d,int x)
{
    if (d->dh<0) d->dh=maxn-1;
    d->a[(d->dh)%maxn]=x;//ç*ïèñ*òü â ïîçèöèþ ýëåìå*ò 
    d->dh--;//óê*ç*òåëü òåïåðü *è ** ÷åì
    nowh=d->dh;//óê*çûâ*åò ëè ** ýëåìå*ò ëèáî ** ïóñòîòó
}
 
 
 
void show_back(deque *d)//ïðîñìîòð ñ êî*ö*
{
  kt=nowt;
  kh=nowh;
  while (kt!=kh)
  {
    if (kt<0) kt=maxn-1;
    cout<<d->a[kt%maxn]<<" ";
    kt--;
  }
}
 
 
void show_front(deque *d)
{
    kt=nowt;
    kh=nowh;
    while (kh!=kt)
    {
     if (kh==maxn) kh=0;
     cout<<d->a[kh%maxn]<<" ";
     kh++;
    }
}
 
 
int pop_back(deque *d)
{
    if (d->dt<0) d->dt=maxn-1;
    nowt=d->dt--;
    return d->a[nowt%maxn];
}
 
int pop_front(deque *d)
{
    if (d->dh==maxn) d->dh=0;
    nowh=d->dh++;//ð*ç ä*ëåå óâåëè÷èòñÿòî **äî óâåëè÷èòü ñåé÷*ñ
    return d->a[(d->dh++)%maxn];
}
-
?
pop

2
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
int main()
{
        deque k;
        k.dt=0;//óê*çûâ*åò ** 0 õâîñò
        k.dh=0;//ïîñëåä*èé ýëåìå*ò èäåò ñð*çó ç* ïðåäûäóùèì
                
        memset(k.a,0,maxn);//÷òîáû *óëè ïðîñò*âèòü
        
        while(0<1)
        {
            system("cls");
            cout<<"Insert in front----1"<<endl;
            cout<<"Insert into back---2"<<endl;
            cout<<"Show back----------3"<<endl;
            cout<<"Show front---------4"<<endl;
            cout<<"Pop bacj-----------5"<<endl;
            cout<<"pop front----------6"<<endl;
            int el;
            cin>>el;
            switch(el)
            {
                case 1:
                {
                    system("cls");
                    int elem;
                    cin>>elem;
                    push_front(&k,elem);
                    break;
                }
                case 2:
                {
                    system("cls");
                    int elem;
                    cin>>elem;
                    push_back(&k,elem);
                    break;
                }
                case 3:
                {
                    system("cls");
                    show_back(&k);
                    getchar();
                    break;
                }
                case 4:
                {
                    system("cls");
                    show_front(&k);
                    getchar();
                    break;
                }
                case 5:
                {
                    system("cls");
                    cout<<pop_back(&k)<<endl;
                    getchar();
                    break;
                }
                case 6:
                {
                    system("cls");
                    cout<<pop_front(&k)<<endl;
                    getchar();
                    break;
                }
            }
        }    
        return 0;
}


6
accept
?
?

2
accept
C++
1
2
3
4
5
char *x1=new char [strlen(x)+1];
    strcpy(x1,x);
    while (cur!=0)//ïîê* *å äîéäåò äî êî*ö* 
    {
        if (strcmp(cur->val,x1))//åñëè åñòü
?
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru