,  ,

- C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread386914.html
, nxn. , , . - , ...
C++ m n m n, a1,...,an, b1,...,bm, c1,...,c30. l= \begin{cases} & \min({b}_{1},...,{b}_{m})+min({c}_{1},...,{c}_{30}){ if } \left|... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread386913.html
++ C++
"˳ " , 1 ++ ( .... uses crt; type ...
. C++
. . . N . , ...
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread386896.html
! . ++ . ! : . ,...
C++ ! . : , , ...

Van111
210 / 189 / 4
: 03.08.2011
: 2,610
: 12
19.11.2011, 17:22
bupal
, , ... ?...

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
#include "windows.h"
DWORD WINAPI ThreadFunc(LPVOID lpParam)
 
{
 
char szMsg[80];
 
wsprintf(szMsg, "Parameter = %d", *(DWORD*)lpParam);
 
MessageBox( NULL, szMsg, " ThreadFunc", MB_OK );
Sleep(18000);
return 0;
 
}
 
 
int main(  )
 
{
 DWORD dwThreadId, dwThrdParam = 1;
 
HANDLE hThread;
 
hThread = CreateThread(
 
NULL,         // *òðèáóòû áåçîï*ñ*îñòè ïî óìîë÷**èþ
 
0,            // ð*çìåð ñòåê* èñïîëüçóåòñÿ ïî óìîë÷**èþ
 
ThreadFunc,   // ôó*êöèÿ ïîòîê*
 
&dwThrdParam, // *ðãóìå*ò ôó*êöèè ïîòîê*
 
0,            // ôë*æêè ñîçä**èÿ èñïîëüçóþòñÿ ïî óìîë÷**èþ
 
&dwThreadId); // âîçâð*ù*åò èäå*òèôèê*òîð ïîòîê*
 
 
 
STARTUPINFO si;
 
PROCESS_INFORMATION pi;
pi.dwThreadId= dwThreadId;
pi.hThread=hThread;
ZeroMemory( &si, sizeof(si) );
 
si.cb = sizeof(si);
 
ZeroMemory( &pi, sizeof(pi) );
 
// Ç*ïóñòèì äî÷åð*èé ïðîöåññ.
 
if( !CreateProcess( NULL, // Íåò èìå*è ìîäóëÿ (èñïîëüçóåòñÿ êîì**ä**ÿ ñòðîê*).
 
"MyChildProcess",     // Êîì**ä**ÿ ñòðîê*.
 
NULL,                 // Äåñêðèïòîð ïðîöåññ* *å **ñëåäóåìûé.
 
NULL,                 // Äåñêðèïòîð ïîòîê* *å **ñëåäóåìûé.
 
FALSE,                // Óñò**îâèì **ñëåäîâ**èå äåñêðèïòîð* â FALSE.
 
0,                    // Ôë*æêîâ ñîçä**èÿ *åò.
 
NULL,                 // Èñïîëüçóéòå áëîê êî*ôèãóð*öèè ðîäèòåëÿ.
 
NULL,                 // Èñïîëüçóéòå ñò*ðòîâûé ê*ò*ëîã ðîäèòåëÿ.
 
&si,                  // Óê*ç*òåëü ** ñòðóêòóðó STARTUPINFO.
 
&pi )                 // Óê*ç*òåëü ** ñòðóêòóðó PROCESS_INFORMATION.
 
)
 
 
 
// Æä*òü äî òåõ ïîð, ïîê* äî÷åð*èé ïðîöåññ *å âûéäåò èç ð*áîòû.
 Sleep(10000);
WaitForSingleObject( pi.hProcess, INFINITE );
 
// Ç*êðîåì äåñêðèïòîðû ïðîöåññ* è ïîòîê*.
 
CloseHandle( pi.hProcess );
 
CloseHandle( pi.hThread );
 return 0;
}
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru