,   CyberForum.ru

- C++


 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread193752.html
free. ? ... ? ?...
C++ ( ) *((uint*)space)=SIGNATURE; space+=sizeof(uint); ? *(((uint*)space)++)=SIGNATURE; = \ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread193731.html
C++
.... #include <iostream> #include <windows.h> #include <stdio.h> using namespace std; class CVector { int a; public:
C++ . ? ?
. .. . : - ...
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread193701.html
C : 3 . .
C++ . 2. 18 , 36 . , , -...

Qwer_ne_ne_ne
2 / 2 / 0
: 06.01.2010
: 44

- C++

19.11.2010, 12:43. 643. 5
( )


. , .

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
 
FILE *fp;
void print(void)        
{
   char c;          // ëîê*ëü**ÿ ïåðåìå***ÿ êóä* 
// áóäóò ç*ïèñûâ*òüñÿ ñ÷èò***ûå ñèìâîëû
   if (fscanf(fp,"%c",&c) == EOF) return;   // ñ÷èòûâ*åì ñèìâîë 
// èç ô*éë* â ïåðåìå**óþ ñ, ïîê* *å äîéä¸ì äî êî*ö* ô*éë*
   if (c >= '0' && c<='9')  // Åñëè ïðî÷èò***ûé ñèìâîë ÿâëÿåòñÿ öèôð*
   {
    printf("%c ",c);        // òî âûâîäèì å¸ â êî*ñîëü
    print();            // è ñ÷èòûâ*åì ñëåäóþùèé ñèìâîë
   }
   else if (c != ' ')       // åñëè ïðî÷èò***ûé ñèìâîë *å ÿâëÿåòñÿ öèôðîé è
                    // ïðîáåëîì 
   {
      print();          // òîãä* ñ÷èò***ûé ñèìâîë 'c' ç*ïîìè**åòñÿ 
// â ñòåê äëÿ ïîñëåäóþùåãî âûâîä* â îáð*ò*îì
// ïîðÿäêå
      printf("%c ",c);      // âûâîä ñèìâîë* èç ñèñòåì*îãî ñòåê*
   }
   else print();            // â ïðîòèâ*îì ñëó÷*å èã*îðèðóåì ïðîáåë è 
// ïåðåõîäèì ê ñ÷èòûâ**èþ ñëåäóþùåãî ñèìâîë*
   return;
}
 
void main()
{ system("cls");
   //clrscr();      // î÷èñòèòü ýêð**
   fp = fopen("XP.txt","rt"); //îòêðûòü òåêñòîâûé ô*éë ** ÷òå*èå
   print(); // âûçîâ ïîäïðîãð*ììû
   getch();
}
XP.txt , ....
0
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru