,  ,

(array) - C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread54921.html
. . , , 3 .
C++ GDI , . , . . - , , . ? http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread54915.html
C++
. , . ...
C++
http://img143.imageshack.us/img143/4586/93396673.jpg , . . #include<iostream.h> #include<conio.h> void main() { int...
C++ txt http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread54873.html
txt ofstream myfile; myfile.open ("example.txt"); myfile <<"example"<<...
C++ inline , inline? , , , . ....

TanT
467 / 465 / 43
: 30.06.2009
: 1,399
07.10.2009, 21:05
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 
// Ä** öåëî÷èñëå**ûé ì*ññèâ ð*çìåð* N, 
// *å ñîäåðæ*ùèé îäè**êîâûõ ÷èñåë. Ïðîâåðèòü,
// îáð*çóþò ëè åãî ýëåìå*òû *ðèôìåòè÷åñêóþ ïðîãðåññèþ.
// Åñëè îáð*çóþò, òî âûâåñòè ð*ç*îñòü ïðîãðåññèè , åñëè *åò - âûâåñòè 0.
 
 
int main()
{
  int i, delta, n, flag=1;
  int *arr;
  printf("Enter numbers:");  // ââîäèì êîëè÷åñòâî ýëåìå*òîâ
  scanf("%d",&n);
  // âûäåëÿåì ï*ìÿòü ïîä n ýëåìå*òîâ
  arr=(int *)calloc(n, sizeof(int));        
  
  for(i = 0; i < n; i++)
  { // ââîäèì ýëåìå*òû ñ êë*âè*òóðû
    printf("input element %d: ", i + 1);   scanf("%d", &arr[i]);   
  }
  
  // ñ÷èò*åì ð*ç*îñòü 1ãî è 2ãî ýëåìå*ò* ì*ññèâ*
  delta=arr[1]-arr[0];
  for (i=2; i<n; i++)
  {
    // åñëè ð*ç*îñòü ê*êîé-òî ï*ðû ýëåìå*òîâ ì*ññèâ* îòëè÷**
    // îò ïåðâîé, ïèøåì ÍÎËÜ è âûõîäèì
    if((arr[i]-arr[i-1])!=delta)
    {
      printf("\n0");
      flag=-1; // óñò***âëèâ*åì ôë*ã â -1
      break;
    }
  }
 
  if (flag!=-1)  // åñëè ôë*ã *å áûë óñò**îâëå* â -1
                 // òî åñòü âñå ð*õ*îñòè ð*â*û delta
  {              // âûâîäèì delta
    printf("\ndelta:%i", delta);
  }
   getch();
  return 0;
}
1
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru