,  ,

- C++

> > >

 
C++ [C++] http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread450698.html
. - . / ,...
C++ ++ ? var vs,s:strisng; t,r:array of longint; i,j,N:longint; begin AssignFile(input,'input.txt');Reset(input); ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread450687.html
C++
, . , ( ). 11 : , ...
C++ ,
, (, , ), ( ), .
C++ ++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread450662.html
time5.cpp // îïðåäåëåíèÿ Ôóíêöèé-÷ëåíîâ êëàññà Time #include <iostream.h> #include"time5.h" // Ôóíêöèÿ-êîíñòðóêòîð äëÿ èíèöèàëèçàöèè private-äàíèõ. // ïî óìîë÷àíèþ çíà÷åíèÿ=0 (ñì....
C++ , ? class Matrix { private: int **Matr; int m; int n; int **Matr1; int **Matr2;

-==-
 FAQ
22.02.2012, 11:03
1.91. 2.16,
- !!! out << " ." << endl ;- endl cout
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <clocale>//Ò*ê ñìîæåì èñïîëüçîâ*òü setlocale äëÿ ðóññèôèê*öèè
 
using namespace std;
 
int main(int narg, char **arg)
{ 
    //setlocale(LC_ALL,"Russian");//     
    system("chcp 1251");//      
    stringstream ss;//     
    // *[] - ì*ññèâ ç**÷å*èé ò*ðèô*ûõ êîýôôèöèå*òîâ:
    double a[] = {1.0, 1.3, 1.69, 
        1.91, 2.16, 2.44, 2.76, 
        3.12, 3.53, 3.99, 4.51, 
        5.10, 5.76, 6.61, 7.36, 
        8.17, 9.07, 10.07 };//Íå áîéòåñü **æèì*òü º*òåð
    //*å ïèøèòå â îä*ó ñòðîêó, ò*ê ä*æå â*ì *å óäîá*î áóäåò
    //êî*òðîëèðîâ*òü ç**÷å*èÿ â ì*ññèâå *
    int r; // r - ð*çðÿä ò*ðèô*îé ñåòêè îïë*òû òðóä*
    cout << "\n" <<endl;
    cout << "Ïðîãð*ìì* âû÷èñëÿåò îêë*ä â ñîîòâåòñòâèè" << endl;
    cout << "\nñ åäè*îé ò*ðèô*îé ñåòêîé îïë*òû òðóä*" << endl;
    cout << "\n äëÿ ð*áîò*èêîâ áþäæåò*ûõ îòð*ñëåé" << endl;
    cout << "â Ðîññèè." << endl;
    if (narg == 1)
    {
        cout << "\nÏî óìîë÷**èþ ìè*èì*ëü*ûé îêë*ä " << endl;
        cout << smin << " ðóá.\n" << endl;
        cout << "\nÏðè *åîáõîäèìîñòè **öåïèòü ç**÷å*èå" << endl;
        cout << " ìè*èì*ëü*îãî" << endl;
        cout << "\nîêë*ä* åãî *óæ*î óê*ç*òü â" << endl;
        cout << " êîì**ä*îé ñòðîêå.\n" << endl;
    }
    else
    {
        // ×òå*èå èç áåçûìÿ**îãî ñòðîêîâîãî ïîòîê*:
        ss.str(arg[1]);
        ss >> smin;
        cout << "\n0ïðåäåëå* ìè*èì*ëü*ûé îêë*ä â " << endl;
        cout << smin << " póá.\n" << endl;
    }
    cout << "\nÂâåäèòå *îìåð ð*çðÿä* ò*ðèô*îé ñåòêè: " << endl;
    cin >> r; // Ââîäèòñÿ ñ êë*âè*òóðû *oìåð ð*çðÿä*
    if(r < 1 || r > 18)
    {
        cout << "Îøèáê* â âûáîðå ð*çðÿä*!" << endl;
        system("pause");//Ñòîï-òî÷ê*, ÷òîáû îê*î *å èñ÷åç*ëî ñð*çó
        return 1; // Àâ*ðèé*ûé âûõîä èç ïðîãð*ììû
    }
    cout << "Ââåäå**îìó ð*çðÿäó ñîîòâåòñòâóåò ñò*âê* " << endl;
    cout << (long)(a[r-1]*smin);
    cout << " ðóá." << endl;
    system("pause");//Ñòîï-òî÷ê*, ÷òîáû îê*î *å èñ÷åç*ëî ñð*çó
    return 0; // Áåçîøèáî÷*îå ç*âåðøå*èå ïðîãð*ììû
}
PS: ( )
1
   
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru