,  ,

- C++

> > >

 
C++ , http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread573937.html
. . 3D....
C++ : n m. . () . http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread573928.html
C++
, , values.h .... int** a; .......
C++ TCHAR[] char[],
unicode ascii. , (, ). + ...
C++ ++. http://www.cyberforum.ru/cpp-beginners/thread573890.html
! : 0,2 3. ((2,9sinx)/(9-cos^2x))-4.2x -10<=X<=5.... . ...
C++ String to ExecuteCodeLine , AnsiString ? , AnsiString a = "x=5;"; //, : x=5;

DREADREAD
0 / 0 / 0
: 14.05.2012
: 12

- C++

14.05.2012, 12:08. 288. 0
( )

.
1. , . : n- , , 3- , n-. : , , /, _(, )/{ , }.
.
)

C++
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
#include <fstream>
#include <iostream>
using namespace std;
#include <conio.h>
#include <locale.h>
 
 
class List
{    
 
      
      public:
             List();
             ~List();
             struct Mekansm
             {     //Íîìåð* *å äîëæ*î áûòü, ê*êòî ïîð*âèòü ñòðóêòóðó, *åïîì*þ ê*ê, **äî âñïîì*èòü..
             // Ïîïð*âèòü ôó*êöèþ äîá*âëå*èÿ *îâîãî ýëåìå*ò*, Ïîïð*âèòü ôó*êöèþ ïîê*ç* è óä*ëå*èÿ
             // Ð*áîò* ñ ô*éëîì, ÷òå*èå-óä*ëå*èå.
                   char marka[20];//Ì*ðê* ì*øè*û
                   int mod;//Ìîäèôèê*öèÿ êóçîâ*
                   int status;//Íîâ*ÿ, èëè ïîääåðæ***ÿ
                   int year;
                   int probeg;
                   int garantiya;
                   int number; //Í-é ýåëåìå*ò ç*ä*âåìûé ïîëüçîâ*òåëåì
                   Mekansm *next;
                   }*begin,*end;
             bool AddElement(int);//Âñò*âê* ýëåìå*ò* ïîñëå *-ãî, *-ûé ýëåìå*ò ç*ä*åòñÿ ïîëüçîâ*òåëåì. 
             void ShowElement(void);
             void DeleteElement(void);//Óä*ëå*èå ýëåìå*ò* è 3-õ ïîñëåäóþùèõ, åñëè ïîñëå 
             void ReadFromFile(void);     //                             *-ãî ýëåìå*ò* ìå*üøå ÷åì **äî äî óä*ëÿåòñÿ ì*êñ. êîë-âî ýëåìå*òîâ.
             void NumberElements(void);
             void savemekansm(void);
             void addfromfile(void);
             }l;
             
             
             
//==========================================Ìå*þ=======================================//
int main(void)
{
    int num;
    setlocale(LC_ALL,"rus");
    int key = 0;
    do {
      //  clrscr();
        cout << "LIST:\n" << "\t1-addelement\n"<<"\t2-Showelement\n"<<"\t3-DeleteElement\n\t4-SaveElemetnts\n\n For exit press ESC\n";
        key = getch();
        switch (key)
        {
               case 49:
                    cout << "Ââåäèòå *îìåð ýëåìå*ò*" <<endl;
                    cin >> num;
                    if (!l.AddElement(num))
                    cout << "Ýëåìå*ò *å**éäå*"<<endl;
                    else
                    cout << "Ýëåìå*ò äîá*âëå*" << endl;
                    break;
                    
               case 50: l.ShowElement();break;
               case 51: l.DeleteElement();break;
               case 52: l.savemekansm();break;
               
        }}
        while (key!=27);
        return 0;
}
//=====================================================================================//
 
List::List()
{
            begin=end=NULL;
}
 
 
//Íó ýòî î÷åâèä*î
List::~List() 
{
             Mekansm *vsp;
             while (begin)
             {
                   vsp=begin;
                   begin=begin->next;
                   delete vsp;
             }
}
 
void List::ShowElement(void)
{
     Mekansm *vsp;
     cout << "Show elements\n";
     if (!begin)
     {
                cout << "\tList is empty!!!\nPress any key...";
                getch();
                return;
     }
     vsp=begin;
     while (vsp)
     {     
           cout <<"#"<<vsp->number<<endl;
           cout <<"Marka:"<<vsp->marka<<endl;
           switch (vsp->mod){
           case 1: cout<<"Ñåä**\t";break;
           case 2: cout<<"Õý÷áýê\t";break;
           case 3: cout<<"Ó*èâåðñ*ë\t";break;
           }
           switch(vsp->status)
           {
           case 1: cout<<"Ãîä âûïóñê*:\t"<<vsp->year<<"\tÏðîáåã:\t"<<vsp->probeg<<endl;
           case 2: switch(vsp->garantiya)
           {case 1:cout<<"Ã*ð**òèÿ åñòü"<<endl;
           case 2:cout<<"Ã*ð**òèè *åòó"<<endl;}
           }
           vsp=vsp->next;
     }
     
     cout << "Press any key...\n";
     getch();
}
void List::DeleteElement(void)
{
int nd;
unsigned int i=0;
Mekansm *temp=begin;
Mekansm *start=begin;
 
cout << "Enter number" << endl;
cin >> nd;
//Åñëè ýëåìå*ò* *å ñóùåñòâóåò
if (end->number<nd) return;
//Ïîèñê ýëåìå*ò*
if (nd!=1){
while (start->number!=nd)
{temp=start;
start=start->next;}
while ((temp->next!=NULL)&&(i<3)){
      temp->next=start->next;
      delete start;
      start=temp->next;
      i++;}
      
if (temp->next==NULL) end=temp;}
else{
     temp=begin->next->next->next;
     delete begin;
     delete begin->next;
     delete begin->next->next;   
     begin=temp;}
i=1;
temp=begin;
while(temp){
            temp->number=i++;
            temp=temp->next;}
            
 
return;}      
 
 
 
 
 
bool List::AddElement(int z)
{    
     Mekansm *temp=begin;
     if (begin==NULL) 
     {if (z>0) return false;} 
     else 
     {if (z>end->number) return false;};
     Mekansm *vsp=new Mekansm;
     cout<<"Add element\n";
     cout<<"Ââåäèòå ì*ðêó ì*øè*û\n";
     cin>> vsp->marka;
    
     vsp->marka[strlen(vsp->marka)]='\0';
     cout<<"Ââåäèòå ìîäèôèê*öèþ êóçîâ*\t 1-Ñåä**\t2-Õý÷áýê\t3-Ó*èâåðñ*ë\n";
     cin>> vsp->mod;
     
     cout<<"Ñîñòîÿ*èå ì*øè*û \t 1-Ïîääåðæ***ÿ \t 2-Íîâ*ÿ\n";
     cin>> vsp->status;
     switch(vsp->status)
     {
                        case 1: 
                             cout << "Ââåäèòå ãîä âûïóñê*:\t"<<endl; 
                             cin >> vsp->year;   
                             cout << "Ïðîáåã:\t"<<endl;
                             cin >> vsp->probeg;
                        case 2:
                             cout << "Ã*ð**òèÿ \t1-Ä*\t2-Íåò"<<endl;
                             cin >> vsp->garantiya;
     }                        
     //Í*÷*ëî ñïèñê* 
     if (z==0)
     {
              vsp->next=begin;
              begin=vsp;
     if (vsp->next==NULL)
     
                         end=vsp;
     }
     //Í-ûé ýëåìå*ò
     else
     {
     for (int i=1;i<z;i++)
     temp=temp->next;
     vsp->next=temp->next;
     temp->next=vsp;
     //Ïðîâåðê* ** êî*åö ñïèñê*
     if (vsp->next==NULL)
     end=vsp;
     }
     //Íóìåð*öèÿ
     vsp->number=z+1;
     Mekansm *pppp=vsp->next;
     while(pppp)
     {
                pppp->number=pppp->number+1;
                pppp=pppp->next;
     }
     Mekansm sp=*vsp;
     int check=0;
     cout << " Ïðîèçâåñòè ç*ïèñü â ô*éë?\t1-Íåò\t2-Ä* " << endl;
     cin >> check;
     if (check==2)
     {FILE* fp;
     if ((fp=fopen("Yoyo.dat","ab+"))==NULL){
     cout << "Îøèáê* îòêðûòèÿ ô*éë*, ä***ûå *å ç*ïèñ**û"<<endl;}else
     {
          fwrite (&sp,sizeof(sp),1,fp);
     }fclose (fp);}
return true;
}
 
//Ñîõð**å*èå ñïèñê*
void List::savemekansm(){
     if (begin==NULL){cout<<"*å÷åãî ñîõð**ÿòü"<<endl;return;}
     FILE *fp;
     Mekansm vsp;
     Mekansm *sk=begin;
     fp=fopen("Yoyo.dat","w+b");
     while(sk){
               vsp=*sk;
               fwrite(&vsp,sizeof(Mekansm),1,fp);
               sk=sk->next;
               fclose(fp);
}}
void List::addfromfile()
{
     Mekansm aw;
     Mekansm *vsp = new Mekansm;
     strcpy(vsp->marka,aw.marka);
     vsp->mod=aw.mod;
     vsp->status=aw.status;
     vsp->year=aw.year;
     vsp->probeg=aw.probeg;
     vsp->garantiya=aw.garantiya;
     // Ñïèñîê îòñóòñòâóåò
     if (begin==NULL)
     { begin=vsp;
     vsp->next=end=NULL;
     }
     // Ïîñëåä*èé ýëåìå*ò
     if (vsp->next==NULL)
     {end=vsp;vsp=vsp->next;}
     return;
}
 
void List::ReadFromFile(){
     Mekansm aw;
     int i;
     FILE *fp;
     if((fp=fopen("Yoyo.dat","rb+"))==NULL){
     cout << "Îøèáê* ÷òå*èÿ ô*éë*" <<endl;
     fseek(fp,0,SEEK_SET);
     while(!EOF){
     fread(&aw,i*sizeof(aw),1,SEEK_SET);
     i++;
     l.addfromfile(aw);}
     fclose(fp);
     return;}
 
 
/*void List::DeleteFromFile()
{
     FILE *fp;
     if (fp=fopen("Yoyo.dat","??")==NULL)
     {cout<<"Ïå÷*ëüê*"<<endl; return;}
     
*/
0
? .
 
- , ,
-
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc.
@Mail.ru