,  ,

- C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread197679.html
! . , ... 1. ...
C++ ! #include <cstdlib> #include <iostream> int main() {char str; int i=1; for (i=1;i<200;i++) http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread197667.html
C++ ?
/? , ,
!!! C++
. . , . !!! !!!
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread197644.html
, . , !
C++ "" , "". ,. . String.h

Garic_
72 / 72 / 7
: 03.11.2009
: 474
26.11.2010, 12:14
3 RichEdit, 1 , 2 - , 3- (bat ) bat, . .
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
void __fastcall TForm1::Button23Click(TObject *Sender)
{
String find[100][100];//ç**÷å*èå ïîèñê* ñòðîêè RichEdit1 Òåêñò äëÿ ïåðåâîä*
String find3[100][30];//ç**÷å*èå ïîèñê* ñòðîêè RichEdit3 Äâèæåê
String S;        //¹(ç**÷å*è) ñòðîêè RichEdit1
String Z;       //¹(ç**÷å*è) ñòðîêè RichEdit3
int SD;       //êîëè÷. ñòðîê äâèæê* RichEdit3
int pos;      //ïåðâîå âõîæäå*èå ñëîâ*
String Bufer1;//**êîïèòåëü**ÿ ï*ìÿòü j ñòðîêè
String Bufer3;//**êîïèòåëü**ÿ ï*ìÿòü j3 ñòðîêè
String Bufer2;//**êîïèòåëü**ÿ ï*ìÿòü
String probel;
 
SD = RichEdit3->Lines->Count;//êîëè÷. ñòðîê äâèæê* RichEdit3
    if (SD == 0)
       {
          RichEdit2->Lines->Clear();  //î÷èù*åò âåñü ëèñò
          ShowMessage("Ç*ãðóçèòü äâèæîê");
          return ;
         }
 
            //---ÎÒÑ×ÅÒ------
for (int i=0; i <= RichEdit1->Lines->Count-1; i++)//êîëè÷. ñòðîê (Òåêñò ïåðåâîä*)
  {
     // RichEdit2->Lines->Add(Bufer3);
       S = RichEdit1->Lines->Strings[i]; //¹ ñòðîêè
       Bufer1 = "";
        for (int j=1; j<=S.Length(); j++)//S.Length() - äëè** ñòðîêè
        {
           find[i][j] = RichEdit1->Lines->Strings[i][j];
           if (find[i][j] == " ")
           {
           Bufer1 = "";
           }
           Bufer3 = "";
           Bufer1 = Bufer1 + find[i][j]; //Trim()
 
              //---ÏÎÈÑÊ------
for (int i3=0; i3 <= RichEdit3->Lines->Count-1; i3++)//êîëè÷. ñòðîê äâèæê*
    {
     //  RichEdit2->Lines->Add(Bufer3);
       Bufer3 = "";
       Z = RichEdit3->Lines->Strings[i3]; //ç**÷å*èå ¹ ñòðîêè
       pos=Z.Pos(Bufer1);//èùåì ïåðâîå âõîæäå*èå ñëîâ*
       if(pos) //Åñëè ïîçèöèÿ åñòü â ýòîé ñòðîêå
 
       for (int j3=1; j3<=Z.Length(); j3++)//Ïîèñê â ñòðîêå
        {
           find3[i3][j3] = RichEdit3->Lines->Strings[i3][j3];
 
           Bufer3 = Bufer3 + find3[i3][j3];
           if (find3[i3][j3] == " ")
            {
              Z=Z.Delete(1,pos+j3-1);//îáðåç*åì ñòðîêó, ÷òîáû ïðîäîëæèòü ïîèñê
              //------Ç*ïèñóåì--------
              if (Bufer1 == TrimRight(Bufer3) | Bufer1 == " ")
                {
                 if (Bufer1 == " ")
                 {
                 probel = " ";
                 Bufer1 == Trim(Bufer1);
                 }
                 Bufer2 = Bufer2 + Z + probel; //
 //                Bufer1 = "";
                // Bufer3 = "";
                 probel = "";
                 Bufer1 = "";
                 break;
                }
             }
        }//Êî*åö Öèêë4   ì*ì* ï*ï* Ñëî* ê*ðîâ*
    }//Êî*åö Öèêë3
 // }
 
         } //Êî*åö Öèêë2
     //    Bufer2 = Bufer2 + Z - probel;
 //        if(Bufer2 != NULL)   // || Bufer2 !=" "
 
 //       {
         RichEdit2->Lines->Add(Bufer2);
         Bufer2 = "";
 //       }
   } //Êî*åö Öèêë1
} //Êî*åö ïðîöåäóðû
1
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.