,  ,

- C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread376010.html
, . . 1. : int main () { int *Q; int j; Q=&j; }
C++ . !) . . // .cpp : Defines the entry point for the console application. // #include "stdafx.h" #include <iostream> #include "H1.h"... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread376009.html
IMG_LoadPNG_RW (SDL) C++
while(1){ frame=IMG_LoadPNG_RW(rwop); rwop=SDL_RWFromFile(filename.c_str(), "rb"); SDL_FreeSurface(frame); SDL_FreeRW(rwop); ...
C++
: , . : , , , ...
C++ ++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread375962.html
const n0=100; {} inf=32000;{} var m:integer; {} n:byte; {} A:array of real; { } DOP:array of boolean; { } X,OptX:array of byte;...
C++ / unique_ptr.h: template <typename _Tp, typename _Tp_Deleter = default_delete<_Tp> > class unique_ptr { typedef std::tuple<_Tp*, _Tp_Deleter> __tuple_type; ...

-==-
 FAQ
01.11.2011, 18:27
a.n.o.n.i.m
, ,
- ,
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
#include <iostream>
#include <conio.h>
#include <cstdlib>
using namespace std;
 
//Ïðîâåðÿåò ñîäåðæèòñÿ ëè â ô*éëå
//ïîë**ÿ ì*òðèö*, åñëè ºòî ò*ê âîçâð*ò 0
//åñëè *åò âîçâð*ò ëþáîå *å*óëåâîå ç**÷å*èå
int isCorrectFile(FILE *f, int &n)
{
        int i, j;
        int buf, k = 0;
        if(!fscanf(f,"%d",&n))
                n = -1;
        else    
        for(i = 0; i < n; i++)
        for(j = 0; j < n; j++)
        {
                //Ì*ëî ºëåìå*òîâ
                if(feof(f))
                        break;
                //Íå óä*ëîñü ñ÷èò*òü ýëåìå*ò
                if(!fscanf(f,"%d",&buf))
                        break;
                k++;//ñ÷¸ò÷èê ÷òå*èé
        }
        fseek(f,0,SEEK_SET);//Âåð*óëè êóðñîð â**÷*ëî ô*éë*
        return n*n - k + 1;
}
 
void maxsum(int **matr, int n)//ôó*êöèÿ ïîèñê* ì*êñèì*ëü*îé ñðåäè ñóìì
{
    int i,j, max = 0,sum = 0,index,dlina;
    dlina = 1;//äëè** ñ*ìîé êîðîòêîé ïîáî÷*îé äè*ãî**ëè
    index = n - 1;//*îìåð "ñò*ðòîâîãî" (äëÿ ïîäñ÷åò*) ñòîëáö* *óëåâîé ñòðîêè â ïåðâîì öèêëå for() è "ñò*ðòîâîé" ñòðîêè äëÿ *óëåâîãî ñòîëáö* âî âòîðîì öèêëå for()
    while(index)
    {
        for(i = 0,j = index; i < dlina; ++i, ++j)//ïåðåìåù*åìñÿ ïðÿìî ïî äè*ãî**ëè äî òåõ ïîð, ïîê* *å èñ÷åðï*** äëè** äè*ãî**ëè dlina
            sum += matr[i][j];
        if (max < sum)//ïðîâåðÿåì ç**÷å*èå sum ñ èìåþùèìñÿ ì*ñêèìóìîì
        {
            max = sum;
        }
        sum = 0;
        for(i = 0, j = index; i < dlina; ++i, ++j)//ïåðåìåù*åìñÿ ïðÿìî ïî äè*ãî**ëè äî òåõ ïîð, ïîê* *å èñ÷åðï*** äëè** äè*ãî**ëè dlina
            sum += matr[j][i];
        if (max < sum) //ïðîâåðÿåì ç**÷å*èå sum ñ èìåþùèìñÿ ì*ñêèìóìîì
        {
            max = sum;
        }
        sum = 0;
        ++dlina;//óâåëè÷èâ*åì ð*çìåð äè*ãî**ëè ** 1
        --index;//"ñò*ðòîâûé" è*äåêñ index óìå*üø*åì ** 1 è ò*ê äî òåõ ïîð, ïîê* index *å ð*âå* 0
    }
    cout<<"maximum =  "<<max<<endl<<endl;
    return;
}
 
void matrica(int **matr, int n)//ôó*êöèÿ âûâîä* ì*òðèöû ** êî*ñîëü
{
    int i,j;
    cout<<"\nMatrica A\n\n";
    for (i = 0; i < n; i++)//Âûâîä ðåçóëüò*ò*
    {
        for (j = 0; j < n; j++)
        {
            cout << matr[i][j] << " ";
        }
        cout<<endl;
    }
    cout<<endl;
    return;
}
 
int main(int argn, char** argv)
{
    setlocale(LC_ALL,"Rus");//ðóññêèé ÿçûê
    int menu,n,i,j;
    int **matr;
    FILE *f1;
    char nameInput[30];
    cout<<"Âûáåðåòå â*ðè**ò ââîä*\n\n";
    cout<<"\t1.Ââîä âðó÷*óþ\n";
    cout<<"\t2.Èç ô*éë*\n\n";
    cout<<"Â*ø â*ðè**ò: ";
    cin>>menu;    
    switch(menu)
    {
             case 1:
                  cout<<"Ââåäèòå ïîðÿäîê ì*òðèö:\n";
                  cout<<"n = "; 
                  cin>>n;
                
                  matr=new int *[n];
                  for (i=0;i<n ;i++)
                  {
                       matr[i]=new int[n]; 
                       for (j=0;j<n ;j++)
                                                          {
                                      cout<<"A["<<i+1<<"]["<<j+1<<"] = " ;
                                      cin>>matr[i][j];
                                                                          }
                  }
                  matrica(matr,n);//ôó*êöèÿ âûâîä* ì*òðèöû ** êî*ñîëü
                  maxsum(matr,n);//ôó*êöèÿ ïîèñê* ì*êñèì*ëü*îé ñðåäè ñóìì
                  for(i = 0; i < n; i++) {
                  delete[] matr[i];}                               
                  delete[] matr;
                  break;
             case 2:
                  
                  cout<<"Ââåäèòå èìÿ ô*éë*: ";
                  cin>>nameInput;
                  f1=fopen(nameInput,"r");
                  while (f1 == NULL)//öèêë îò îøèáîê,åñëè *å ñóùåâñòâóåò ô*éë*1
                  {
                        cout<<"\tÎøèáê* îòêðûòèÿ ô*éë*!\n";
                        cout<<"Ââåäèòå èìÿ ô*éë*: ";   //ñïð*øèâ*åøü èìÿ
                        cin>>nameInput;           //ñ÷èòûâ*åøü èìÿ
                        f1 = fopen(nameInput,"r");//îòêðûòèå ô*éë*1
                  }
                  if((i = isCorrectFile(f1, n)) != 0)
                {
                        if(n == -1)
                                printf("Cant read num of elements\n");
                        else
                                printf("Matrix hasn't %d elements\n",i);
                }
                else
                {
                  matr=new int *[n];       
                  for (i=0;i<n ;i++)
                  {
                       matr[i]=new int[n];           
                       for (j=0;j<n ;j++)
                            fscanf (f1,"%d ",&matr[i][j]);
                  }
 
                   matrica(matr,n);//ôó*êöèÿ âûâîä* ì*òðèöû ** êî*ñîëü
                    maxsum(matr,n);//ôó*êöèÿ ïîèñê* ì*êñèì*ëü*îé ñðåäè ñóìì
                    for(int i = n - 1; 0 <= i; i--) {
                          delete[] matr[i];          }                     
                  delete[] matr;
                }
                 break;
                 default:cout<<"\nÍåòî÷*ûé ââîä *îìåð*!";break;
    }    
    getch();
    return 0;
}
1

:

a.n.o.n.i.m
case 2:{
-

a.n.o.n.i.m
char nameInput[30];
- switch -

1
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru