,  ,

- C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread299500.html
, ... 4, 10,20
C++ # include <iostream> using namespace std; int main() { int x; int y; int n; int h;... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread299496.html
C++ ?
. IDE MSVS #include <windows.h> #include <stdio.h> int main(){ } char* f (char* x, char* y) { strcpy_s (x, y); } , , . "error C2660:...
C++
Dev-C++ ...
C++ STRP http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread299481.html
STRP(str1, str2), , str1 - str2. ""...
C++ , ... , 3 . 4. y=0,25x^3+x^2-5 a=-3, b=5, n=12 b n , ...

1 / 1 / 0
: 04.02.2011
: 30
20.05.2011, 14:41  []
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
#include <math.h>
#include "logarithm.h"
#include <iostream.h>
#include <ctype.h>
float logarithm::Calculate()
{
    if(number==1) return 0;
    if(osn==1) return 1;
    if(number==osn) return 1;
    return log(number)/log(osn);
}   
logarithm::logarithm()
{
    osn=1;
    number=1;
    rez=0;
};
logarithm::logarithm(float OSN,float NUMBER)
{
    if(NUMBER==0)
        {
        cout<<"Íåëüçÿ ââîäèòü 0 â ê*÷åñòâå îñ*îâ**èÿ. Îñ*îâ**èå óñò**îâëå*î â 1";
        number=1;
        }
    else
        number=NUMBER;
 
    if(OSN==0)
        {
        cout<<"Íåëüçÿ ââîäèòü 0 â ê*÷åñòâå ÷èñë*. ×èñëî óñò**îâëå*î â 1";
        osn=1;
        }
    else
        osn=OSN;
 
    rez=Calculate();
};
logarithm::logarithm(const logarithm &op1)
{
    osn=op1.osn; 
    number=op1.number;
    rez=op1.rez;
}
float logarithm::GetRezult()
{
    return rez;
};
void logarithm::SetOsn(float OSN)
{
    if(OSN==0)
    {
        cout<<" Íåëüçÿ ââîäèòü 0 â ê*÷åñòâå îñ*îâ**èÿ. Îñ*îâ**èå óñò**îâëå*î â 1";
        osn=1;
    }
    else
        osn=OSN;
    rez=Calculate();
};      
void logarithm::SetNumber(float NUMBER)
{
    if(NUMBER==0)
    {
        cout<<" Íåëüçÿ ââîäèòü 0 â ê*÷åñòâå ÷èñë*. ×èñëî óñò**îâëå*î â 1";
        number=1;
    }
    else
        number=NUMBER;
    rez=Calculate();
};
float logarithm::operator +(logarithm &op1)
{   
    return rez+op1.GetRezult();
};
float logarithm::operator -(logarithm &op1)
{   
    return rez-op1.GetRezult();
};
float logarithm::operator *(logarithm &op1)
{   
    return rez*op1.GetRezult();
};
float logarithm::operator /(logarithm &op1)
{
    if(op1.GetRezult()!=0)
        return rez/op1.GetRezult();
    cout<<"!!!Äåëå*èå_**_0!!!"<<endl;
    return -1;
};
float logarithm::operator ^(float st)
{
    
    return pow(rez,st);
};
void logarithm::Print()
{
    cout<<"log"<<osn<<"_"<<number<<"="<<rez<<endl;      
};
float logarithm::GetOsn()
    {
        return osn;
    };
float logarithm::GetNumber()
    {
        return number;
    };
5
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
#include "dialog.h"
#include <iostream.h>
#include <fstream.h>
#include <string.h>
void dialog::WriteLog(int i)
    {
    ofstream stream("log",ios::app);    
        if(i==1)
{stream<<"Ââîä_ïåðâîãî_îïåð*òîð*: log"<<c.op1.GetOsn()<<"_" <<c.op1.GetNumber()<<"="<<c.op1.GetRezult()<<endl;
            };
        if(i==2)
{stream<<" Ââîä_ïåðâîãî_îïåð*òîð*: log"<<c.op2.GetOsn()<<'_'<<c.op2.GetNumber() <<"="<<c.op2.GetRezult()<<endl;
            };
        if(i==3)
            {
                if(c.GetOperation()=='^')
stream<<"Âûâîä_ðåçóëüò*ò*:log"<<c.op1.GetOsn() <<'_'<<c.op1.GetNumber()
                <<c.GetOperation()<<c.GetSt()<<"="<<c.GetRezult()<<endl;
                else
stream<<"Âûâîä_ðåçóëüò*ò*:log"<<c.op1.GetOsn()<<'_'<<c.op1.GetNumber()
                <<c.GetOperation()<<"log"<<c.op2.GetOsn()<<'_'<<c.op2.GetNumber()
                <<"="<<c.GetRezult()<<endl;
            };
        if(i==4)
            {
                stream<<"Âûáîð_îïåð*öèè:"<<c.GetOperation()<<endl;
                if(c.GetRezult()==-1)
                    stream<<"!!!Äåëå*èå_**_0!!!"<<endl;
            };
        if(i==41)
            {
                stream<<"Âûáîð_îïåð*öèè:Íåäîïóñòèì*ÿ îïåð*öèÿ"<<endl;
            };
        if(i==5)
            {
                stream<<"Ïåðåõîä_ê_äðóãîìó_îñ*îâ**èþ:"<<c.op1.GetOsn()<<endl;
            };
    };
 
void dialog::ReadLog()
    {
        char s[50];
        ifstream stream("log");     
        while(stream>>s) 
            cout<<s<<endl;
    };
 
 
bool dialog::menu()
    {
        int pm;
        int OSN;
        char op;
        bool ok=false;
        cout<<"1: ââåñòè ïåðâûé îïåð*òîð"<<endl;
        cout<<"2: ïîê*ç*òü ïåðâûé îïåð*òîð "<<endl;
        cout<<"3: ââåñòè âòîðîé îïåð*òîð "<<endl;
        cout<<"4: ïîê*ç*òü âòîðîé îïåð*òîð "<<endl;
        cout<<"5: ââåñòè âèä îïåð*öèè"<<endl;
        cout<<"6: âûïîë*èòü ïåðåõîä îïåð*òîð* 1 ê ç*ä***îìó îñ*îâ**èþ "<<endl;
        cout<<"7: âûâåñòè ðåçóëüò*ò îïåð*öèè"<<endl;
        cout<<"8: ïîê*ç*òü ëîã-ô*éë"<<endl;
        cout<<"9: âûõîä"<<endl;
 
        while((pm>9)|(pm<1))
            cin>>pm;
        if(pm==1) {c.InputLog(1);WriteLog(1);return false;};
        if(pm==2) {c.op1.Print();return false;};
        if(pm==3) {c.InputLog(2);WriteLog(2);return false;};
        if(pm==4) {c.op2.Print();return false;};
        if(pm==5) 
            while(ok==false)
                {
                    cout<<"ââåäèòå îïåð*öèþ:"; 
                    cin>>op;
                    ok=c.SetOperation(op);
                    if(ok==true)WriteLog(4);
                    else WriteLog(41);
                    return false;
                };
        if(pm==6) 
            {
                cout<<"ââåäèòå îñ*îâ**èå";
                cin>>OSN;
                c.ChangeOsn(OSN);
                WriteLog(5);
                return false;
            };
        if(pm==7) {c.Print();WriteLog(3);return false;};
        if(pm==8) {ReadLog();return false;};
        if(pm==9) {return true;};
 
    };
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru