,  ,

"" - C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread554399.html
?
C++ . ! . . : ... http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread554392.html
C++
#include "stdafx.h" #include <conio.h> #include <math.h> #include <stdlib.h> #include <iostream> using namespace std; int main() {int i,j; const int n=8,m=10; float a;
C++
? : #include <iostream> #include <fstream> using namespace std; template <class T>
C++ gmp http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread554384.html
static GMP library and header file for Visual C++ gmp.h VC gmp.lib VC/lib, Visual Studio , ...
C++ , : , . , , . 1 ...

-==-
 FAQ
24.04.2012, 15:46
MAZUR777, 1-
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
 
struct MARKS//ñòðóêòóð* äëÿ îöå*îê ñòóäå*òîâ
{
    int fiz; //îöå*ê* ïî ôèçèêå
    int math;//îöå*ê* ïî ì*òåì*òèêå
    int TOE; //îöå*ê* ïî ÒÎÝ
    int chem;//îöå*ê* ïî õèìèè
};
 
struct STUDENT//ñòðóêòð* äëÿ ä***ûõ ñòóäå*ò*
{
    char Fam [32];//Ô*ìèëèÿ ñòóäå*ò*
    char Name[32];//Èìÿ ñòóäå*ò*
    char SurN[32];//Îò÷åñòâî ñòóäå*ò*
    char group[16];//Òåêñòîâ*ÿ ç*ïèñü ãðóïïû
    MARKS marks;
};
 
bool ReadStruct(ifstream &ifs, STUDENT &pST)
{
    bool bRead = true;
    ifs.clear();
    if(!(ifs >>pST.Fam>>pST.Name>>pST.SurN>>pST.group
        >>pST.marks.fiz>>pST.marks.math
        >>pST.marks.TOE>>pST.marks.chem))
        bRead = false;
    return bRead;
}
 
bool ShowStruct(STUDENT pST)
{
    bool bOut = false;
    if(cout<<pST.Fam<<" "<<pST.Name[0]<<"."<<pST.SurN[0]<<".\n")
    if(cout<<"Ãðóïï* : "<<pST.group<<endl)
    if(cout<<"Îöå*êè ïî ïðåäìåò*ì\n")
    if(cout<<"Ôèçèê*     : "<<pST.marks.fiz<<endl)
    if(cout<<"Ì*òåì*òèê* : "<<pST.marks.math<<endl)
    if(cout<<"ÒÎÝ        : "<<pST.marks.TOE<<endl)
    if(cout<<"Õèìèÿ      : "<<pST.marks.chem<<endl)
        bOut = true;
    return bOut;
}
 
    
 
int main()
{
    system("chcp 1251");
    bool bInput = true;//Ôë*ã è*ôîðìèðóþùèé î òîì ÷òî ÷ò*èå óñïåø*î
    int i, n;//×èñëî ñòóäå*òîâ
    STUDENT * list;//Óê*ç*òåëü ** ì*ññèâ ñ ä***ûìè î ñòóäå*ò*õ
    ifstream ifs("students.txt");//Îðã**èçîâûâ*åì ïîòîê ÷òå*èÿ
    //äëÿ ô*éë* ñ ä***ûìè î ñòóäå*ò*õ
    if(!ifs.is_open())
        cout<<"Ô*éë students.txt *å îòêðûò\n";
    else
    {
        if(!(ifs>>n))//Ïûò*åìñÿ ñ÷èò*òü ÷èñëî ñòóäå*òîâ
            cout<<"×èñëî ñòóäå*òîâ *å ñ÷èò**î\n";
        else
        {
            //Ïûò*åìñÿ âûäåëèòü ï*ìÿòü ïîä ì*ññèâ ñòóäå*òîâ
            try
            {
                list = new STUDENT[n];
            }
            catch(bad_alloc &e)
            {
                cout<<"Îøèáê* âûäåëå*èÿ ï*ìÿòè : "<<e.what()<<endl;
                list = NULL;
            }
            for(i = 0; i < n && bInput; i++)
                bInput = ReadStruct(ifs, list[i]);
            if(!bInput)
                cout<<"Îøèáê* ÷òå*èÿ\n";
            else
            {
                cout<<"Ñ÷èò**î "<<n<<" ñòðóêòóð\n";
                for(i = 0; i < n && bInput; i++)
                    if(!ShowStruct(list[i]))
                       cout<<"Îøèáê* âûâîä* ** ýêð**\n";
            }
            if(list)
                delete [] list;//×èñòèì ï*ìÿòü
        }
        ifs.close();
    }
    system("pause");
    return 0;
}

3
Ը -12 5 4 3 4
-11 4 4 5 4
Mazur Unknow Unknown Cyberforum 5 5 5 5

, -
2
  ""  
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru