,  ,

- C++

> > >

 
C++ (n) http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread412474.html
. (n) . , , , ...
C++ : P . . http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread412472.html
++ C++
. , . : Y(X) S(X) c...
CFMATRIX1 +, -, *, / C++
#include <iostream.h> #include <stdlib.h> #include <conio.h> class CFMATRIX1 {private: float **p; int c; int s; public: CFMATRIX1(); CFMATRIX1(int n,int m);
C++ A http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread412466.html
1. A 11 , 10 , B . ...
C++ . . . Double. , . Double. ...

Heidel
112 / 112 / 7
: 11.10.2011
: 647
20.12.2011, 15:39
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
using namespace std;
 
//Ôó*êöèÿ, êîòîð*ÿ **õîäèò â ì*ññèâå ìè*èì*ëü*ûé ïî ìîäóëþ ýëåìå*ò è ç*ìå*ÿåò èì âñå ýëåìå*òû â *å÷åò*ûõ ñòðîê*õ
int Func (int **massiv, int n, int m)
{
    int i, j;
    int min = abs(massiv[0][0]);
    for (i = 0; i < n; ++i)
    {
        for (j = 0; j < m; ++j)
        {
            if (min > abs(massiv[i][j]))
            {
                min = abs(massiv[i][j]);
            }
        }
    }
 
    for (i = 0; i < n; ++i)
    {
        if ((i%2)==1)
        {
            for (j = 0; j < m; ++j)
            {
                massiv[i][j] = min;
            }
        }
    }
 
    //Âûâîä ì*ññèâ*
 
    cout << "\nObrabotannyi massiv\n\n";
 
    for (i = 0; i < n; ++i)
    {
        for (j = 0; j < m; ++j)
        {
            cout << massiv[i][j] << "\t";
        }
        cout << "\n";
    }
    cout << "\n";
 
    return 0;
}
 
int main ()
{
    srand(time(NULL));
    
    int i, j, n, m;
    int** mas = NULL;
 
    cout << "Vvedite kolichestvo strok n = ";
    cin >> n;
    cout << "Vvedite kolichestvo stolbzov m = ";
    cin >> m;
 
    cout << "\nMassiv razmerom " << n << "x" << m <<"\n\n";
 
    //Âûäåëÿåì ï*ìÿòü ïîä ì*ññèâ
    //Âûäåëÿåì ï*ìÿòü ïîä ì*ññèâ ñòðîê ì*ññèâ* mas
    mas = new int*[n];
    for (i = 0; i < n; ++i)
    {
        //Âûäåëÿåì ï*ìÿòü ïîä ê*æäóþ ñòðîêó ì*ññèâ*
        mas[i] = new int [m];
        for (j = 0; j < m; ++j)
        {
            mas[i][j] = rand()%201-100; //Ç*ïîë*å*èå ì*ññèâ* ñëó÷*é*ûìè ÷èñë*ìè â äè*ï*çî*å îò -100 äî 100
            cout << mas[i][j] << "\t";
        }
 
        cout << "\n";
    }
 
    //Âûçîâ ôó*êöèè äëÿ îáð*áîòêè ì*ññèâ*
    Func (mas, n, m);
 
    //Óä*ëå*èå ì*ññèâ* èç ï*ìÿòè
    //Óä*ëå*èå ê*æäîé ñòðîêè ì*ññèâ*
 
    for (i = 0; i < n; ++i)
    delete[] mas[i];
 
    //Óä*ëå*èå ì*ññèâ* ñòðîê ì*ññèâ* mas
    delete[] mas;
 
    return 0;
}
4
:
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
//Ôó*êöèÿ, êîòîð*ÿ **õîäèò â ì*ññèâå ìè*èì*ëü*ûé ïî ìîäóëþ ýëåìå*ò è ç*ìå*ÿåò èì âñå ýëåìå*òû â *å÷åò*ûõ ñòðîê*õ
int Func (int **massiv, int n, int m)
{
    int i, j;
    int min = abs(massiv[0][0]);
    for (i = 0; i < n; ++i)
    {
        for (j = 0; j < m; ++j)
        {
            if (min > abs(massiv[i][j]))
            {
                min = abs(massiv[i][j]);
            }
        }
    }
 
    for (i = 1; i < n; i = i+2)
    {
        for (j = 0; j < m; ++j)
        {
            massiv[i][j] = min;
        }
    }
 
    //Âûâîä ì*ññèâ*
 
    cout << "\nObrabotannyi massiv\n\n";
 
    for (i = 0; i < n; ++i)
    {
        for (j = 0; j < m; ++j)
        {
            cout << massiv[i][j] << "\t";
        }
        cout << "\n";
    }
    cout << "\n";
 
    return 0;
}
1
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru