,  ,

WinAPI - C++

> > >

 
C++ http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread568934.html
, : 5 (x1 > x2> ...>x5). x. (x1 - x5), x. ...
C++ . ?) #include<iostream> using namespace std; void main() { int a; char str; cout<<"vvedite chislo\n"; cin>>a; http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread568929.html
. C++
m * m. , , .
C++
, , , . , , , ...
C++ vs http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread568907.html
-- . , , , ...
C++ . , 1 . !) . , ? #include "stdafx.h" #include <conio.h> #include <iostream> #include <time.h> using namespace std;...

++
439 / 462 / 16
: 26.01.2011
: 2,033
08.05.2012, 21:48
WinApi , .bmp + .bmp
C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
#include <windows.h>
 
/*  Declare Windows procedure  */
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
 
/*  Make the class name into a global variable  */
char szClassName[ ] = "WindowsApp";
void DrawBitmap(HDC hDC, int x, int y, HBITMAP hBitmap);
int WINAPI WinMain (HINSTANCE hThisInstance,
                    HINSTANCE hPrevInstance,
                    LPSTR lpszArgument,
                    int nFunsterStil)
 
{
    HWND hwnd;               /* This is the handle for our window */
    MSG messages;            /* Here messages to the application are saved */
    WNDCLASSEX wincl;        /* Data structure for the windowclass */
 
    /* The Window structure */
    wincl.hInstance = hThisInstance;
    wincl.lpszClassName = szClassName;
    wincl.lpfnWndProc = WindowProcedure;      /* This function is called by windows */
    wincl.style = CS_DBLCLKS;                 /* Catch double-clicks */
    wincl.cbSize = sizeof (WNDCLASSEX);
 
    /* Use default icon and mouse-pointer */
    wincl.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
    wincl.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION);
    wincl.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW);
    wincl.lpszMenuName = NULL;                 /* No menu */
    wincl.cbClsExtra = 0;                      /* No extra bytes after the window class */
    wincl.cbWndExtra = 0;                      /* structure or the window instance */
    /* Use Windows's default color as the background of the window */
    wincl.hbrBackground = (HBRUSH) COLOR_BACKGROUND;
 
    /* Register the window class, and if it fails quit the program */
    if (!RegisterClassEx (&wincl))
        return 0;
 
    /* The class is registered, let's create the program*/
    hwnd = CreateWindowEx (
           0,                   /* Extended possibilites for variation */
           szClassName,         /* Classname */
           "Windows App",       /* Title Text */
           WS_OVERLAPPEDWINDOW, /* default window */
           CW_USEDEFAULT,       /* Windows decides the position */
           CW_USEDEFAULT,       /* where the window ends up on the screen */
           544,                 /* The programs width */
           375,                 /* and height in pixels */
           HWND_DESKTOP,        /* The window is a child-window to desktop */
           NULL,                /* No menu */
           hThisInstance,       /* Program Instance handler */
           NULL                 /* No Window Creation data */
           );
 
    /* Make the window visible on the screen */
    ShowWindow (hwnd, nFunsterStil);
 
    /* Run the message loop. It will run until GetMessage() returns 0 */
    while (GetMessage (&messages, NULL, 0, 0))
    {
        /* Translate virtual-key messages into character messages */
        TranslateMessage(&messages);
        /* Send message to WindowProcedure */
        DispatchMessage(&messages);
    }
 
    /* The program return-value is 0 - The value that PostQuitMessage() gave */
    return messages.wParam;
}
 
 
/*  This function is called by the Windows function DispatchMessage()  */
 
LRESULT CALLBACK WindowProcedure (HWND hwnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
{
        static HBITMAP hBitmap;
        HDC hdc;
        PAINTSTRUCT ps;
        
    switch (message)                  /* handle the messages */
    {
           case WM_CREATE:
hBitmap = (HBITMAP)LoadImage(NULL, "1.bmp", IMAGE_BITMAP, 300, 300, LR_LOADFROMFILE);
                 break;
                 
                 case WM_PAINT:
                hdc=BeginPaint(hwnd,&ps);
                DrawBitmap(hdc, 0,0,hBitmap);
                EndPaint(hwnd,&ps);
                break;
                 
        case WM_DESTROY:
            PostQuitMessage (0);       /* send a WM_QUIT to the message queue */
            break;
        default:                      /* for messages that we don't deal with */
            return DefWindowProc (hwnd, message, wParam, lParam);
    }
 
    return 0;
}
void DrawBitmap(HDC hdc, int x, int y, HBITMAP hBitmap)
{
        HBITMAP hbm, hOldbm;
        HDC hMemDC;
        BITMAP bm;
        POINT ptSize, ptOrg;
 
        // Ñîçä*åì êî*òåêñò ï*ìÿòè, ñîâìåñòèìûé
        // ñ êî*òåêñòîì îòîáð*æå*èÿ
        hMemDC = CreateCompatibleDC(hdc);
 
        // Âûáèð*åì èçîáð*æå*èå bitmap â êî*òåêñò ï*ìÿòè
        hOldbm = (HBITMAP)SelectObject(hMemDC, hBitmap);
 
        // Åñëè *å áûëî îøèáîê, ïðîäîëæ*åì ð*áîòó
        if (hOldbm)
        {
                // Äëÿ êî*òåêñò* ï*ìÿòè óñò***âëèâ*åì òîò æå
                // ðåæèì îòîáð*æå*èÿ, ÷òî èñïîëüçóåòñÿ â
                // êî*òåêñòå îòîáð*æå*èÿ
                SetMapMode(hMemDC, GetMapMode(hdc));
 
                // Îïðåäåëÿåì ð*çìåðû èçîáð*æå*èÿ
                GetObject(hBitmap, sizeof(BITMAP), (LPSTR) &bm);
 
                ptSize.x = bm.bmWidth;  // øèðè**
                ptSize.y = bm.bmHeight; // âûñîò*
 
                // Ïðåîáð*çóåì êîîðäè**òû óñòðîéñòâ* â ëîãè÷åñêèå
                // äëÿ óñòðîéñòâ* âûâîä*
                DPtoLP(hdc, &ptSize, 1);
 
                ptOrg.x = 0;
                ptOrg.y = 0;
 
                // Ïðåîáð*çóåì êîîðäè**òû óñòðîéñòâ* â ëîãè÷åñêèå
                // äëÿ êî*òåêñò* ï*ìÿòè
                DPtoLP(hMemDC, &ptOrg, 1);
 
                // Ðèñóåì èçîáð*æå*èå bitmap
                BitBlt(hdc, x, y, ptSize.x, ptSize.y,
                        hMemDC, ptOrg.x, ptOrg.y, SRCCOPY);
 
                // Âîññò***âëèâ*åì êî*òåêñò ï*ìÿòè
                SelectObject(hMemDC, hOldbm);
        }
 
        // Óä*ëÿåì êî*òåêñò ï*ìÿòè
        DeleteDC(hMemDC);
}
0
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru