,  ,

- C++

> > >

 
C++ . http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread350127.html
Visual Studio 2008, C++, iostream, fstream #include <iostream> #include <fstream> void printFile( char* fname) { std::fstream file;...
C++ , explicit : class abc { int x; public: abc(int x_):x(x_){} ~abc(){} }; http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread350120.html
C++ class
class Car 3 (Function.cpp|main.cpp|Headers.h) Function.cpp char *Car::Get_Marka(){ return marka; } main.cpp Headers.h...
C++
++, , =( : (char - 'X', 'O', ' '), ...
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread350115.html
v: v = 0; v = 1; v = 2; v = 4; v = 6; find 8, 0 2(), v v()?
C++ : , 10 , "10!" : 1={1} A2={2} A3={3} A4={1,2} A5={1,3} 10...

Dani
1393 / 637 / 57
: 11.08.2011
: 2,295
: 2
: 1
11.09.2011, 00:14
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
 
class Triangle
{
   private:
 float seta,setc;
   public:
 Triangle(float seta,float setc);
 float run()
 { return 2*seta+setc; }
};
 
 Triangle::Triangle(float a,float c)
 {
   seta=a;
   setc=c;
 }
 
int main()
{
 float a,b,c;
 char countinue=0;
 
 cout<<"Âû÷èñëå*èå ïåðèìåòð* ð*â*îáåäðå**îãî òðåóãîëü*èê*.\n\n";
 cout<<"Ââåäèòå áîêîâóþ ñòîðî*ó òðåóãîëü*èê*: ";
 cin>>a;
 b=a;
 cout<<"Ââåäèòå îñ*îâ**èå òðåóãîëü*èê*: ";
 cin>>c;
 
 do
{
         if(countinue=='Y' || countinue=='y')
 {
   clrscr();
 
 }
 if(a>0 && c>0)
 {
        if(a<=b+c && b<=a+c && c<=a+b)
        {
          Triangle tr(a,c);
          cout<<"Ïåðèìåòð ð*â*îáåäðå**îãî òðåóãîëü*èê* ð*âå*: "<<tr.run()<<endl;
        }
        else
                 {
                   textcolor(RED);
                   cprintf("\n\rÍåïð*âèëü*î ââåäå*û ï*ð*ìåòðû áîêîâûõ ñòîðî*.");
                   cprintf("\n\n\rÍ*ðóøå*î ñâîéñòâî òðåóãîëü*èê*: ");
                   cprintf("\n\rëþá*ÿ ñòîðî** òðåóãîëü*èê* ìå*üøå äâóõ äðóãèõ ñòîðî* è áîëüøå èõ ð*ç*îñòè.");
                   getch();
                 }
 }
 else
          {
                textcolor(RED);
                cprintf("\n\rÂâåäå**îå Â*ìè ç**÷å*èå *åâåð*î!!!");
                cprintf("\n\n\rÇ**÷å*èå ââåäå**ûõ ïåðåìå**ûõ äîëæ*î áûòü îòëè÷*î îò *óëÿ.");
                getch();
          }
  cout<<"\n\nÏðîäîëæèòü ð*áîòó ñ ïðîãð*ììîé? (Y/N)";
 cin>>countinue;
}while(countinue=='Y' || countinue=='y');
 
 
 
 else cout<<"\n\nÄëÿ âûõîä* **æìèòå ëþáóþ êë*âèøó...";
 
 
 getch();
 return 0;
}
1
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru