,  ,

. - C++

> > >

 
C++ 12 http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread378357.html
1. , . , 12 . 2. , . ...
C++ , 1,2,...,N. , . ++ .. ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread378346.html
COM C++
/ COM . . " C++", , - : Error: Unresolved...
C++ !!!
, ( ) . , , (MPI, OpenMP, ..) ...
C++ Cannot convert 'wchar_t &' to 'const char *' http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread378334.html
: while(ListBox1->Items->Strings!=" ") { i++; } Cannot convert 'wchar_t &' to 'const char *'. ...
C++ ! : m n , . (m n ) ...

Nursik77
273 / 233 / 21
: 05.04.2011
: 645
06.11.2011, 00:26
Jimbo-Leps,
-MooK-

C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
 
int main() {
    float a , b , c;
    printf("Vvedite a: ");
    scanf("%f", &a);
    printf("\nVvedite b: ");
    scanf("%f", &b);
    printf("\nVvedite c: ");
    scanf("%f", &c);
    if(a < 0 && b < 0 && c < 0) {
        printf("\nÂâåäèòå õîòÿáû îä*î ïîëîæèòåëü*îå ÷èñëî!");
        }
        else if (a < b && a < c && a > 0) {
             printf("\n* - ìè*èì*ëü*îå ïîëîæèòåëü*îå ÷èñëî!");
             }
        else if (a < b && c < 0 && a > 0) {
             printf("\n* - ìè*èì*ëü*îå ïîëîæèòåëü*îå ÷èñëî!");
             }
        else if (a < c && b < 0 && a > 0) {
             printf("\n* - ìè*èì*ëü*îå ïîëîæèòåëü*îå ÷èñëî!");
             }
        else if (a > 0 && b < 0 && c < 0) {
             printf("\n* - ìè*èì*ëü*îå ïîëîæèòåëü*îå ÷èñëî!");
             }
        else if (b < a && b < c && b > 0) {
             printf("\nb - ìè*èì*ëü*îå ïîëîæèòåëü*îå ÷èñëî!");
             }
        else if (b < a && c < 0 && b > 0) {
             printf("\nb - ìè*èì*ëü*îå ïîëîæèòåëü*îå ÷èñëî!");
             }
        else if (b < c && a < 0 && b > 0) {
             printf("\nb - ìè*èì*ëü*îå ïîëîæèòåëü*îå ÷èñëî!");
             }
        else if (b > 0 && c < 0 && a < 0) {
             printf("\nb - ìè*èì*ëü*îå ïîëîæèòåëü*îå ÷èñëî!");
             }
        else if (c < a && c < b && c > 0) {
             printf("\nc - ìè*èì*ëü*îå ïîëîæèòåëü*îå ÷èñëî!");
             }
        else if (c < a && b < 0 && c > 0) {
             printf("\nc - ìè*èì*ëü*îå ïîëîæèòåëü*îå ÷èñëî!");
             }
        else if (c < b && a < 0 && c > 0) {
             printf("\nc - ìè*èì*ëü*îå ïîëîæèòåëü*îå ÷èñëî!");
             }
        else if (c > 0 && a < 0 && b < 0) {
             printf("\nc - ìè*èì*ëü*îå ïîëîæèòåëü*îå ÷èñëî!");
             }
    getch();
}
.
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru