,   CyberForum.ru

!!!!! - C++


 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread51585.html
class A { public: A() {i=1;} private: int i; }; class B { public:
C++ , . , . ( ++) .txt . stdafx.h . .:-[ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread51563.html
C++ m*n. .
m*n. . .
C++ , !
, ! , ! , , ! #include<iostream> using namespace std; int num; void hanoy(int num,char a,char b,char c)
C++ . , http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread51535.html
1 . , . 2 . X , . . Visual studio 6.0
C++ fseek #include <stdio.h> #include <windows.h> char *filename; long size; File *in; char *infile; int main(int argc, char *argv) { filename = "file.bin"; try

Rustam
12 / 12 / 3
: 05.09.2009
: 440

!!!!! - C++

19.09.2009, 22:30. 500. 3
( )

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
#include <windows.h>
#include <cstdlib>
#include <iostream>
int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int s, S1, S2, S3, S4, S5, S_total, x, x1, x2, x3, x4;
    s = 0;
    printf ("Òåñò ïî è*ôîðì*òèêå ïî òåìå: Óñòðîéñòâî ÏÊ\n");
    printf ("Ìî*èòîð - ýòî óñòðîéñòâî ... è*ôîðì*öèè?\n");
    printf ("1 - Ââîä*\n");
    printf ("2 - Âûâîä*\n");
    printf ("Îòâåò: ");
    scanf ("%d", &x);
    if (x == 2)
    S1 = s + 1;
    else
    S1 = s + 0;
    printf ("\n");
    printf ("Ê*ê*ÿ ï*ìÿòü áûâ*åò â êîìïüþòåðå?\n" );
    printf ("1 - Ìåäëå***ÿ\n");
    printf ("2 - Îïåð*òèâ**ÿ\n");
    printf ("3 - Áûñòð*ÿ\n");
    printf ("4 - Êîìïüþòåð**ÿ\n");
    printf ("Îòâåò: ");
    scanf ("%d", &x1);
    if (x1 == 2)
    S2 = s + 1;
    else
    S2 = s + 0;
    printf ("\n");
    printf ("Ïðè*òåð - ýòî óñòðîéñòâî ... è*ôîðì*öèè?\n");
    printf ("1 - Ââîä*\n");
    printf ("2 - Âûâîä*\n");
    printf ("Îòâåò: ");
    scanf ("%d", &x2);
    if (x2 == 2)
    S3 = s + 1;
    else
    S3 = s + 0;
    printf ("\n")
    printf ("Ê*ê **çûâ*åòñÿ CD-Disk, êîòîðûé ìîæ*î ïåðåç*ïèñ*òü?\n");
    printf ("1 - CD-R\n");
    printf ("2 - CD-ROM\n");
    printf ("3 - CD-RW\n");
    printf ("Îòâåò: ");
    scanf ("%d", &x3);
    if (x3 == 2)
    S4 = s + 1;
    else
    S4 = s + 0;
    printf ("\n");
    printf ("×åì îòëè÷*åòñÿ CD-R oò CD-RW?\n");
    printf ("1 - Ð*çìåðîì\n");
    printf ("2 - Âîçìîæ*îñòüþ ïåðåç*ïèñè\n");
    printf ("3 - Ê*÷åñòâîì ç*ïèñè\n");
    printf ("Îòâåò: ");
    scanf ("%d", &x4)
    if (x4 == 2)
    S5 = s + 1;
    else
    S5 = s + 0;
    S_total = S1 + S2 + S3 + S4 + S5;
    printf ("\n");
    if (S_total == 4 || S_total == 5)
    printf ("Ïîçäð*âëÿåì Â*ñ!!! :) Â*ø* îöå*ê* = %d", S_total); 
    else
    printf ("Âû *å ñìîãëè ñä*òü ýêç*ìå*!!! Â*ø* îöå*ê* = %d", S_total);
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru