,  ,

- C++

> > >

 
C++ , http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread370474.html
C ( C++). . , . ...
C++ dll :NOTE: , DLL-. ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread370440.html
C++
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv) { const int n=5; int a; srand(GetTickCount()); for (int i=0; i < n; i++) for (int j=0; j < n; j++) a=rand()%10; for (int i=0;i<n;i++) {
C++ ==,
#ifndef MATRIX_H #define MATRIX_H template <class T> class Matrix { public: Matrix(int Rows, int Cols); ~Matrix(); int RowsCount()const;
C++ . http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread370430.html
!!! , .. , ...
C++ MYSQL . (++) MYSQL. , Visual Studio 9-10 , ACE . .:drink:

MrGluck
 C ++
7784 / 4820 / 750
: 29.11.2010
: 13,160
26.10.2011, 12:08  []
. . .

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
#include <iostream>
#include <clocale>
#include <conio.h>
#include <fstream>
using namespace std;
 
struct node
{
    int Key; 
    int Count; 
    int bal; 
    node *Left, *Right;
};
 
class TREE 
{
  private:
    // h - ôë*ã, ñèã**ëèçèðóþùèé îá óâåëè÷å*èè âûñîòû ïîääåðåâ*:
    // true - âûñîò* ïîääåðåâ* óâåëè÷èë*ñü, 
    // false - âûñîò* ïîääåðåâ* *å óâåëè÷èë*ñü.
    bool h;
    node *Tree;
  public:
    TREE() {Tree = NULL; h = false;}
    void Search (int, node **);
    void Print (node **, int);
    void Traversal (node **);
    node** GetTree() {return &Tree;}
};
 
int main ()
{
    setlocale(LC_ALL, "Russian");
    TREE A;
    int el, n;
    cout<< "Êîëè÷åñòâî âåðøè* â äåðåâå: "; 
    cin>> n;
    cout<< "È*ôîðì*öèî**ûå ïîëÿ âåðøè* äåðåâ*:\n";
    for (int i=0; i < n; i++)
    { 
        cin>> el;
        A.Search (el, A.GetTree());
    }
    cout<< "\nÀÂË-äåðåâî:\n\n"; 
    A.Print (A.GetTree(), 0);
    A.Traversal (A.GetTree());
    getch();
    return 0;
}
 
void TREE::Search (int x, node **p)
// x - êëþ÷ âåðøè*û, ïîìåù*åìîé â ÀÂË-äåðåâî.
// *p - óê*ç*òåëü ** êîðå*ü ÀÂË-äåðåâ*.
// h - ôë*ã, ñèã**ëèçèðóþùèé îá óâåëè÷å*èè âûñîòû ïîääåðåâ*:
// true - âûñîò* ïîääåðåâ* óâåëè÷èë*ñü, 
// false - âûñîò* ïîääåðåâ* *å óâåëè÷èë*ñü.
// Ïðè ïåðâîì îáð*ùå*èè ê ôó*êöèè Search() h=false.
{
    node *p1, *p2;
    h = false;
    if (*p == NULL) // åñëè óê*ç*òåëü ** äåðåâî ð*âå* 0
    {  
        *p = new(node);
        h = true; 
        (**p).Key = x; 
        (**p).Count = 1; 
        (**p).Left = (**p).Right = NULL;
        (**p).bal = 0; 
    }
    else 
    if (x <= (**p).Key) 
    {
        Search (x, &((**p).Left)); 
        if (h == true)
            switch ((**p).bal) 
            { 
                case 1 :  (**p).bal = 0; h = false; break; 
                case 0 : (**p).bal = -1; break; 
                case -1: 
                          p1 = (**p).Left; 
                          if ((*p1).bal==-1) 
                          {    
                              (**p).Left = (*p1).Right; 
                              (*p1).Right = *p; 
                              (**p).bal = 0; 
                              *p = p1; 
                          } 
                          else 
                          {
                              p2 = (*p1).Right; 
                              (*p1).Right = (*p2).Left; 
                              (*p2).Left = p1; 
                              (**p).Left = (*p2).Right; 
                              (*p2).Right = *p;
                              if ((*p2).bal == -1) 
                                  (**p).bal = 1; 
                              else 
                                  (**p).bal = 0; 
                              if ((*p2).bal == 1) 
                                  (*p1).bal = -1; 
                              else 
                                  (*p1).bal = 0;
                              *p = p2;
                          } 
                          (**p).bal = 0; 
                          h = false; 
                          break; 
            }
    }
    if (x > (**p).Key) 
    {    
        Search (x, &((**p).Right)); 
        if (h == true)
            switch ((**p).bal) 
            { 
                case -1: (**p).bal = 0; h = false; break; 
                case  0: (**p).bal = 1; break;
                case  1:
                          p1 = (**p).Right; 
                          if ((*p1).bal == 1) 
                          {
                              (**p).Right = (*p1).Left; 
                              (*p1).Left = *p; 
                              (**p).bal = 0; 
                              *p = p1; 
                          } 
                          else
                          {
                               p2 = (*p1).Left; 
                               (*p1).Left = (*p2).Right; 
                               (*p2).Right = p1; 
                               (**p).Right = (*p2).Left; 
                               (*p2).Left = *p; 
                               if ((*p2).bal == 1) 
                                   (**p).bal = -1; 
                               else 
                                   (**p).bal = 0; 
                               if ((*p2).bal == -1) 
                                   (*p1).bal = 1; 
                               else 
                                   (*p1).bal = 0; 
                               *p = p2; 
                          } 
                          (**p).bal = 0; 
                          h = false; 
                          break;
             }
    }
}
 
void TREE::Print (node **w, int lvl)
//Èçîáð*æå*èå äåðåâ* w ** ýêð**å äèñïëåÿ
//         (ðåêóðñèâ*ûé *ëãîðèòì).
//*w - óê*ç*òåëü ** êîðå*ü äåðåâ*.
{
    if  (*w != NULL)
    {
        Print (&((**w).Right), lvl + 1);
        for (int i = 0; i < lvl; i++) 
            cout<< "   ";
        cout<< (**w).Key<< endl;
        Print (&((**w).Left), lvl + 1);
    }
}
 
void TREE::Traversal (node **w)
//*w - óê*ç*òåëü ** êîðå*ü äåðåâ*.
{
    ofstream o("bin.txt");
    if  (*w != NULL)
    {
        Traversal (&((**w).Right));
        o<< (**w).Key<< " ";
        Traversal (&((**w).Left));              
    }
    o.close();
}
16 49
MrGluck
. .
...
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru