,  ,

. - C++

> > >

 
C++ IMG_LoadPNG_RW (SDL) http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread375995.html
while(1){ frame=IMG_LoadPNG_RW(rwop); rwop=SDL_RWFromFile(filename.c_str(), "rb"); SDL_FreeSurface(frame); SDL_FreeRW(rwop); ...
C++ : , . : , , , ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread375988.html
C++ ++
const n0=100; {} inf=32000;{} var m:integer; {} n:byte; {} A:array of real; { } DOP:array of boolean; { } X,OptX:array of byte;...
/ C++
unique_ptr.h: template <typename _Tp, typename _Tp_Deleter = default_delete<_Tp> > class unique_ptr { typedef std::tuple<_Tp*, _Tp_Deleter> __tuple_type; ...
C++ !!! http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread375958.html
! ! ?
C++ ++ procedure KOMMI(i); begin for y ] do if cost + A, y] < OptCost then if (i = n+1) AND (y = k) then begin OptX:=X; OptCost:= cost + A,y] end else if DOP then begin ...

-==-
 FAQ
01.11.2011, 14:10
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include "H1.h"
using namespace std;
 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
        Node *pbeg = first('a'); // Ôîðìèðîâ**èå ïåðâîãî ýëåìå*ò* ñïèñê*
        Node *pend = pbeg; // Ñïèñîê ç*ê**÷èâ*åòñÿ, åäâ* **÷*âøèñü
        // Äîá*âëå*èå â êî*åö ñïèñê* ÷åòûðåõ ýëåìå*òîâ 2, 3. 4. è 5:
        int size;
        int ind;
        int scob=0;
        char Form[]={"(ds)("};
        size=strlen(Form);
        for (int i = 0; i<size; i++)
        {
                add(&pend,Form[i]);
                if (Form[i]=='(')
                {
                        scob++;
                        ind=i;
                }
                if (Form[i]==')')
                {
                        scob--;
                        ind=i;
                }       
        }
 
        //incert(pbeg, &pend, 'c', 'p');
        // Óä*ëå*èå ýëåìå*ò* 5
        //if(!remove (&pbeg, &pend, Form[3]))cout << "*å **éäå*";
        // Âñò*âê* ýëåìå*ò* 200 ãþñëå ýëåìå*ò* 2:
        Node *pv = pbeg;        
        
 
        
        while (pv)
        {
                // âûâîä ñïèñê* ** ýêð**
                cout << pv->a << ' ';
                pv = pv->next;
        }
        
        if (scob> 0)
           cout << "( bigger"<<ind<<endl;
    else if (scob< 0) 
           cout << ") bigger"<<ind<<endl;
    else if (scob == 0) cout << "Good";
 
 
        
 
        return 0;
}
H1.h
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
#include "stdafx.h"//   
struct Node
{
        char a;
        int d;
        Node *next;
        Node *prev;
 
};
 
Node * first(char a);
void add(Node **pend, char a);
Node * find(Node * const pbeg, int i);
bool remove(Node **pbeg, Node **pend, int key);
Node * incert(Node * const pbeg, Node **pend, int key, char a);
 
//
// Ôîðìèðîâ**èå ïåðâîãî ýëåìå*ò*
Node * first(char a)
{
        Node *pv = new Node;
        pv->a = a;
        pv->next = 0;
        pv->prev = 0;
        
        return pv;
}
//
// Äîá*âëå*èå â êî*åö ñïèñê*
 
void add(Node **pend,char a)
{
        Node *pv = new Node;
        pv->a = a; 
        pv->next = 0; 
        pv->prev = *pend;
        (*pend)->next = pv;
        *pend = pv;
 
}
 
///////////////////////////////
Node * find(Node * const pbeg,int i)
{
        Node *pv = pbeg;
        while (pv)
        {
                if (pv->a==i)break;
                {
                        
                        pv=pv->next;
                }
        }
                return pv;
 
 
}
 
// Óä*ëå*èå ýëåìå*ò*
 
bool remove(Node **pbeg, Node **pend, int key){
if(Node *pkey = find(*pbeg, key)){
        if (pkey == *pbeg)
        { // 2
                *pbeg = (*pbeg)->next;
                (*pbeg)->prev =0;
        }
        else if (pkey == *pend){ // 3
                *pend = (*pend)->prev;
                (*pend)->next =0;}
else
{        // 4
        (pkey->prev)->next = pkey->next;
        (pkey->next)->prev = pkey->prev;
}
 
delete pkey;
return true; // 5
}
return false; 
}// 6
 
//
// Âñò*âê* ýëåìå*ò*
 
Node * incert (Node * const pbeg, Node **pend, int key, char a){
if(Node *pkey = find(pbeg, key)){
Node *pv = new Node;
pv->a = a;
// 1 - óñò**îâëå*èå ñâÿçè *îâîãî óçë* ñ ïîñëåäóþùèì:
pv->next = pkey->next;
// 2 - óñò**îâëå*èå ñâÿçè *îâîãî óçë* ñ ïðåäûäóùèì:
pv->prev = pkey;
// 3 - óñò**îâëå*èå ñâÿçè ïðåäûäóùåãî óçë* ñ *îâûì:
pkey->next = pv;
// 4 - óñò**îâëå*èå ñâÿçè ïîñëåäóþùåãî óçë* ñ *îâûì:
if( pkey != *pend) (pv->next)->prev = pv;
// Îá*îâëå*èå óê*ç*òåëÿ ** êî*åö ñïèñê*,
// åñëè óçåë âñò*âëÿåòñÿ â êî*åö:
else *pend = pv;
return pv;
}
 
return 0;
}
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru