,   CyberForum.ru

? - C++


C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread450653.html
. --- N = 8 N x N, . main. 1. . 3 ....
C++ 1-4 for (int j=0;j<10;j++){ srand(time(NULL)); int i = rand()%4+1; cout << i ; } ! http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread450643.html
C++
. , ++ ( ). . : 1) " " " ", "" " ". 2) ( ), ...
Visual C++2010 C++
C VC10, - , : int main () { string previous = " "; string current; while (cin>>current) { if (previous == current) cout << " : " << current << '\n'; previous = current;
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread450621.html
() , . , , ...((( , . , , ...
C++ ++, . (, ,)

Գ
4 / 4 / 0
: 15.12.2011
: 28
22.02.2012, 01:31     ?
?

7
C++ Builder

4
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
//time5.h //     îáúÿâëå*èå êë*ññ*
#ifndef TIME5_H
#define TIME5_H
 
class Time
{public:
   Time(int=0, int=0, int=0);    // êî*ñòðóêòîð ïî óìîë÷**èþ
   // ôó*êöèè ç*ïèñè "set" 4
 
   void setTime( int, int, int );
   void setHour (int);
   void setMinute (int);
   void setSecond(int);
   //   ôó*êöèè ÷òå*èÿ ä**ûõ (îáû÷*î îáúÿâëÿþòñÿ ê*ê  const)
   int getHour() const;
   int getMinute () const;
   int getSecond () const;
   //  Ôó*êöèè ïå÷*òè (îáû÷*î îáúÿâëÿþòñÿ ê*ê const)
   void printMilitery () const; //    -ïå÷*òü âîå*îãî âðåìå*è
   void pintStandard ();
 
 
private:
   int hour;
   int minute;
   int second ;
   };
   # endif
 
 
 //time5.cpp  //   îïðåäåëå*èÿ Ôó*êöèé-÷ëå*îâ êë*ññ*  Time
    #include <iostream >
  //  #include "time5.h"
  //   Ôó*êöèÿ-êî*ñòðóêòîð äëÿ è*èöè*ëèç*öèè private-ä**èõ.
  //   ïî óìîë÷**èþ ç**÷å*èÿ=0 (ñì. îïèñ**èå êë*ññ*).
  Time::Time(int hr, int min, int sec)
  {
  setTime(hr, min, sec );
  }
  //Óñò**îâê*  ÷*ñ*  ìè*óò  ñåêó*ä
  void Time::setTime(int h, int m, int s)
  {
        setHour(h);
        setMinute(m);
        setSecond(s);
  }
  // Óñò**îâê* ç**÷å*èÿ ÷*ñ*
  void Time::setHour(int h)
  {hour=(h>=0&&h<24)?h:0;}
  //   Óñò**îâê* ç**÷å*èÿ ìè*óò
  void Time::setMinute(int m)
  { minute=(m>=0&&m<60)?m:0;}
  //   Óñò**îâê* ç**÷å*èÿ ñåêó*ä
  void Time::setSecond(int s)
  { second=(s>=0 && s<60)?s:0;}
  //Ïîëó÷èòü ç**÷å*èÿ  ÷*ñ*
  int Time::getHour() const {return hour;}
  // Ïîëó÷èòü ç**÷å*èÿ ìè*óò
  int Time::getMinute() const {return minute;}
  //   Ïîëó÷èòü ç**÷å*èÿ ñåêó*ä
  int Time::getSecond() const {return second ;}
  //  Îòîáð*æå*èÿ âðåìå*è â ôîðì*òåÍÍ:ÌÌ
  void Time::printMilitary() const
  {
  cout <<(hour<10?"0":"")<<hour<<":"<<(minute<10?"0":"")minute;
  }
  //  Îòîáð*æå*èå âðåìå*è â ñò**ä*ðò*îì ôîðì*òå ÍÍ:ÌÌ:SS ÀÌ (èëè ÐÌ)
  void Time::PrintStandard() // äîëæå* áûòü ïîñòîÿ*èì
  {
  cout<<((hour==12)?12:hour%12)<<""<<(minute<10?"0":"")<<minute<<""<<(second<10?"0":"")<<second<<(hour<12?"AM":"PM");
  }
 
  example 01.cpp
  //   Ïîïèòê* äîñòóï* ê êî*ñò**ò*îìó îáúåêòó ñ *åêî*ñò**ò*îé ôó*êöèåé-÷ëå*îì
  #include "time5.h"
  #include "time5.cpp"
  int main( )
  {
  Time wakeUP(6,45,0): //        *åêî*ñò**ò*ûé îáúåêò
  const Time noon(12,0,0);  //    êî*ñò**ò*ûé îáúåêò
 
           wakeUp.setHour(18);
           noon.setHour(12);          // îøûáê*
           wakeUp.getHour();
           noon.getMinute();
           noon.printMilitary();
           noon.printStandard();      // îøáê*
           return 0;
}
C++
1
2
3
4
5
//  Îòîáð*æå*èÿ âðåìå*è â ôîðì*òåÍÍ:ÌÌ
  void Time::printMilitary() const
  {
  cout <<(hour<10?"0":"")<<hour<<":"<<(minute<10?"0":"")minute;
  }
1
64
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru