,  ,

Vkontakte API - C++

> >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp/thread305016.html
. form1 double fun0-1
C++ ++? Program pravii; { } uses crt; var i,n:integer; a,b,h,x,xb,s:real; function f(x:real):real; begin f:=(1/x)*sin(3.14*x/2); end; begin clrscr; write(' ... http://www.cyberforum.ru/cpp/thread304388.html
C++ C++
Bill, : 1) ; 2) ; 3) . .. C++
C++
, . Garena RichEdit20W . ...
C++ Run-Time Check Failure #2 - Stack around the variable 'task' was corrupted. http://www.cyberforum.ru/cpp/thread302457.html
void Dispatch(){ if (gRunTask.entry != NULL){ if (setjmp(gE) != 0) return; *gRunTask.env = *gE; gRunTask.jmp = true; } if(gRunTask.entry == NULL){ if(gReadyTask.begin() ==...
C++ . ? C++ ( GCC) - - ( ). , 10, 600...

Danvern
40 / 39 / 3
: 22.06.2010
: 415
: 1
27.05.2011, 09:14  []
delfi

"Incorect signature."
((((
.

Delphi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
unit Unit1;
 //DelphiExpert.ru
interface
 
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, StdCtrls, IdComponent, IdHashMessageDigest, OleCtrls, SHDocVw;
 
type
  TForm1 = class(TForm)
    WebBrowser1: TWebBrowser;
    Memo1: TMemo;
    Button2: TButton;
    Button4: TButton;
    Label3: TLabel;
    Label4: TLabel;
    Label5: TLabel;
    Button6: TButton;
    Label1: TLabel;
    Label2: TLabel;
    Label6: TLabel;
    Edit1: TEdit;
    Edit2: TEdit;
    Label7: TLabel;
    Label8: TLabel;
    Label9: TLabel;
    Label10: TLabel;
    procedure Button2Click(Sender: TObject);
    procedure Button4Click(Sender: TObject);
    procedure Button6Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
   function md5(s: string): string;
  public
    { Public declarations }
  end;
 
var
  Form1: TForm1;
  stroka2,stroka3, sig :string;
 
 
implementation
 
{$R *.dfm}
// Â èñõîä*èêå ÿ âñò*âèë 2 êîìïî*å*ò* Edit äëÿ ââîä*
// Id Â*øåãî ïðèëîæå*èÿ è ID ïîëüçîâ*òåëÿ âêî*ò*êå
// Äëÿ òîãî ÷òî áû âñå *å ëîìèëèñü êîì*å ** ñòð**èöó)))
 
 //Ïðîõîäèì *âòîðèç*öèþ, ïðåäïîë*ã*åòñÿ ÷òî ïîëüçîâ*òåëü óæå äîá*âèë ïðèëîæå*èå ê
 // ñåáå ** ñòð**èöó âêî*ò*êòå.
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
WebBrowser1.Navigate('http://vkontakte.ru/login.php?app='+Edit2.text+'&layout=popup&type=browser');
end;
 
// Îòïð*âëÿåì ç*ïðîñ ** ñåðâåð
procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
begin
//Ñîñò*âëÿåì ïîäïèñü ç*ïðîñ*
sig:=Edit1.text+'api_id='+Edit2.Text+'method=getProfiles='+Edit1.Text+'v=3.0'+stroka3;
sig:=md5(sig);  // Êîäèðóåì â Md5
label5.Caption:=sig;
// Îòñûë*åì âñå ** ñåðâåð
WebBrowser1.Navigate('http://api.vkontakte.ru/api.php?api_id='+Edit2.Text+'&method=getProfiles&sid='+stroka2+'&sig='+sig+'&uids='+Edit1.Text+'&v=3.0');
end;
 
//Èç *äðåñ*îé ñòðîêè âûäåðãèâ*åì ïåðåìå**ûå secret è sid
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var start2,start3:integer;
URL:string;
begin
URL:=WebBrowser1.LocationURL;
 Memo1.Text:=Url; // Äëÿ **ãëÿä*îñòè âûâîäèì *äðåñ*óþ ñòðîêó áð*óçåð* â Memo, â ïðè*öèïå ñòðîêó ìîæ*î óä*ëèòü !)
 
start3:=Pos('secret%22%3A%22',URL);
stroka3:=Copy(URL, start3+15, 900);
Delete(stroka3, Pos('%22%2C%22expire',stroka3) , 5900);
Label4.caption:=stroka3;
 
start2:=Pos('sid%22%3A%22',URL);
stroka2:=Copy(URL, start2+12, 500);
Delete(stroka2, Pos('%22%2C%22secret',stroka2) , 5900);
Label3.caption:=stroka2;
 
end;
 
 
// Ôó*êöèÿ Md5
function TForm1.md5(s: string): string;
begin
Result := '';
  with TIdHashMessageDigest5.Create do
  try
    Result := AnsiLowerCase(AsHex(HashValue(s)));
  finally
    Free;
  end;
end;
 
 //DelphiExpert.ru
 //Óä*÷*îé êîìïèëÿöèè...!
 
end.


4 3
Dejust, VAPI ?
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru