,   CyberForum.ru

, . - C++


C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread526785.html
IDE CodeBlocks. main.cpp #include <iostream> #include "time.h" using namespace std; time t; int main()
C++ , - . a, b : , - . http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread526774.html
4 ( m_radio) Visual C++
!!! , m_radio, ??? #include "stdafx.h" #include "Lab_3.h" #include "Lab_3Dlg.h" #ifdef _DEBUG #define new DEBUG_NEW #undef THIS_FILE static char THIS_FILE = __FILE__;
C++ m1 m2, r .
) m1 m2, r . ) . , .
C++ , http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread526754.html
, ...
C++ Pascal C++. ++, ++. , , . , ++ . : program montekarlo; uses Windows, Crt; const N = 5; { } L = 2; { } T = 10.0; Dt = 0.001; { , ...

1q
   1q
21 / 21 / 0
: 13.09.2011
: 311

, . - C++

24.03.2012, 14:20. 1541. 15
( )

! .
c Ļ co : o, , o o . ˻ c o: , o ˻, , , o . o o o.
:
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
#include <iostream>
#include <clocale>
#include <cstring>
#include <conio.h>
 
using namespace std;
 
class Train
{
        char punkt[20];// ïó*êò **ç**÷å*èÿ
        int num;//*îìåð ïîåçä*
        double time;//âðåìÿ îòïð*âêè
public:
        explicit Train (const char *_punkt = "Unknown", int _num = 0, double _time = 0.0, int _kupe = 0, int _plac = 0)
        {
                setPunkt(_punkt);
                setNum(_num);
                setTime(_time);
 
        }
        void setPunkt(const char *_punkt)
        {
                strcpy(punkt, _punkt);
        }
        void setNum(int _num)
        {
                num=_num;
        }
        void setTime (double _time)
        {
                time=_time;
        }
        void printInfo()
        {
                cout << "Ïó*êò **ç*÷å*èÿ: " << punkt << endl
                        << "¹ ïîåçä*: " << num << endl
                        << "Âðåìÿ îòïð*âêè: " << time << endl;
 
        }
};
class mas
{
        Train train[5]; //ì*ññèâ ïîåçäîâ
        int size; // êîë-âî ïîåçäîâ
public:
        mas() :
                size()
        {
        }
 
        void addTrain (Train _train)
        {
                if (size < 5)
                        train[size++]=_train;
                else
                        cout << "Error, array is full" << endl;
        }
        void printInfo()
        {
                for(int i = 0; i < size; i++)
                {
                        cout<<i+1<<". ";
                        train[i].printInfo();
                }
        }
}; 
class Vokzal
{
        Vokzal vokzal[5]; //ì*ññèâ ïîåçäîâ
        int size2; // êîë-âî ïîåçäîâ
public:
        mas() :
                size2()
        {
        }
 
        void printInfo()
        {
                for(int i = 0; i < size2; i++)
                {
                        cout<<i+1<<". ";
                        vokzal[i].printInfo2();
                }
        }
};
int main()
{
        const int len=5;
        Train train[len] = 
        {
                Train("Kiev", 4, 22.44),
                Train("Zaporizhia", 7, 11.01),
                Train("Moskva", 16, 00.37),
                Train("St-Peterburg", 3, 07.56),
                Train("Doneck", 41, 14.08)
        };
 
        mas ms;
        for (int i = 0; i < len; ++i)
        ms.addTrain(train[i]);
        ms.printInfo();
        const int len=5;
                Train train[len2] = 
        {
                Train("Vokzal-Kiev"),
                Train("Vokzal-Zaporizhia"),
                Train("Vokzal-Moskva"),
                Train("Vokzal-St-Peterburg"),
                Train("Vokzal-Doneck")
        };
        for (int i = 0; i < len; ++i)
        ms.addTVokzal(vokzal[i]);
        ms.printInfo2();
        system("pause");
        return 0;
}
, , . !!!

3 5
.
- ... ...
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
#include <iostream>
#include <clocale>
#include <cstring>
#include <conio.h>
 
using namespace std;
 
class Train
{
        char punkt[20];// ïó*êò **ç**÷å*èÿ
        int num;//*îìåð ïîåçä*
        double time;//âðåìÿ îòïð*âêè
public:
        explicit Train (const char *_punkt = "Unknown", int _num = 0, double _time = 0.0, int _kupe = 0, int _plac = 0)
        {
                setPunkt(_punkt);
                setNum(_num);
                setTime(_time);
 
        }
        void setPunkt(const char *_punkt)
        {
                strcpy(punkt, _punkt);
        }
        void setNum(int _num)
        {
                num=_num;
        }
        void setTime (double _time)
        {
                time=_time;
        }
        void printInfo()
        {
                cout << "Ïó*êò **ç*÷å*èÿ: " << punkt << endl
                        << "¹ ïîåçä*: " << num << endl
                        << "Âðåìÿ îòïð*âêè: " << time << endl;
 
        }
};
class mas
{
        Train train[5]; //ì*ññèâ ïîåçäîâ
        int size; // êîë-âî ïîåçäîâ
public:
        mas() :
                size()
        {
        }
 
        void addTrain (Train _train)
        {
                if (size < 5)
                        train[size++]=_train;
                else
                        cout << "Error, array is full" << endl;
        }
        void printInfo()
        {
                for(int i = 0; i < size; i++)
                {
                        cout<<i+1<<". ";
                        train[i].printInfo();
                }
        }
}; 
int main()
{
        const int len=5;
        int n,n1,n2,n3,n4,n5;
        double t,t2,t3,t4,t5;
        cout<<"Ââåäèòå *îìåð ïåðâîãî ïîåçä*: ";
        cin>>n;
        cout<<"Ââåäèòå âðåìÿ îòïð*âëå*èÿ ïåðâîãî ïîåçä*: ";
        cin>>t;
        cout<<"Ââåäèòå *îìåð âòîðîãî ïîåçä*: ";
        cin>>n2;
        cout<<"Ââåäèòå âðåìÿ îòïð*âëå*èÿ âòîðîãî ïîåçä*: ";
        cin>>t2;
        cout<<"Ââåäèòå *îìåð òðåòüåãî ïîåçä*: ";
        cin>>n3;
        cout<<"Ââåäèòå âðåìÿ îòïð*âëå*èÿ òðåòüåãî ïîåçä*: ";
        cin>>t3;
        cout<<"Ââåäèòå *îìåð ÷åòâåðòîãî ïîåçä*: ";
        cin>>n4;
        cout<<"Ââåäèòå âðåìÿ îòïð*âëå*èÿ ÷åòâåðòîãî ïîåçä*: ";
        cin>>t4;
        cout<<"Ââåäèòå *îìåð ïÿòîãî ïîåçä*: ";
        cin>>n5;
        cout<<"Ââåäèòå âðåìÿ îòïð*âëå*èÿ ïÿòîãî ïîåçä*: ";
        cin>>t5;
        Train train[len] = 
        {
                Train("Kiev", n,t),
                Train("Zaporizhia", n2,t2),
                Train("Moskva", n3,t3),
                Train("St-Peterburg", n4,t4),
                Train("Doneck", n5,t5)
        };
 
        mas ms;
        for (int i = 0; i < len; ++i)
        ms.addTrain(train[i]);
        ms.printInfo();
        system("pause");
        return 0;
}
.
 
: 20:15. GMT +3.
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru