,  ,

- C++

> > >

 
C++ ++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread273595.html
++
C++ Set , . : "+" , "*" , "-" , , "+=" ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread273594.html
. C++
. #include "stdafx.h" #include <stdio.h> #include <string.h> #include <conio.h> #include <iostream> #include <locale.h> using namespace std; int...
C++
... . ..
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread273577.html
, . , . . ...
C++ (VS 2010) . . , " " " ". , ,...

morphling
-9 / 19 / 1
: 26.06.2010
: 181

- C++

10.04.2011, 15:43. 536. 0
( )

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
//10.04.11 01:18
/*
  Name: 
  Copyright: 
  Author: 
  Date: 10.04.11 01:18
  Description: 
*/
 
#include <graphics.h>
#include <stdio.h>    // ôó*êöèè ââîä* âûâîä*
#include <conio.h>    // äëÿ ð*áîòû ñ êî*ñîëüþ
#include <windows.h>  // *å ç**þ
#include <string.h>   // äëÿ ð*áîòû ñî ñòðîê*ìè
#include <stdlib.h>   /* ñò**ä*ðò*îé áèáëèîòåêè îáùåãî **ç**÷å*èÿ ÿçûê* Ñè, 
êîòîðûé ñîäåðæèò â ñåáå ôó*êöèè, ç**èì*þùèåñÿ âûäåëå*èåì ï*ìÿòè,
 êî*òðîëü ïðîöåññ* âûïîë*å*èÿ ïðîãð*ììû, è äðóãèå.*/
 
// Ñïèñîê
 struct Node 
        {
          int ch;
          Node *next;   
        };
 typedef Node *pNode;
 //-----------------------------//
void sort(pNode Curr)
{
    int i;
    pNode p1, p2;
 
    for(p1 = Curr; p1; p1 = p1->next)
    {
        for(p2 = Curr; p2; p2 = p2->next)
        {
            if(p1->ch < p2->ch)
            {
                i = p1->ch;
                p1->ch = p2->ch;
                p2->ch = i;
            }
        }
    }
}
// Ïðîöåäóð* ñîðòèðîâêè
 
main ()
{    
 
     //-----------------------------------------------------//
SetConsoleCP(1251);
 SetConsoleOutputCP(1251);
 // Êèðèëèö*
 //---------------------------------------------------------//
 pNode  *First = NULL, *Curr = NULL, *Last;
 // First - óê*ç*òåëü ** **÷*ëî ñïèñê*
 // Curr - óê*ç*òåëü ** òåêóùóþ ïîçèöèþ
 // Last - óê*ç*òåëü ** êî*åö ñïèñê*
  int i, count = 0;
   // i,count - ñ÷åò÷èê
   FILE *file;
 // file - ô*éë  ñ ä***ûìè
    char str[100];
 // str - Ñòðîê* èç 99 ñèìâîëîâ
 //--------------------------------------------------------//
 
 //---------------------------------------------------------//
 while (1)
 { 
 
  puts("   Ââåäèòå èìÿ ô*éë* ñ ð*ñøèðå*èåì Ïðèìåð: ÈìÿÔ*éë*.Òèï :> ");
  gets(str); // ââîä èìå*è è òèï* ô*éë*
  
  file = fopen(str,"r");               // îòêðûâ*åì ô*éë äëÿ ÷òå*èÿ åñëè î* ñóùåñòâóåò
   if ((file = fopen(str,"r"))==NULL) // ïðîâåðÿåì *å ïóñò ëè ô*éë èëè ñóùåñòâóåò ëè âîîáùå
     {
       printf("\n Îøèáê*!! Ô*éë ñ èìå*åì %s *å **éäå* èëè ô*éë ïóñò\n",str); 
       // åñëè ô*éë* *åò èëè î* ïóñò ïðåäë*ã*åì ââåñòè *îâîå èìÿ èëè âûéòè èç ïðîãð*ììû
        printf("\nÂâåñòè ç**îâî?? Yes/No Y/N\n :> ");
         gets(str);
         // âûáîð 
          if ((strncmp(str,"Yes",1))==0)
                        // ïðîâåðÿåì ïåðâûé ñèìâîë èç ââåäå**îé ñòðîêè
           {
            continue; // åñëè ïîëüçîâ*òåëü âñå ò*êè ðåøèë ïîïðîáîâ*òü åùå ð*ç ââåñòè èìÿ òî **÷è**åì öèêë ç**îâî
           }
             else // è**÷å
            {
               system("pause"); // ñèñòåì*îå ñîîáùå*èå ÷òî á **æ*ëè ëþáóþ êë*âèøó
               return 1;       // âûõîä èç ïðîãð*ììû
             }
       }
     else // åñëè ô*éë **éäå* òî âûâîäèì ñîîáùå*èå î òîì ÷òî ô*éë îòêðûòü äëÿ ÷òå*èÿ
       {
       printf("\n Ô*éë %s áûë óñïåø*î îòêðûòü äëÿ ÷òå*èÿ!!\n",str);
     break; // âûõîäèì èç öèêë*
     } 
 }
//------------------------------------------------------------//
   //Ñîçä*åì ãîëîâó ñïèñê*
   Curr = (pNode*)malloc(sizeof(Node));
   // Curr->ch = 0;
     First = Curr;
      Curr = Last;
      
   for (i=0; i<100; i++)
    if((fscanf(file, "%d", Curr->ch)) == 0)
      {
         Curr->next = /*(pNode*)*/malloc(sizeof(Node));
         Curr = Curr->next;
         Curr->ch=i+1;
         Curr->next = Last;                     
      }
        else
      break;
 //---------------------------------------------------------//
  printf("\n  Input: \n");
  Curr = First;
   while (Curr != Last)
     {
       printf(" %d  ",Curr->ch);
       Curr = Curr->next;    
     }     
  //------------------------------------------------------//
  Curr = First; 
 
 
    for(Curr = First; Curr; Curr = Curr->next)
    {
        for(Last = Curr; Last; Last = Last->next)
        {
            if(Curr->ch < Last->ch)
            {
                i = Curr->ch;
                Curr->ch = Last->ch;
                Last->ch = i;
            }
        }
    }
 
     
    printf("\n   Output: \n");
  Curr = First;
   while (Curr != Last)
     {
       printf(" %d  ",Curr->ch);
       Curr = Curr->next;    
     } 
//--------------------------------------------------------//   
 getch();// æäåì **æ*òèÿ êë*âèøè äëÿ ç*âåðøå*èÿ ïðîãð*ììû))
 return 0;    
 }
 //--------------------------------------------------------//

?? ((
0
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru