,   CyberForum.ru

" " Matrix - C++


 
C++ ( ) http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread521128.html
N (N<=60) A(N). ( )....
C++ : #include <iostream> #include <cstring> void f(char* pch) { // ??? std::cout << pch << std::endl; } int main() http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread521119.html
C++
, : //someClass1.h class a; class b; class someClass1 { int a; //
C++ txt .
, . txt . , fstream open( "C:\\.txt", ios::in |...
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread521090.html
. n . ? ?
C++ X(n) , .. , ...

1q
21 / 21 / 0
: 13.09.2011
: 311
24.03.2012, 11:10
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
#include <iostream>
using namespace std;
// Êë*ññ ì*òðèö*
class Matrix
{
private:// Ñîáñòâå**ûå ýëåìå*òû:
        int aMas [10][10];//âûäåëå*èÿ ï*ìÿòè ïîä ì*ññèâ
        int bMas [10][10];
        int cMas [10][10];
        static int size; // Ïîðÿäîê ì*òðèöû
public:// Îáùåäîñòóï*ûå ýëåìå*òû:
    Matrix(){}// Êî*ñòðóêòîð ïî óìîë÷**èþ
    void Vvod();
    void Vivod();
    void Na_4islo();
    Matrix operator+ (const Matrix&);// Ñëîæå*èå ì*òðèö
    Matrix operator- (const Matrix&); //Âû÷èò**èå ì*òðèö
    Matrix operator* (const Matrix&);// Ïåðåì*îæå*èå ì*òðèö
};
int  Matrix::size = 3;//ð*çìåð ì*òðèöû
void Matrix::Vvod() 
{
        for(int i = 0;i<size;i++)
        {
         for(int j = 0;j<size;j++)
          {
           cin>>aMas[i][j];         
          }
         cout<<endl;
        }         
}
 
void Matrix::Vivod() 
{
        for (int i = 0; i <size; i++)
        {
          for (int j = 0; j <size; j++)
          {
           cout<<aMas[i][j]<<" ";
          }
         cout<<endl;  
        }
}
 
void Matrix::Na_4islo() 
{
        int chislo;
        cout<<"Ââåäèòå *îâóþ ì*òðèöó: \n";
        for(int i = 0;i<size;i++)
        {
         for(int j = 0;j<size;j++)
          {
           cin>>cMas[i][j];         
          }
         cout<<endl;
        }
        cout<<"Ââåäèòå ÷èñëî ** êîòîðîå õîòèòå óì*îæèòü ïåðâóþ ì*òðèöó: \n";
        cin>>chislo;
        cout << "Ïðîèçâåäå*èå ì*òðèöû ** ÷èñëî: \n";
        for (int i = 0; i <size; i++)
        {
          for (int j = 0; j <size; j++)
          {
           cMas[i][j]=cMas[i][j]*chislo;//ê*æäûé ýë-*ò ïåðâîé ì*òðèöû óì*îæ*þ ** ÷èñëî ââåäå**îé ñ êë*âè*òóðû
           cout<<cMas[i][j]<<" ";
          }
         cout<<endl;  
        }
}
// Ïåðåãðóçê* îïåð*òîð* + 
Matrix Matrix::operator+(const Matrix &n)
{
    Matrix result(*this);
      for (int i = 0; i <size; i++)
      {
        for (int j = 0; j <size; j++)
        {
            result.aMas[i][j] = aMas[i][j] + n.aMas[i][j];
        }
      }
    return result;
}
// Ïåðåãðóçê* îïåð*òîð* -
Matrix Matrix::operator-(const Matrix &n)
{
    Matrix result(*this);
 
    for (int i = 0; i <size; i++)
     {
        for (int j = 0; j <size; j++)
        {
            result.aMas[i][j] = aMas[i][j] - n.aMas[i][j];
        }
     }
    return result;
}
// Ïåðåãðóçê* îïåð*òîð* *
Matrix Matrix::operator*(const Matrix &n)
{
    int sum;
    Matrix result(n);
    for (int i = 0; i <size; i++)
     {
        for (int j = 0; j <size; j++)
         {
            sum = 0;
            for(int k =0;k <size; k++)
            {
             sum+=aMas[i][k] * n.aMas[k][j];
             result.aMas[i][j]=sum;
            }
         }
     }
    return result;
}
int main ()
{
    int chislo; 
    Matrix m, m2,m3,m4,m5,m6,m7;
    cout << "Ââåäèòå ïåðâóþ: \n";
    m.Vvod();
    cout << "Âû ââåëè ì*òðèöó: \n";
    m.Vivod();
    cout << "Ââåäèòå âòîðóþ ì*òðèöó: \n";
    m2.Vvod();
    cout << "Âû ââåëè ì*òðèöó: \n";
    m2.Vivod();
    cout << "Ñóìì* ïåðâîé è âòîðîé ì*òðèöû: \n";
    m3 = m + m2;
    m3.Vivod();
    cout << "Ð*ç*îñòü ì*òðèö: \n";
    m4 = m - m2;
    m4.Vivod();
    cout << "Ïðîèçâåäå*èå ì*òðèö: \n";
    m5 = m * m2;
    m5.Vivod();
    m6.Na_4islo();
    system("pause");
}
1
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru