,   CyberForum.ru

- C++


C++ invalid operands of types 'double' and 'int' to binary 'operator%' http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread551797.html
If 2 : invalid operands of types 'double' and 'int' to binary 'operator%' #include <iostream> #include <cmath> using namespace std; int main() {
C++ , b, c , ax2+bx+c=0, . , b, c , ax2+bx+c=0, . ++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread551766.html
C++ A(N), , .
A(N), , .
TCHAR C++
. WinApi Visual Studio 10. . TCHAR* buf= new TCHAR; TCHAR* buf2. buf2 buf 10 15 ?
C++ ? http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread551760.html
, . getch, .
C++ : . . .

cactus09
69 / 69 / 4
: 15.02.2012
: 475
18.04.2012, 17:38    
if ( )
C++ (Qt)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <iostream>
 int main(void)
{
    int i,k,j;
    int n=10;
    int a[10];
    int b[10];
    for(int i=0; i <= n; i++)
        a[i] = 0+rand()%10;             // Âõîä*îé ì*ññèâ ç*ïîë*ÿåòñÿ ñëó÷*é*ûìè ÷èñë*ìè îò 0 äî 10
    for (i = 0; i <= n; i++)
        b[i]=-1;                        // Âûõîä*îé ì*ññèâ ç*ïîë*ÿåòñÿ ç**÷å*èÿìè -1.
    printf ("Massiv bil takoi: ");
    for (i = 0; i <= n; i++)
        printf ("%d ", a[i]);           // âûâîäèò ** ýêð** ì*ññèâ *
    printf ("\nMassiv stal takoi: ");
        for (i = 0; i <= n; i++)
            printf ("%d ", b[i]);       // âûâîäèò ** ýêð** ì*ññèâ b
    for (i = 0; i < n; i++)             // ïåðåáèð*åò ýëåìå*òû ì*ññèâ* *
    {
        k=0;
        for (j = 0; j < n; j++)         // ïåðåáèð*åò ýëåìå*òû ì*ññèâ* *
        {
            if (a[j] < a[i])              // ïóòåì ïîäñ÷åò* êîëè÷åñòâ* ýëåìå*òîâ ñòðîãî ìå*üøèõ ä***îãî
            {
                k=k+1;                  // äëÿ ê*æäîãî ýëåìå*ò* îïðåäåëÿåòñÿ åãî ìåñòî â âûõîä*îì ì*ññèâå
                b[k]=a[i];              // ïðèñâ*èâ*åò ç**÷å*èå ýëåìå*òó ì*ññèâ* b
            }
        }
    } 
    for (i = 1; i < n-1; i++)           // îñò*âøèåñÿ â âûõîä*îì ì*ññèâå ïîçèöèè ñî ç**÷å*èåì -1 ç*ïîë*ÿþòñÿ êîïèåé ïðåäûäóùåãî ç**÷å*èÿ
    {
        if (b[i]=-1)
        {
            b[i]=b[i-1];
        }
    } 
        printf ("\nMassiv zatem takoi: ");
        for (i = 0; i <= n; i++)
            printf ("%d ", b[i]);       // âûâîäèò ** ýêð** ì*ññèâ b
        printf ("\n");
    system("PAUSE"); 
    return 0;
}
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru