,  ,

o ! - C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread540967.html
: #include<iostream.h> #include<string.h> struct Value { char val_1; int val_2; bool val_3; };
C++ . . ( )))) . . )))).... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread540915.html
C++
#include <QtCore/QCoreApplication> #include <QDebug> int main(int argc, char *argv) { QCoreApplication a(argc, argv); int chislo=5; char mas; mas=1;
C++ name[name.size()] , .
int main(){ vector<double> temps; double temp; cout << " | ." << endl; while (cin >> temp){ ...
C++ . http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread540900.html
n . . 3 4 7 8 5 3 2 9....
C++ MobilePhone, : - char* Vendor; - char* Model; - SIM- SIM* card; - ...

eji
120 / 120 / 6
: 17.09.2010
: 288
07.04.2012, 17:56
1q, C-Free:
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
#include <iostream>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
 
using namespace std;
 
enum firms
{
    Sonic,
    Thomson,
    Panasonic,
    LG,
    Samsung
};
enum comp_type
{
    Portable,
    PC
};
enum mon_type
{
    JK,
    Prostoy
};
 
void set_type_name(char *&name, comp_type t) // ïåðåãðóæå***ÿ ôó*êöèÿ, êîòîð*ÿ ç*ïèñûâ*åò èìÿ óê*ç***îãî òèï* â ïåðåìå**îé "Èìÿ"
{
    switch(t)
    {
        case Portable:
        strcpy(name, "Portable");
        break;
        default:
        strcpy(name, "PC");
        break;
    }
}
 
void set_type_name(char *&name, mon_type m)
{
    switch(m)
    {
        case JK:
        strcpy(name, "JK");
        break;
        default:
        strcpy(name, "Prostoy");
        break;
    }
}
 
void set_type_name(char *&name, firms f)
{
    switch(f)
    {
        case Sonic:
        strcpy(name, "Sonic");
        break;
        case Thomson:
        strcpy(name, "Thomson");
        break;
        case Panasonic:
        strcpy(name, "Panasonic");
        break;
        case LG:
        strcpy(name, "LG");
        break;
        default:
        strcpy(name, "Samsung");
        break;
    }
}
 
class product
{
    int shifr;
    char date[20];
    firms firm_pos;
    char firm_iz[120];
    int prod_count;
    public:
    product()
    {
        shifr = 0;
        //date = "1/1/2012";
        firm_pos = Thomson;
        //firm_iz = "iz";
        prod_count = 0;
    }
    void set(int i, char *d, firms f1, char *f2, int count) // óñò**îâê* ç**÷å*èé
    {
        shifr = i;
        strcpy(date, d);
        firm_pos = f1;
        strcpy(firm_iz, f2);
        prod_count = count;
    }
    virtual void show_prod() // îòîáð*æå*èå è*ôîðì*öèè î òîâ*ðå
    {
        char *name;
        try
        {
            name = new char[120];
        }
        catch(bad_alloc xa)
        {
            exit(1);
        }
        set_type_name(name, firm_pos);
        printf("%i | %s | %s | %s | %i\n", shifr, date, name, firm_iz, prod_count);
        delete [] name;
    }
    friend void show_firm(product prod[], register int sz) // èç ì*ññèâ* òîâ*ðîâ èùåì òîâ*ð òîò, ê*êîé áîëüøå âñåãî ïîñò*âëÿåò ôèðì*
    {
        register int tmp[5] = { // âðåìå**ûé ì*ññèâ, â *åì õð**ÿòñÿ êîëè÷åñòâî ñîîò*îøå*èÿ òîâ*ð-ôèðì*
            0, 0, 0, 0, 0
        };
        for(register int i = 0; i < sz; i++)
        {
            tmp[(int)prod[i].firm_pos]++; // ïåðåâîä ñòðîêè: È - ýòî è*äåêñ èç ïåðå÷èñëå*èÿ ôèðì òåêóùåãî òîâ*ð*
            // òî åñòü: òìï0 - ñî*èê, òìï1 - òîìïñî*, òìï3 - ï***ñî*èê è ò.ä.
            // äîïóñòèì ïðîä0.ôèðì_ïîñ == Òîìïî*
            // ó Òîìïñî** è*äåêñ == 1
            // ç**÷èò ïðè ïåðâîì ïðîõîäå öèêë* ì*ññèâ áóäåò ò*êîé: 0, 1, 0, 0, 0
        }
        register int max = tmp[0]; // ì*ñê
        register int index = 0; // ì*êñ. è*äåêñ
        for(register int i = 0; i < 5; i++) // èùåì ì*êñ. è*äåêñ, ÷òî áû ïî *åìó ïîëó÷èòü èìÿ ôèðìû, êîòîð*ÿ âñòðå÷*åòñÿ ÷*ùå âñåãî
        {
            if(max < tmp[i])
            {
                max = tmp[i];
                index = i;
            }
        }
        char *name;
        try
        {
            name = new char[120];
        }
        catch(bad_alloc xa)
        {
            exit(1);
        }
        switch(index)
        {
            case 0:
            set_type_name(name, Sonic);
            break;
            case 1:
            set_type_name(name, Thomson);
            break;
            case 2:
            set_type_name(name, Panasonic);
            break;
            case 3:
            set_type_name(name, LG);
            break;
            case 4:
            set_type_name(name, Samsung);
            break;
            default:
            set_type_name(name, Thomson);
            break;
        }
        printf("Max firm_pos: %s", name); // âûâîäèì èìÿ ôèðìû
        delete [] name;
    }
};
 
class comp : public product
{
    comp_type tc;
    char produce[120];
    int type_proc;
    int gh_proc;
    int ozu;
    int vint;
    public:
    comp()
    {
        tc = PC;
        //produce = "non";
        type_proc = 0;
        gh_proc = 0;
        ozu = 0;
        vint = 0;
    }
    void set(comp_type ct, char *p, int i1, int i2, int i3, int i4) // óñò**îâê*
    {
        tc = ct;
        strcpy(produce, p);
        type_proc = i1;
        gh_proc = i2;
        ozu = i3;
        vint = i4;
    }
    void show_prod() // îòîáð*æå*èå è*ôîðì*öèè î êîìïå
    {
        char *name;
        try
        {
            name = new char[120];
        }
        catch(bad_alloc xa)
        {
            exit(1);
        }
        set_type_name(name, tc);
        printf("%s | %s | %i | %i GHz | %i OZU | %i GB\n", name, produce, type_proc, gh_proc, ozu, vint);
        delete [] name;
    }
};
 
class monitor : public product // ïîë*îñòüþ ***ëîãè÷å* êë*ññó êîìïó
{
    int width;
    int height;
    mon_type mt;
    public:
    monitor()
    {
        width = 1024;
        height = 768;
        mt = JK;
    }
    void set(int i, int j, mon_type m)
    {
        width = i;
        height = j;
        mt = m;
    }
    void show_prod()
    {
        char *name;
        try
        {
            name = new char[120];
        }
        catch(bad_alloc xa)
        {
            exit(1);
        }
        set_type_name(name, mt);
        printf("Shirina %i | Visota %i | Tip %s\n", width, height, name);
    }
};
 
int main(int argc, char *argv[])
{
    printf("Demo\nFor exit press 'q'\n");
    const int sz = 2;
    product *p = new product[sz]; /*{
        product(), product(), product(), product(), product()
    };*/
    for(int i = 0; i < sz; i++)
    {
        int i2, j, x;
        char s1[80], s2[80];
        firms f;
        printf("Input product shift: ");
        cin >> i2;
        printf("Input product date: ");
        cin >> s1;
        cin.get();
        printf("Input product firm_pos (0-4): ");
        cin >> x;
        printf("Input product firm_iz: ");
        cin >> s2;
        printf("Input product prod_count: ");
        cin >> j;
        switch(x)
        {
            case 0:
            f = Sonic;
            break;
            case 1:
            f = Thomson;
            break;
            case 2:
            f = LG;
            break;
            case 3:
            f = Panasonic;
            break;
            default:
            f = Samsung;
            break;
        }
        p[i].set(i2, s1, f, s2, j);
    }
    printf("Dostupnie tovari:\n");
    product *prod = &*p;
    for(int i = 0; i < sz; i++)
    {
        printf("%i: ", i);
        prod[i].show_prod();
    }
    printf("Max firm--------------------------------------------\n");
    show_firm(p, sz);
    delete [] p;
    getch();
    return 0;
}
0
o    !  
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru