,  ,

- C++

> > >

 
C++ .. http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread309312.html
"" ""
C++ count(S, T), k. S 60 12 T (60 ) 'a' 'z',... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread309305.html
... C++
! . #pragma argsused #include <iostream.h> #include <conio.h> #include <string.h> class _string {...
, , C++
,: , ,
C++ dll? http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread309294.html
DLL ..
C++ 4 , ., , . 1. , f(x)=0 0.001 ...

Crown-Clown
2 / 2 / 0
: 28.12.2010
: 31

- C++

31.05.2011, 17:14. 450. 0
( )

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
#include <iostream.h>
#include <iostream>
 
using namespace std;
 
struct Statue
           {
               int year;
               char image[20];
               char place[20];
               char author[20];       
           };
 
class Element
{
    public:
           
           Statue st;
           
           Element *next, *prev;
           
           Element(void)
           {
               next=NULL;
               prev=NULL;            
           } 
           
           Element(Statue st)
           {
               this->st = st;
               next=NULL;
               prev=NULL;                       
           }      
};
 
class DualList
{
    public:
           Element *begin, *rex, *end;
           DualList()
           {
                 begin=NULL;
                 end=NULL;
           }      
           ~DualList()
           {
                while(begin)
                {
                        rex=begin;
                        begin=begin->next;
                        delete rex;
                }
           }
           
           void Add2(int year, char *image, char *place, char *author) //óïîðÿäî÷èâ**èå ïî ãîäó
           {
               Statue tmp;
               tmp.year = year;
               strcpy(tmp.image, image);
               strcpy(tmp.place, place);
               strcpy(tmp.author, author);
                  
               rex=new Element(tmp);
               if(!rex)  exit(1);
               Element *rex2;
               rex2=begin;
               while ((rex2 != NULL) && (rex2->st.year<=year))
               {
                   rex2=rex2->next;
               }            
               
               if (begin == NULL) {
                    rex->next=NULL;
                    rex->prev=NULL;
                    begin=rex;
                    end=rex;    
               } else if (rex2 == NULL) {
                    end->next=rex;
                    rex->next=NULL;
                    rex->prev=end;
                    end=rex;  
               } else if (rex2 == begin) {
                    rex->next=rex2;
                    rex->prev=NULL;
                    rex2->prev=rex;
                    begin=rex;
               } else {
                   rex2->prev->next=rex;
                   rex->prev=rex2->prev;
                   rex->next=rex2;
                   rex2->prev=rex;
               }
               
           }
           void Swap(int n, int m)
           {
               if(!begin) {cout<<"Ëèñò ïóñò\n"; return;}
               rex=begin;
               int i=1;
               Element *rex2, *rex3, *tmp1, *tmp2;
               while(rex && (i<n))                        // ïîèñê ýëåìå*ò* n
               {
                   i++;
                   rex=rex->next;
               }    
                                    
               if (i<n) {
                       cout<<"Incorrect n"<<endl;
                       return;
               } else 
                      rex2=rex;
               
               i=1;
               rex=begin;
               while(rex && (i<m))              // ïîèñê ýëåìå*ò* m
               {
                   i++;
                   rex=rex->next;
               }
               if (i<m) {
                       cout<<"Incorrect m"<<endl;
                       return;
               } else 
                      rex3=rex;
               Statue tmp;
               tmp=rex2->st;
               rex2->st=rex3->st;
               rex3->st=tmp;
           }
           
           void Delete(void)
           {
               rex=begin;
               if (begin != end) {
                   while(rex->next!=end) rex=rex->next;
                   delete end;
                   end=rex;
                   rex->next=NULL;
               } else {
                   delete begin;
                   begin=NULL;
                   end=NULL;
               }
           }
           
           void ShowForward(void)
           {
               if(!begin) {cout<<"Ëèñò ïóñò\n"; return;}
               rex=begin;
               while(rex)
               {
                   printf("\n");
                   cout<<"Ãîäèê: ";
                   cout<<rex->st.year<<endl;
                   cout<<"Èçîáð*æå*èå: ";
                   cout<<rex->st.image<<endl;
                   cout<<"Ìåñòî: ";                  
                   cout<<rex->st.place<<endl;
                   cout<<"Àâòîð: ";                   
                   cout<<rex->st.author<<endl;
                   rex=rex->next;
               }        
           }
           
           void ShowBackward(void)
           {
               if(!end) {cout<<"Ëèñò ïóñò\n"; return;}
               rex=end;
               while(rex)
               {
                   printf("\n");
                   cout<<"Ãîäèê: ";
                   cout<<rex->st.year<<endl;
                   cout<<"Èçîáð*æå*èå: ";
                   cout<<rex->st.image<<endl;
                   cout<<"Ìåñòî: ";
                   cout<<rex->st.place<<endl;
                   cout<<"Àâòîð: ";                       
                   cout<<rex->st.author<<endl;
                   rex=rex->prev;
               }        
           }
           void Download(void)
           {
               FILE *f=fopen("f.bin","rb"); 
               int year;int a;
               char image[20], place[20], author[20]; 
               rex=begin; 
               while(rex)
               {
                   fread(&year,sizeof(int),1,f);
                   fread(&image,sizeof(char),1,f);
                   fread(&place,sizeof(char),1,f);
                   fread(&author,sizeof(char),1,f);
                   Statue tmp;
                   tmp.year = year;
                   strcpy(tmp.image, image);
                   strcpy(tmp.place, place);
                   strcpy(tmp.author, author);
                   rex=new Element(tmp);
                   rex=rex->next;
               }
           }
};
 
 
int main()
{
    FILE *f=fopen("f.bin","ab");
    setlocale(LC_CTYPE, "Russian");  
    int num;
    int year;
    char image[20], place[20], author[20];
    DualList tmp;
    int n, m;
    
    
    while(1)
    {    
        cout<<"\n\n\n\t\tÆäó âûáîð* ìèëûé:\n";
        cout<<"\n\t 1. Äîá*âèì ýëåìå*òèê ñ ñîðòèðîâêîé.";
        cout<<"\n\t 2. Óä*ëè ïîñëåä*èé.";
        cout<<"\n\t 3. Ïîê*ç*òü (ñâåðõó?).";
        cout<<"\n\t 4. Ïîê*ç*òü (ñ*èçó?).";
        cout<<"\n\t 5. Swap(ñ **ãë. ñìå**).";
        cout<<"\n\n\t Esc - ýòî âûõîä))).";
        cout<<"\n\n\t Ñäåë*é ýòî!!!";
    
        num=getch();
            
        switch (num){
                            
            case 49: 
                    {
                cout<<"\nÃîäèê:";
                cin>>year;
                fwrite(&year,sizeof(int),1,f);
                cout<<"Èçîáð*æå*èå:";
                cin>>image;
                fwrite(&image,sizeof(char),1,f);
                cout<<"Ìåñòå÷êî:";
                cin>>place;
                fwrite(&place,sizeof(char),1,f);
                cout<<"Àâòîð:";
                cin>>author;
                fwrite(&author,sizeof(char),1,f);
                tmp.Add2(year, image, place, author);
                break;
                    }
            
            case 50: 
                    {
                tmp.Delete();
                break;
                    }
            
            case 51: 
                    {
                 tmp.Download();
                tmp.ShowForward();
                break;
                    }
                    
            case 52: 
                    {
                 tmp.Download();
                tmp.ShowBackward();
                break;
                    }
                    
            case 53: 
                    {
                cout<<"\nÏèõ*è ñþä* n, m\n1:";
                cin>>n;
                cout<<"2:";
                cin>>m;
                tmp.Swap(n, m);
                break;
                    }   
                        
            case 27: exit(1);
            
            default: cout<<"\n Ýòî ÎØÈÁÊÀ!!!";cin.get();
        }
     }
   fclose(f);
   getch();
}

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
void Download(void)
           {
               FILE *f=fopen("f.bin","rb"); 
               int year;int a;
               char image[20], place[20], author[20]; 
               rex=begin; 
               while(rex)
               {
                   fread(&year,sizeof(int),1,f);
                   fread(&image,sizeof(char),1,f);
                   fread(&place,sizeof(char),1,f);
                   fread(&author,sizeof(char),1,f);
                   Statue tmp;
                   tmp.year = year;
                   strcpy(tmp.image, image);
                   strcpy(tmp.place, place);
                   strcpy(tmp.author, author);
                   rex=new Element(tmp);
                   rex=rex->next;
               }
           }
0
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru