,  ,

(4.20) - C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread329647.html
WordIndex(s,n).
C++ : , , "" , : , , . C++ , . -... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread329622.html
. C++
1 , . : , , , , ( , ). ...
C++
! , : class Test { private: int *pm; ... public: bool inc();
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread329571.html
++... ... . ...
C++ )) ++ , . ...

Daemon025
380 / 328 / 67
: 06.12.2010
: 894
09.07.2011, 23:27
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>  
#define SIZE 8
//ôó*êöèÿ äëÿ ç*ïèñè èçìå*ÿåìûõ ýâðèñòè÷. ç**÷.
void evristic( int e_dos[][ SIZE ], int dos[][ SIZE ], 
const int hor[ SIZE ], const int vert[ SIZE ]);
 
int main()
{
   int strk, stlb, hod = 0, x,y,z,i,c,v=0,n=0,m, vr_s, vr_st;
   
   int doska[ SIZE ][ SIZE ] = { 0 }; //ì*ññèâ äëÿ ç*ïèñè "îï*ñ*ûõ êëåòîê"
   int evr_doska[ SIZE ][ SIZE ] = { 0 }; //ì*ññèâ äëÿ ç*ïèñè èçìå*ÿåìûõ ýâðèñòè÷. ç**÷.
   
   const int horizont[ SIZE ]= {0, 1,1,1,0,-1,-1,-1 }; //ì*ññèâû êîîðäè**ò õîäîâ
   const int vertical[ SIZE ]= {-1, -1,0,1,1,1,0,-1 }; 
   
   srand( time( NULL ) ); 
   
   for ( c = 1; c <= 8; ++c ) { //ç*ïóñê*åì 8 ôåðçåé ñ óñëîâèåì äëÿ òóïèê* ñì.i
      
      evristic( evr_doska, doska, horizont, vertical );//è ìå*ÿåì ýâð. ç**÷.
      z = 28;//äëÿ âûáîð* **èìå*ø. ýâð. ç**÷.
      
      m = 1 +  rand() % 3;
      
     //ç*ïóñê*åì 64 öèêë äëÿ ïîèñê* ñâîá. è **èì. ýâð. ç**÷. êëåòêè
      for ( x = 0; x <=7; ++x ) { 
      
         for ( y = 0; y <=7; ++y) { 
         
            if ( doska[ x ][ y ] == 0 ){
         
               if ( (evr_doska[ x ][ y ]<= z) && (n <= m) ){
                    
                  ++n;
                  z = evr_doska[ x ][ y ];  
                  strk = x;
                  stlb = y;
                  v = 1;
               }
            }
         }    
      } 
      n = 0;
      if  ( v == 1 ){ 
          
         doska[ strk ][ stlb ] = c;
         vr_s = strk;// ñîõð. äëÿ âîçì. âîçâð. ** èñõ. ïîç.
         vr_st = stlb;// äëÿ âîçâð. ** èñõ. ïîç.
         //ç*ïóñê*åì  öèêë äëÿ ç*ïèñè âñåõ âåðò., ãîð., äè*ã., ïðîïóñê*ÿ ç**ÿòûå 
         for ( hod = 0; hod < SIZE; ++hod ) {
         
            for ( i = 1; i < SIZE; ++i ) {
            
               strk += vertical[ hod ]*i;// ïîëó÷*åì *îâóþ ïîç.
               stlb += horizont[ hod ]*i;// ïîëó÷*åì *îâóþ ïîç.
               // ïðîâåðÿåì ãð**èöû è **ëè÷èå ñâîá. õîäîâ
               if ( strk >= 0 && stlb >= 0 && strk <= 7 && stlb <= 7 
               && doska[ strk ][ stlb ] == 0 ){
                    
                  doska[ strk ][ stlb ] = -1;
               }
               strk = vr_s;// âîçâð. ** èñõ. ïîç.
               stlb = vr_st;      
            }
         }  
      }
      v = 0;
   }
   printf( "\n\n" );
    for ( x = 0; x < SIZE; ++x ) {
      
       printf( "\n\n" ); 
      
       for ( y = 0; y < SIZE; ++y ) {
           
           if (doska[ x ][ y ]==-1)
              printf( "*  ", doska[ x ][ y ] );
          else
             printf( "%d  ", doska[ x ][ y ] );
       } 
   }
 
 
   printf( "\n\n" );
   system("PAUSE"); 
   return 0;  
 
} 
 
void evristic( int e_dos[][ SIZE ], int dos[][ SIZE ], 
const int hor[ SIZE ], const int vert[ SIZE ]){
 
  int strk, stlb, hod, x,y,z=0,b,i;
  
   for ( x = 0; x < SIZE; ++x ) { 
      
      for ( y = 0; y < SIZE; ++y) { 
         
         z = 0;// åñëè êëåòê* *å ïóñò*ÿ, òî ç*ïèñ. 0
         if ( dos[ x ][ y ] == 0 ){
         
            strk = x;
            stlb = y; 
            ++z;
            
            for ( hod = 0; hod < SIZE; ++hod ) {
                
               for ( i = 1; i < SIZE; ++i ) {
                  strk += vert[ hod ]*i;// ïîëó÷*åì *îâóþ ïîç.
                  stlb += hor[ hod ]*i;// ïîëó÷*åì *îâóþ ïîç.
                  // ïðîâåðÿåì ãð**èöû è **ëè÷èå ñâîá. õîäîâ
                  if ( strk >= 0 && stlb >= 0 && strk <= 7 && stlb <= 7 
                  && dos[ strk ][ stlb ] == 0 ){
                     ++z; // óâåëè÷. êîë. âîçì. õîäîâ
                     
                  }
                  strk = x;// âîçâð. ** èñõ. ïîç.
                  stlb = y;       
               }
            }
         }
         e_dos[ x ][ y ] = z; // ç*ïèñ. êîë. âîçì. õîäîâ
      }  
   }
   printf( "\n\n" ); 
   for ( x = 0; x < SIZE; ++x ) {
      
      printf( "\n\n" ); 
      
      for ( y = 0; y < SIZE; ++y ) {
          
         if ( y < 10 )
            printf( "%2d  ", e_dos[ x ][ y ] );
         else 
            printf( "%d  ", e_dos[ x ][ y ] );
      } 
   } 
}
2
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru