,   CyberForum.ru

. - C++


 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread308413.html
, . : struct books { ...
C++ ! , . , ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread308406.html
do while C++
, 1 p=(1-1/2)(1-1/4)...(1-2^n) eps>0. #include "stdio.h" #include <iostream>...
C++ .
: , "" "". : * * ...
C++ () http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread308386.html
, () . #include <iostream> #include <stdlib.h> using namespace std; ...
C++ multiple definition of perebor(int) //ôóíêöèÿ ïåðåáèðàåò ÷èñëà //è íà êàæäîå ÷èñëî äåéñòâóåò ôóíêöèåé proverka #include <cstdlib> #include <iostream> #include <stdio.h> #include "proverka.cpp" #define c 100 int perebor(int...

Ikatta
0 / 0 / 0
: 07.12.2010
: 16

. - C++

30.05.2011, 16:32. 865. 24
( )

. . . . :
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
//---------------------------------------------------------------------------
 
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop
#include <iostream.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
//---------------------------------------------------------------------------
//êî*ñò**ò*
const n=3;
//ñîçä**èå êë*ññ*
class my{
public:
char nazv[20];
int cena;
int kolvo;
int vozmin;
int vozmax;};
int comp(const void *, const void *);
int main(int argc, char* argv[])
 
{ //îáüÿâëå*èå ïåðåìå***ûõ
 int j,a,b,h,l,g; float k,c; char *d; my var[n];
 char text;
FILE *fp,*fp1;//ññûëê* ** ïîòîê
//îòêðûòèå ô*éë*
if ((fp=fopen("rez","wt"))==NULL)
{perror("dat");
return 1;}
 cout<<"1.VVod vrychnuy\n";
 cout<<"2.Zagruzka is faila\n";
   cin>>g;
 if (g==1)
for(j=0;j<n;j++)
{
//ââîä *èìå*îâ**èÿ
printf("vvedite nazvanie\n");
scanf("%s",&var[j].nazv);
fprintf(fp,"%s ",var[j].nazv);
//ââîä öå*û
printf("vvedite ceny\n");
scanf("%d",&var[j].cena);
fprintf(fp,"%d ",var[j].cena);
//ââîä êîëè÷åñòâ*
printf("vvedite kolvo\n");
scanf("%d",&var[j].kolvo);
fprintf(fp,"%d ",var[j].kolvo);
//ââîä ìè*èì*ëü*îãî âîçð*ñò*
printf("vvedite min vozrast\n");
scanf("%d",&var[j].vozmin);
fprintf(fp,"%d",var[j].vozmin);
//ââîä ì*êèñì*ëü*îãî âîçð*ñò*
printf("vvedite max vozrast\n");
scanf("%d",&var[j].vozmax);
fprintf(fp,"%d ",var[j].vozmax);
fprintf(fp,"\n");}
//ñ÷èòûâ**èå èç ô*éë*
if (g==2) {
fp1=fopen("C:\\Program Files\\Borland\\CBuilder6\\Projects\\dat.txt","rt");
for(j=0;j<n;j++)
{
fscanf(fp," %c",&var[j].nazv);
text=
//"%d",var[j].cena,"%d",var[j].kolvo,"%d",var[j].vozmin,"%d",var[j].vozmax);
printf("%s",var[j].nazv);  }}
//printf("%s %d %d %d-%d \t \n",&var[j].nazv,&var[j].cena,&var[j].kolvo,&var[j].vozmin,&var[j].vozmax);}}
//cîçä**èå ìå*þ
cout<<"\n";
cout<<"MENU: \n";
cout<<" 1. dobavlenie \n ";
cout<<"2. ydalenie po nomery \n";
cout<<" 3. sortirovka po cene \n";
cout<<" 4. sortirovka po kolvo \n";
//cout<<"5. sortirovka po nazvaniu\n ";
cout<<" 5. sortirovka po minimalnomy vozrasty\n ";
cout<<"6. sortirovka po maxsimalnomy vozrasty\n ";
cout<<" vvedite nomer menu \n";
cin>>h;
//äîá*âëå*èå
if (h==1) {
//ââîä *èìå*îâ**èÿ
printf("vvedite nazvanie\n");
scanf("%s",&var[j].nazv);
fprintf(fp,"%s ",var[j].nazv);
//ââîä öå*û
printf("vvedite ceny\n");
scanf("%d",&var[j].cena);
fprintf(fp,"%d ",var[j].cena);
//ââîä êîëè÷åñòâ*
printf("vvedite kolvo\n");
scanf("%d",&var[j].kolvo);
fprintf(fp,"%d ",var[j].kolvo);
//ââîä ìè*èì*ëü*îãî âîçð*ñò*
printf("vvedite min vozrast\n");
scanf("%d",&var[j].vozmin);
fprintf(fp,"%d",var[j].vozmin);
//ââîä ì*êèñì*ëü*îãî âîçð*ñò*
printf("vvedite max vozrast\n");
scanf("%d",&var[j].vozmax);
fprintf(fp,"%d ",var[j].vozmax);
fprintf(fp,"\n");}
//óä*ëå*èå
if(h==2)
{cout<<"vvedite nomer";
cin>>l;
for(j=l;j<n-1;j++)
var[j]=var[j+1];}
//ñîðòèðîâê* ïî öå*å
if(h==3)
{{int temp=0;
        for (int j=1;  j<n  ;  j++){
                for (int j=0;  j<n-j;  j++){
                        if (var[j].cena>var[j+1].cena){
                                temp=var[j].cena;
                                var[j].cena=var[j+1].cena;
                                var[j+1].cena=temp;
                        }
                }
        } }
        for(j=1;j<n;j++)
        {cout<<var[j].nazv<<" "<<var[j].cena<<"\n";
        fprintf(fp,"%s",var[j].nazv," %d ", var[j].cena);
        fprintf(fp,"\n");}}
//ñîðòèðîâê* ïî êîëè÷åñòâó
if(h==4)
 {{int temp=0;
        for (int j=1;  j<n  ;  j++){
                for (int j=0;  j<n-j;  j++){
                        if (var[j].kolvo>var[j+1].kolvo){
                                temp=var[j].kolvo;
                                var[j].kolvo=var[j+1].kolvo;
                                var[j+1].kolvo=temp;
                        }
                }
        } }
        for(j=1;j<n;j++)
        {cout<<var[j].nazv<<" "<<var[j].kolvo<<"\n";
        fprintf(fp,"%s",var[j].nazv," %d ", var[j].kolvo);
        fprintf(fp,"\n");}}
//ñîðòèðîâê* ïî **çâ**èþ
//if(h==5) {
//for(j=0; j<n;j++)
  //qsort(var[j].cena,10,sizeof(var[j].cena),comp); }
//ñîðòèðîâê* ïî ìè*èì*ëü*îìó âîçð*ñòó
if(h==5)
{{int temp=0;
        for (int j=1;  j<n  ;  j++){
                for (int j=0;  j<n-j;  j++){
                        if (var[j].vozmin>var[j+1].vozmin){
                                temp=var[j].vozmin;
                                var[j].vozmin=var[j+1].vozmin;
                                var[j+1].vozmin=temp;
                        }
                }
        } }
        for(j=1;j<n;j++)
        {cout<<var[j].nazv<<" "<<var[j].vozmin<<"\n";
        fprintf(fp,"%s",var[j].nazv," %d ", var[j].vozmin);
        fprintf(fp,"\n");}}
//ñîðòèðîâê* ïî ì*êñèì*ëü*îìó âîçð*ñòó
if(h==6)
{{int temp=0;
        for (int j=1;  j<n  ;  j++){
                for (int j=0;  j<n-j;  j++){
                        if (var[j].vozmax>var[j+1].vozmax){
                                temp=var[j].vozmax;
                                var[j].vozmax=var[j+1].vozmax;
                                var[j+1].vozmax=temp;
                        }
                }
        }
        }
        for(j=1;j<n;j++)
        {cout<<var[j].nazv<<" "<<var[j].vozmax<<"\n";
        fprintf(fp,"%s",var[j].nazv," %d ", var[j].vozmax);
        fprintf(fp,"\n");}}
            c=-900;
cout<<"\nvvedite kolvo deneg\n";
cin>>k;
cout<<"min vozrast\n";
cin>>a;
cout<<"max vozrast\n";
cin>>b;
// **õîæäå*èå ñ*ìîé äîðîãîé èãðóøêè
for(j=0;j<n;j++)
if(var[j].cena>c){c=var[j].cena; d=var[j].nazv;}
cout<<d;
//**õîæäå*èå èãðóøêè ïî ç*ä***ûì êîë-âîì äå*åã è âîç*ñò*ûå ãð**èöû
for(j=1;j<=n;j++)
if (k<=var[j].cena && a>=var[j].vozmin && b<=var[j].vozmax)
cout<<var[j].nazv<<"\n";
getch();
        return 0;
}
//---------------------------------------------------------------------------
0
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru