,   CyberForum.ru

- C++


 
C++ , 3, .. ., http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread533620.html
, 3, .. ., - ...
C++ ++ , ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread533617.html
, 3 C++
, 3, .. ., - ...
C++ "" ( )
#include "stdafx.h" #include<conio.h> #include<stdio.h> #include<iostream> #include<iomanip> using namespace std; /* . n . "" (...
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread533547.html
#include <iostream.h> #include <conio.h> #include <stdio.h> #include <windows.h> using namespace std; void main (void) {
C++ Vector : . . , , , .

Heidel
111 / 111 / 7
: 11.10.2011
: 647
29.03.2012, 18:57
Serjant0007, ?
, , ?
( )
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
//Âû÷èñëèòü ñóììó ïîëîæèòåëü*ûõ ýëåìå*òîâ ì*òðèöû, **õîäÿùèõñÿ ïîä ãë*â*îé äè*ãî**ëüþ è ** *åé
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
using namespace std;
 
int main ()
 
{
    srand(time(NULL));
    
    int i, j, k;
    int n;
    int** a;
 
    cout << "Vvedite razmernost' matrizy n = ";
    cin >> n;
 
    cout << "\nMatriza razmerom " << n << "x" << n << "\n\n";
 
    a = new int* [n];
    for (i = 0; i < n; ++i)
    {
        a[i] = new int[n];
        for (j = 0; j < n; ++j)
        {
            a[i][j] = rand()%101-50; //Ç*ïîë*å*èå ì*ññèâ* öåëûìè ÷èñë*ìè â äè*ï*çî*å îò -50 äî 50
            cout << a[i][j] << "\t";
        }
        cout <<"\n";
    }
 
    //Âû÷èñëå*èå ñóììû ïîëîæèòåëü*ûõ ýëåìå*òîâ ïîä ãë*â*îé äè*ãî**ëüþ
    unsigned short int s = 0;
    i = 1;
    j = 0;
    k = 0;
    while (k < n-1)
    {
        if (a[i][j] > 0)
        {
            s+=a[i][j];
        }
        ++i;
        ++j;
        ++k;
    }
 
    //Âû÷èñëå*èå ñóììû ïîëîæèòåëü*ûõ ýëåìå*òîâ ** ãë*â*îé äè*ãî**ëè
    i = 0;
    k = 0;
    while (k < n)
    {
        if (a[i][i] > 0)
        {
            s+=a[i][i];
        }
        ++i;
        ++k;
    }
    
    cout <<"\nSumma S = " << s <<"\n";
    
    for(i = 0; i < n; ++i)
    delete[] a[i];
        delete[] a;
 
    return 0;
}

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
//Âû÷èñëèòü ñóììó ïîëîæèòåëü*ûõ ýëåìå*òîâ ì*òðèöû, **õîäÿùèõñÿ ïîä ãë*â*îé äè*ãî**ëüþ è **ä *åé
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <cstdlib>
using namespace std;
 
int main ()
 
{
    srand(time(NULL));
    
    int i, j, k;
    int n;
    int** a;
 
    cout << "Vvedite razmernost' matrizy n = ";
    cin >> n;
 
    cout << "\nMatriza razmerom " << n << "x" << n << "\n\n";
 
    a = new int* [n];
    for (i = 0; i < n; ++i)
    {
        a[i] = new int[n];
        for (j = 0; j < n; ++j)
        {
            a[i][j] = rand()%101-50; //Ç*ïîë*å*èå ì*ññèâ* öåëûìè ÷èñë*ìè â äè*ï*çî*å îò -50 äî 50
            cout << a[i][j] << "\t";
        }
        cout <<"\n";
    }
 
    //Âû÷èñëå*èå ñóììû ïîëîæèòåëü*ûõ ýëåìå*òîâ ïîä ãë*â*îé äè*ãî**ëüþ
    unsigned short int s = 0;
    i = 1;
    j = 0;
    k = 0;
    while (k < n-1)
    {
        if (a[i][j] > 0)
        {
            s+=a[i][j];
        }
        ++i;
        ++j;
        ++k;
    }
 
    //Âû÷èñëå*èå ñóììû ïîëîæèòåëü*ûõ ýëåìå*òîâ ** ãë*â*îé äè*ãî**ëè
    i = 0;
    j = 1;
    k = 0;
    while (k < n-1)
    {
        if (a[i][j] > 0)
        {
            s+=a[i][j];
        }
        ++i;
                ++j;
        ++k;
    }
    
    cout <<"\nSumma S = " << s <<"\n";
    
    for(i = 0; i < n; ++i)
    delete[] a[i];
        delete[] a;
 
    return 0;
}
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru