,  ,

hel_p . - C++

> > >

 
C++ . http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread434752.html
: template <typename T1, typename T2, typename T3> class { }; : template <> class A <int, double, char> { ... void...
C++ //--------------------------------------------------------------------------- #include <vcl.h> #pragma hdrstop #include "windows.h" #include... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread434747.html
C++
... ... . : , ....
C++ , .
! , , . ...
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread434720.html
: float x=100.0f f ?
C++ char int int char *' .int 4 , char 4 , , ...

-==-
 FAQ
25.01.2012, 12:05
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;
 
int sortarr(int n, int * arr)//Îòñîðòèðóåò ì*ññèâ è âîçâð*òèò ÷èñëî ïåðåñò**îâîê
//ê*ê ÿ ïî*ÿë èìå**î ÷èñëî ïåðåñò**îâîê ïî*èì*åòñÿ ïîä è*âåðñèÿìè
{
    int i, j, buf, count = 0;
    for(    i = 0; i < n; i++)
    for(j = i + 1; j < n; j++)
    {
        if(arr[i] < arr[j])
        {
            buf = arr[i];
            arr[i] = arr[j];
            arr[j] = buf;
            count = count + 1;
        }
    }
    return count;
}
 
int main()
{
    system("chcp 1251");//Ðóññèôèöèðóåì
    //Ñê*æåì ì*ññèâû ì*êñ èç n1 ýëåìå*òîâ
    int i, n1, beg, end;
    cout<<"Ââåäèòå ð*çìåð ì*ññèâ*: ";cin>>n1;
    int *arr1 = new int[n1];
    int *arr2 = new int[n1];
    int *arr3 = new int[n1];
    cout<<"Ââåäèòå äè*ï*çî* ãå*åð*öèè [beg;end]\n";
    cout<<"beg = ";cin>>beg;
    cout<<"end = ";cin>>end;
    //Äåéñòâèòåëü*îå ÷èñëî ýëåìå*òîâ â ì*ññèâ*õ
    int n2 = 0;//Ïîê* ìû *å ç**åì ñêîëüêî áóäåò ÷èñåë âî 2-ì
    int n3 = 0;//è â 3-ì ì*ññèâ*õ
 
    time_t t;
    srand(time(&t));//È**÷å îò ç*ïóñê* ê ç*ïóñêó ñëó÷ ÷èñë* áóäóò ïîâòîðÿòüñÿ
    //Ôîðìèðóåì ì*ññèâû
    cout<<"Èñõîä*ûé ì*ññèâ\n";
    for(i = 0; i < n1; i++)
    {
        arr1[i] = beg + rand()%(end - beg);
        cout<<arr1[i]<<" ";
        if(arr1[i] % 2 == 0)
        {
            if(0 <= arr1[i])
            {
                arr2[n2] = arr1[i];
                n2 = n2 + 1;
            }
        }
        else
        {
            if(arr1[i] < 0)
            {
                arr3[n3] = arr1[i];
                n3 = n3 + 1;
            }
        }
    }
    //×èñëî è*âåðñèé â ì*ññèâ*õ
    int nInv1 = sortarr(n1, arr1);
    int nInv2 = sortarr(n2, arr2);//åñëè n2 == 0 òî öèêëû ôó*êöèè ïðîñòî *å îòð*áîò*þò
    int nInv3 = sortarr(n3, arr3);//***ëîãè÷*î
    cout<<"\nÎòñîðòèðîâ***ûé 1 ì*ññèâ\n";
    for(i = 0; i < n1; i++)
        printf("%d ",arr1[i]);
    cout<<"\n×èñëî è*âåðñèé : "<<nInv1<<endl;
    if(n2 == 0)
        cout<<"Ì*ññèâ *å ñîæäåðæèò ÷¸ò*ûõ ïîëîæèòåëü*ûõ\n";
    else
    {
        cout<<"\nÎòñîðòèðîâ***ûé ì*ññèâ c ÷¸ò*ûìè ÷èñë*ìè\n";
        for(i = 0; i < n2; i++)
            cout<<arr2[i]<<" ";
        cout<<"\n×èñëî è*âåðñèé : "<<nInv2<<endl;
    }
    if(n3 == 0)
        cout<<"Ì*ññèâ *å ñîæäåðæèò *å÷¸ò*ûõ îòðèö*òåëü*ûõ\n";
    else
    {
        cout<<"\nÎòñîðòèðîâ***ûé ì*ññèâ c *å÷¸ò*ûõ ÷èñë*ìè\n";
        for(i = 0; i < n3; i++)
            cout<<arr3[i]<<" ";
        cout<<"\n×èñëî è*âåðñèé : "<<nInv3<<endl;
    }
    system("pause");
    delete [] arr1;
    delete [] arr2;
    delete [] arr3;
    return 0;
}
0
       hel_p   .  
 : rar main.cpp.rar (973 , 2 )
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru