,  ,

- C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread25989.html
: , , , . # include <stdio.h>; # include <conio.h>; # include <math.h>; # include...
C++ (;) ? #include <iostream> using namespace std; int main() { int x,y,z,m,n,b; char ch; cout<<"Vvedite Funt,Shiling,Pens="; cin>>x>>y>>z; cout<<"Vvedite Funt,Sjiling Pens="; ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread25960.html
C++ (4;5) (5;5)
! ++ :help:. : (4;5) (5;5) . .
C++
- #include <iostream.h> #include <conio.h> #include <string.h> #include <math.h> class vectr { public: int...
C++ , * A, B, C http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread25866.html
1. , * A, B, C . 2. ( 1 8) . , ...
C++ ( ). 1: - , , -. - , , - , ( ...

profan_Artem
4 / 4 / 0
: 17.02.2009
: 18
19.03.2009, 15:48  []
.


C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
#include <iostream.h>
 
 
void movePosition(int[][20], int, int, int,  int&, int&);
void printArr( int [][20]);
 
 
 
int main()
{   
    const int n =20, m =20; 
    int  turnRight = 0, turnLeft = 0;  
    char comand;
    int floor[n][m] = { 0 };
    int pen = 0, countLeft = 0, countRight = 0;     // ùåò÷èêè âûçîâîâ
    int i = 0, j = 0 , &curent_i = i, &curent_j = j;// äëÿ îòñëåæèâ**èÿ òåêóùèõ è*äåêñîâ
    int compare_i = 0, compare_j = 0;               // äëÿ îïðåäåëå*èÿ ïðåäûäóùåãî ø*ã*, 
    
    cout<< "innput comand to turtle : ";
        
    while ((comand = cin.get()) != '9' )
    {       
       switch (comand){
 
       case '1':        // ïåðî â*èç
            pen = 1;
            break;
        
       case '2':       // ïåðî ââåðõ
            pen = 0;
            break;
          
       case '3':        // ïîâîðîò âïð*âî
            countRight++;
            
            if ( countRight == 1 && turnLeft == 0){// äëÿ äâèæå*èÿ  ñëåâ*-**ïð*âî
                turnRight = 0;
            }
            else 
                if ( countRight == 2 && turnLeft == 0 ){  //  äâèæå*èå â*èç
                     turnRight = 1;
                }
                else                                       //äâèæå*èå ñïð*â*-**ëåâî 
                    if ( countRight == 3 && turnLeft == 1 ){ 
                        turnRight = 0;
                    }
                    else 
                        if ( countRight == 4 && turnLeft == 1){ //  äâèæå*èå ââåðõ
                            turnRight = 1;         
                        }
            break;
        
        case '4':          // ïîâîðîò âëåâî
               countLeft ++;
            
             if ( turnRight == 0  && countLeft == 1){// äâèæå*èå ñïð*â*-**ëåâî 
                    turnLeft = 1;
                }
            else 
                if ( turnRight == 0  && countLeft == 2 ){  // äâèæå*èå  ñëåâ*-**ïð*âî
                     turnLeft = 0;
                    }
                else                                       //äâèæå*èå to down 
                    if (turnRight == 1  && countLeft == 3 ){ 
                        turnLeft = 0;
                        }
                    else 
                        if ( turnRight == 1  && countLeft == 4 ){ //  äâèæå*èå ââåðõ
                            turnLeft = 1;
                        }           
            break;
           
        case '5':
            compare_i = i;
            compare_i = j;
            if ( countRight == 0 ) // äëÿ ïåðâîãî äâèæå*èÿ, ïîâîðîòîâ åùå *åáûëî
                countRight = 1;
 
            movePosition (floor, turnRight, turnLeft, pen, curent_i, curent_j);
            
 
// äåéñòâèÿ äëÿ îòñëåæèâ**èÿ ïðåäûäóùåé îïåðöèè, ïîäãîòîâê* ôë*ãîâ äëÿ ïîñëåäóþùèã äåéñòâèé
        
                if( compare_i < i ){// äâèã*ëèñü ïî ñòðîêå â*èç
                    countRight = 2;  // âîçìîæ*îñòü ïîâåð*óòü **ïð*âî
                    turnLeft   = 1;  
                    turnRight  = 0;  // âîçìîæ*îñòü ïîâåð*óòü ** ëåâî
                        countLeft  = 1;
                    }
                         else
                             if( compare_i > i){// äâèã*ëèñü ïî ñòðîêå ââåðõ
                                countRight = 0; //âîçìîæ*îñòü ïîâåð*óòü **ïð*âî
                                turnLeft   = 0;   
                                turnRight  = 1;  //âîçìîæ*îñòü ïîâåð*óòü **ëåâî
                                countLeft  = 0;
                             }
                                
                if( compare_j < j ){// äâèã*ëèñü ïî ñòîëáöó ñëåâ* **ïð*âî
                        countRight = 1;  // âîçìîæ*îñòü ïîâåð*óòü **ïð*âî(â*èç)
                        turnLeft  = 0;  
                        countLeft = 3;  // Âîçìîæ*îñòü ïîâåð*óòü **ëåâî (ââåðõ)
                        turnRight = 1;  
                    }
                        else
                         if( compare_j > j){// äâèã*ëèñü ïî ñòîëáöó ñïð*â* ** ëåâî
                             turnLeft  = 1; // âîçìîæ*îñòü ïîâåð*óòü **ïð*âî(ââåðõ)
                             countLeft = 3; 
                             countLeft = 2; //Âîçìîæ*îñòü ïîâåð*óòü **ëåâî (â*èç)
                             turnRight = 1;
                     }
            break;
 
        case '6':       // ïå÷*òü ì*ññèâ*
            
            printArr(floor);
            break;
                 
        case '\n': // ìåòêè äëÿ cin.get - ÷èò*åò ïî îä*îìó ñèìâîëó,ââîä òîæå ñèìâîë!!!
        case ' ':
        case '\t':
                cout<< "innput comand to turtle : ";
            break;
            
        default:
            cout<< "you wrong, input correct data "<<endl;
            break;
       
           }
    }
    
 
return 0;
 
}
 
 void movePosition( int a[][20], int turnR, int turnL, int wr, int &store_i, int &store_j)
{ 
    int i = store_i, j = store_j; 
    int shift = 0; // ñìåùå*èå
        cout<< "store_i: " << store_i << endl; 
        cout<< "store_j: " << store_j<< endl; 
    cout<< "input shift : "; 
    cin>> shift;
 
    if ( wr == 1 ){     // ïèøåì
        if( turnR == 0 && turnL == 0){   //  äâèæå*èå ñëåâ* ** ïð*âî   
            for( j = store_j;  j < ( store_j + shift );  j++)
                if ( store_j + shift > 20){
                
                    cout<< " you get out for array limits";
                    break;
                }
                else
                
                a[ store_i ][ j ] = 9;
                store_i = i;
                store_j = j;
        }
            
        else 
          if( turnR == 1 && turnL == 0) {  //  äâèæå*èå â*èç    
                for( i = store_i;  i < ( store_i + shift );  i++)
                    
                    if ( store_i + shift > 20)
                    {
                       cout<< " you get out for array limits";
                       break;
                    }
                   else 
                   
                   a[ i ][ store_j ] = 9;
                   store_i = i;
                   store_j = j;
            }
            else 
                if( turnR == 0 && turnL == 1){   //   äâèæå*èå ñïð*â*-**ëåâî    
                    for( j = store_j;  j > ( store_j - shift );  j--)
                        if ( store_j - shift < 0)
                        {
                            cout<< " you get out for array limits";
                            break;
                        }
                        else 
                        
                        a[ i ][ store_j ] = 9;
                        store_i = i;
                        store_j = j;
                        }
                else 
                    if( turnR == 1 && turnL == 1){   //   äâèæå*èå ââåðõ   
                        for( i = store_i;  i > ( store_i - shift );  i--)
                            if ( store_i - shift < 0)
                            {
                                cout<< " you get out for array limits";
                                break;
                            }
                            else
                            a[ i ][ store_j ] = 9;
                            store_i = i;
                            store_j = j;
                            
                    }
    }
 
 }           
    
 
void printArr(int a[][20])
{
    for ( int i = 0; i < 20; i++){
        for ( int k = 0; k < 20; k++)
            if( a[i][k] > 0)
            cout<< a[i][k];
        
            cout<< endl;
    }
}

??
1, 5.12 , 3, 5.12, 6 0, 12?????????
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru