, ,

Pascal C++. ++, - C++

> > >

 
C++ , N http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread526727.html
1 , , N . , , .....
C++ Eclipse - No Java virtual machine was found . Eclipse C++, Win7 64 , , A Java Runtime Environment (JRE) or Java Development Kit (JDK)... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread526718.html
C++ 3 ( )
#include <iostream.h> #include <math.h> int MAX(int,int); int MIN(int,int); int a,b,c,d,e,f void main() {cout>>"Vvedite tri chisla"; cin>>a>>b>>c; d=MAX(MAX(a,b),c); e=MIN(MIN(a,b),c);
C++ / . [x ,y] .
. . #include "stdafx.h" #include...
C++ Media ++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread526685.html
! (mp3, avi). ? ? ! P.S. ...
C++ , . - , ...

Nekto
342 / 287 / 10
: 23.03.2012
: 838
24.03.2012, 14:32
ikari81
, , .
-

21
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
                                else    //  
                                {
                                        if (x<=(aOnlineTime[i]*Dt))                             //  
                                        aState[i]=0;                                                    //{ ,  }
                                }
                        }
                }
        }

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
                         }       else    //  
                                {
                                        if (x<=(aOnlineTime[i]*Dt))                             //  
                                        aState[i]=0;                                                    //{ ,  }
                                }
                        
                }
        }
1
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
#include <windows.h>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <time.h>
#include <math.h>
#include <iostream>
 
using namespace std;
 
#define N 5             //Êîëè÷åñòâî *áî*å*òîâ
#define TEST_COUNT 10   //Êîëè÷åñòâî èñïûò**èé
#define L 2             //Êîëè÷åñòâî ê***ëîâ
#define T 10.0          //Êîëè÷åñòâî ñóòîê
#define U 2.575
#define Dt 0.001        //âåðîÿò*îñòü òîãî, ÷òî ** î÷åðåä*îì ø*ãå êîìïüþòåð áóäåò ïîäêëþ÷*òüñÿ/îòêëþ÷*òüñÿ
 
float aOnlineTime[N]; // mu(i) - âðåìÿ ð*áîòû
float aConnectCount[N];// Lambda(i) - è*òå*ñèâ*îñòè ïîäêëþ÷å*èé
int aCountBlock[TEST_COUNT];//    {êîëè÷åñòâî îòê*çîâ}
int aCountConnect[TEST_COUNT];//   {êîëè÷åñòâî ïîïûòîê ïîäêëþ÷èòüñÿ}
int aState[N];// {aState[i] = "0" - ç**÷èò i-é êîìïüþòåð *å â ñåòè  }
 
 
void ProcessStep (int *CountConnect, int *CountBlock )
    {
        for(int i=0;i<N;i++)
        {   
            int CountComputerOnline=0;
            float x = ((float)rand())/RAND_MAX; 
            if (aState[i]==0) //Åñëè êîìïüþòåð *å â ñåòè
            {
                if  (x<=(aConnectCount[i]*Dt)) //Ïðîâåðÿåì, áóäåò ëè î* ïîäêëþ÷*òüñÿ}
                {
                    (*CountConnect)++;                              //Ïûò*åòñÿ ïîäêëþ÷èòüñÿ
                    for(int j=0;j<N;j++) {
                        if (aState[j]==1) { CountComputerOnline++; }}//Ñ÷èò*åì êîëè÷åñòâî êîìïüþòåðîâ â ð*áîòå
                    if (CountComputerOnline<L)                              //Åñëè ó **ñ åñòü ñâîáîä*ûé ê***ë
                        { aState[i]=1;  }                       //Òî ïîäêëþ÷*åì êîìïüþòåð ê ñåòè
                    else
                        {(*CountBlock)++; }                         //È**÷å óâåëè÷èâ*åì ñ÷åò÷èê îòê*çîâ
                }}
                else    //È**÷å åñëè êîìïüþòåð â ñåòè
                {
                    if (x<=(aOnlineTime[i]*Dt))                 //Ïðîâåðÿåì áóäåò ëè î* îòêëþ÷*òüñÿ
                        aState[i]=0;                            //{Åñëè áóäåò, òî îòêëþ÷*åì åãî}
                }
            
        }
    }
int main(int argc, char* argv[])
{
    srand(time(NULL));
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    FILE *F;
    F=fopen("data.txt","rt");
    int col=0;              //Êîëè÷åñòâî ñòîëáöîâ
    fscanf(F,"%d",&col);    //Ñ÷èòûâ*åì êîëè÷åñòâî ñòîëáöîâ
    cout<<"mu:"<<endl;
    for(int i=0;i<N;i++)
    {
        float sum=0;
        for(int j=0;j<col;j++)
        {
            float temp;
            fscanf(F,"%f",&temp);
            sum+=temp;
        }
        aOnlineTime[i]=col*24.0/sum;    //{âû÷èñëÿåòñÿ mu(i) - âðåìÿ ð*áîòû}
        aState[i]=0;
        cout<<aOnlineTime[i]<<" ";
    }
    cout<<endl;
    
    fscanf(F,"%d",&col);    //Ñ÷èòûâ*åì êîëè÷åñòâî ñòîëáöîâ
    cout<<"lambda:"<<endl;
    for(int i=0;i<N;i++)
    {
        float sum=0;
        for(int j=0;j<col;j++)
        {
            float temp;
            fscanf(F,"%f",&temp);
            sum+=temp;
        }
        aConnectCount[i]=sum*1.0/col;   //âû÷èñëÿåòñÿ Lambda(i) - è*òå*ñèâ*îñòè ïîäêëþ÷å*èé
        cout<<aConnectCount[i]<<" ";
    }
    cout<<endl<<endl;
    fclose(F);
    
    int SummConnectCount=0;  //{îá*óëÿåì ñóììó ïîïûòîê ïîäêëþ÷èòüñÿ è }
    int SummBlockCount=0;     //{ñóììó îòê*çîâ â ïîäêëþ÷å*èè}
    
    for(int i=0;i<TEST_COUNT;i++)   //{Ïðîâîäèì ýêñïåðèìå*ò â êîëè÷åñòâå TEST_COUNT=10 ïîïûòîê}
    {
        aCountConnect[i]=0;
        aCountBlock[i]=0;
        for (float C=Dt;C<T;C+=Dt) //{âûïîë*ÿåì ø*ãè ýêñïåðèìå*ò*}
            ProcessStep(&aCountConnect[i], &aCountBlock[i]);
    }
    
    for(int i=0;i<TEST_COUNT;i++)   //Ñ÷èò*åì îáùåå êîëè÷åñòâî ïîïûòîê ïîäêëþ÷å*èé è îòê*çîâ
    {
        SummConnectCount+=aCountConnect[i];
        SummBlockCount+=aCountBlock[i];
    }
    
    for(int i=0;i<TEST_COUNT;i++)
    {
        cout<<aCountBlock[i]<<" ";
    }
    cout<<endl;
    for(int i=0;i<TEST_COUNT;i++)
    {
        cout<<aCountConnect[i]<<" ";
    }
    cout<<endl;
        
    float p=SummBlockCount/SummConnectCount; //{ Í*õîäèì âåðîÿò*îñòü îòê*ç*}    
    getch();
    
}
1
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru